Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Myšlenky na měsíc Listopadí 2019

  MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD  2019  

MARIE SVATOŠOVÁ

NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ

KALICH, NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ, S.R.O. 2018

1. Nebeský ráj je na zemi nedosažitelný. Ale za ten pozemský, jsme zodpovědní všichni dohromady a každý zvlášť.

2. Nejsme stvořeni pro smrt, ale pro život.

3. Kříž k životu zákonitě patří, hodně však záleží na tom, jak se k němu postavím.

4. Nemůžeš druhému dát, co sám nemáš.

5. Pravda má jednu obrovskou výhodu. Nemusíš si pamatovat, co jsi řekl minule.

6. Boží láska je dokonalá, bezpodmínečná a nabízí se úplně každému. I největším zločincům.

7. Boží pokoj si člověk sám nevyrobí. Svět mu ho nemůže vzít ani dát.

8. Nezapomínejte, že nežijeme v ráji. Jsme z ráje vyhnáni. Dobrá zpráva je, že máme šanci se do ráje vrátit.

9. Navzájem se potřebujeme, navzájem se doplňujeme. Není to náhoda, ale geniální Boží záměr.

10. Síla modlitby je tou největší silou, kterou my smrtelníci máme na tomto světě k dispozici.

11. Pokoj vám. Svůj pokoj vám dávám. Pokoj je něco, co se dá předávat. Nedá se koupit, ale dá se vymodlit. Sobě i druhým.

12. Nejúčinnějším lékem proti strachu je pevná víra v Boží lásku a všemohoucnost.

13. Bůh neříká: „Nic se vám nestane, nezemřete.“ Ale ujišťuje nás, že nás miluje a

že má všechno bezpečně pod kontrolou.

14. Jeden za druhého máme odpovědnost. Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince. Jestliže tohle nechápeme a nerespektujeme, sami sebe odsuzujeme k životu v džungli. V ní platí zákony džungle, zákony zvířecí.

15. Jistotu nemáme nikdy, naději vždycky.

16. Dobrá zpověď je životní restart. Je jednou ze sedmi svátostí, ustanovených Ježíšem a jako taková je viditelným znamením neviditelné Boží milosti.

17. Víra je vztah. Důvěrný oboustranný vztah mezi Bohem a člověkem. Ten nemůžu nikomu předat, jedině ho ukázat na vlastním životě.

18. V okamžiku, kdy přijmu svůj kříž, obejmu ho a rozhodnu se ho nést dobrovolně, krok, za krokem, den za dnem, jeho váha klesne.

19. Nikdy nejsme bezmocní. Modlit se za druhé můžeme vždycky.

20. Velkým vítězstvím nad sebou samým je, dokáže-li člověk požehnat tomu, kdo mu ublížil. Tímto aktem zároveň celou křivdu předáváme do Božích rukou. A je vyhráno!

21. Každý jsme originál. Pán Bůh žádné kopie nedělá.

22. Dodržuj řád, hlídej si svobodu, zůstaň pokorný.

23. Jestli to Pán Bůh chce, tak to bude. Jestli to nechce, nechci to ani já.

24. Každý se může dobrovolně rozhodnout k čemukoliv, ale musí počítat s tím, že za své rozhodnutí ponese důsledky. Těm se vyhnout nelze.

25. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná právo druhého.

26. Ten, kdo se umí modlit, by se měl modlit i za ty, kdo to neumí nebo zanedbávají.

27. Dobré návyky je nutno si zachovat a přijímat, zlozvyky nepřebírat a vlastních se zbavovat. Pán Bůh nás bude soudit podle úmyslů, ne podle výsledků. Naštěstí pro nás pro všechny.

28. Když Bůh po člověku něco chce, vždycky mu k tomu potřebné nádobíčko dá. Ne předem, ale v pravou chvíli ho dostane.

29. Každý jsme originál. To je úžasná věc a stojí za to ji domyslet, protože teprve pak si budeme jeden druhého patřičně vážit.

30. Chceš-li být otrokem druhého člověka, nesnášej ho. Bude s tebou od rána do večera, otráví ti každou chvilku. Dáváš mu plnou moc nad sebou, pokud jsi jeho otrokem.

 

  Milí přátelé,  

srdečně vás zdravím.

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc listopad, zamyšlení Cena času, plakátky od sester vincentek a prezentaci Architektura budoucnosti.

Navíc připojuji odkazy na:

 • Rozhovor: MEDZI NEBOM A ZEMOU - Mária Hatoková

https://www.tvlux.sk/archiv/play/13064

 

 • Video: MŠE SVATÁ 5 - Kyrie eleison

https://www.youtube.com/watch?v=FNi4Hape-HM

 • Video: MŠE SVATÁ 6 - Úkon kajícnosti

https://www.youtube.com/watch?v=llAKG7mFhmw

 • Píseň: TVOJA LÁSKA DVÍHA MA

https://www.youtube.com/watch?v=J7WJEbR8B98


V modlitbě spojený žehnám a přeji krásné podzimní dny.

P. Antonín Hráček

  www.pdvelehrad.cz  

 

 

  MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ  2019  

MAX KAŠPARŮ

CESTA 2013

NASLOUCHAT JE VÍC NEŽ POSLOUCHAT

---------------------------------------------------------------

MALÝ KOMPAS VÍRY

MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ 2015

1. Víra je dar, který dává Bůh a na který člověk odpovídá ano.

2. Křesťanská modlitba neodcizuje člověka od jeho potřeb a pozemských úkolů, ale dává jim pevný základ síly a naděje, neboť modlitba připoutává člověka k Bohu a v dialogu s Ním se nachází síla a důvěra v neustálém úsilí i přes obtíže a neúspěchy.

3. Naslouchat je více než poslouchat. Posloucháme ušima, nasloucháme srdcem. Mimo to: jazyk máme jen jeden, a uši dvě. Znamená to, abychom více naslouchali, než mluvili.

4. Máme-li přežít jako jedinci i jako druh, musíme přestat žít bohatě navenek a chudě uvnitř, ale začít žít naopak bohatě uvnitř a skromně navenek.

5. Člověk by neměl dělat druhému to, co sám nemá rád, a měl by být každému vším. Měl by umět rozlišovat mezi dobrem a zlem, pravdou a lží. A nikdy neztrácet smysl pro humor.

6. Jak odolat nátlaku? Člověk má dostatečně silnou vůli na to, aby nedobrému a falešnému odolával. Aby odolal a dal přednost přirozenému před umělým především v osobním životě.

7. Zatím se učíme, jak se zbavovat nečistot kolem nás. Ale jak se vypořádat s harampádím a balastem, které člověk nosí v sobě? Co uděláme s naším nečistým svědomím?

8. Hlídej svoje myšlení, neboť ono tvoří tvá slova. Hlídej svá slova, protože ona tvoří tvoje činy. Hlídej své činy, neboť ony tvoří tvoje zvyky. Hlídej své zvyky, protože ony tvoří tvé chování. Hlídej své chování, protože ono je základem tvého životního stylu.

9. V obchodě hledáme to nejlepší pro náš žaludek. Stejně musíme hledat a vybírat to nejlepší a nejméně závadné pro naši duši.

10. Život by vypadal zcela jinak, pokud by pojmy odpuštění, pokora, slušnost a milosrdenství byly dennodenními spolustolovníky v našich rodinách.

11. Člověk, na rozdíl od zvířat, je schopen chápat dva pojmy: minulost a budoucnost. Národ, který se zříká pozitiv své vlastní minulosti, stává se národem kulturně a duchovně chudým.

12. Některé lidské nemoci jsou způsobené nedostatkem vitamínů, jiné nedostatkem lásky. I když jsme na jedné straně ohrožováni přírodními katastrofami, daleko více se ohrožujeme tím, že se nemáme rádi.

13. Ne my neseme pravdu, ale pravda má nést nás. Kdo dokázal překročit hranici mezi mít a být, je schopen nejen pravdu říkat, ale také pravdu konat.

14. Vysvětlovat vznik života na Zemi pouhou náhodou znamená to samé jako od výbuchu v tiskárně očekávat vznik nového slovníku.

15. Jen obnovená víra v Boha může přinést změnu, která by mohla náš svět zachránit před katastrofou.

16. Ježíš použil chleba a víno, aby je proměněné ve své tělo a krev učinil viditelným nástrojem svého darování se člověku jako posily pro život s Bohem.

17. Křesťanská víra nám dává jistotu, že smrtí se vše nekončí, že smrt není tečkou za naším životem, ale že následuje zmrtvýchvstání: život, který již nepodléhá zákonům tohoto vesmíru.

18. Tak jako dýchá tělo a udržuje se dechem při životě, tak dýchá i duše, a to skrze modlitbu.

19. Když je modlitba pochopena jako životní inspirace, stává se současně způsobem života.

20. Ten, kdo se umí modlit hlouběji, dokáže v modlitbě odhalit i sám sebe. Objeví své omyly v jednání, svoji pýchu, sobectví.

21. Svátosti jsou projevem Boží lásky k člověku. Ve svátostech Kristus vychází vstříc člověku a člověk přichází k němu.

22. Aby strom rostl a přinášel užitek, musí být pevně zakořeněn v dobré zemi. Stejné je to i se křtem. Křest je první a základní svátostí, bez které nelze ani přijmout, ani udílet svátosti další.

23. Má-li člověk ze svátostí žít, musí být vkořeněný vírou do Krista, aby odolával poryvům života, a musí z pramenů spásy čerpat živou vodu ke svému křesťanskému růstu.

24. Ježíš Kristus si byl vědom toho, že člověk potřebuje od hříchu osvobodit. Proto přišel na svět a zemřel za hříchy celého světa, každého člověka v každé době a nad to ustanovil právě svátost smíření, kterou dal jako službu Církve pro člověka.

25. Čím více načerpáš u čerpací stanice, tím dál dojedeš. Čím více darů přijmeš při slavení Eucharistie, tím lépe duchovně žiješ.

26. Svátost smíření usmiřuje člověka s Bohem, usmiřuje ho s ostatními a dokonce ho usmiřuje sama se sebou. Způsobuje život v míru uvnitř i navenek.

27. Můžeme mít mnoho starých špatných návyků a špatný charakter, ale v naší svobodě nás neustále podpírá milost vyzývající nás k překročení vlastní skutečnosti, abychom mohli dosáhnout pravé podstaty svého bytí.

28. Křesťan, který se pravidelně zpovídá, je jako člověk, který se pravidelně koupe nebo si čistí obuv. Nekoupeme se jen tehdy, když jsme špinaví k nepoznání. Koupeme se, protože dbáme na čistotu.

29. Člověk, který je dílem nekonečného Boha, dostal od svého Konstruktéra také návod. Ten je Bohem daný v Bibli. Jmenuje se Desatero Božích přikázání.

30. Nebudeš-li přijímat svátosti, číst Bibli, duchovní literaturu, modlit se, budeš mít nanejvýš dojem, že jsi

na duchovní cestě, ale nikam nedojedeš. Dojem není skutečnost.

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVENEC  2019  

ADRIENNE VON SPEYR

LUMINA

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2001

 

1. Bůh neustále člověka formuje, pokud člověk zůstává tvárný jako kus hlíny a otevřený pro Boží hlas.

2. V Ježíši Kristu se Bůh zjevil světu, v něm vyslovil své poslední slovo a člověk se musí rozhodnout.

3. Kdo zná plnost světla, nemá žít z úsporných důvodů v šeru.

4. První krok, abychom se naučili milovat druhé, je: zkus je chápat.

5. Víra umožňuje křesťanské naději, aby nebyla pouhým očekáváním, ale aby se v každém okamžiku stávala bezprostředním uskutečňováním lásky.

6. Naplnění života je v tom, že se v okamžiku smrti scvrkne v nic, které uvolní celé místo novému životu.

7. Smíme-li každý okamžik přenechat prozřetelnosti, pak také víme, že nesmyslné neexistuje.

8. Naše víra musí být dost silná, aby porozuměla všemu: také nenávisti a nevěře. Pak budeme milovat nenávidějícího i nevěřícího a budeme Boha prosit, aby udělal své.

9. Možná, že právě lidé, kterých si nejvíce vážíme, potřebují lásku nejvíce.

10. Čím tajemnější ti Bůh je, tím je ti bližší.

11. Láska má tak nekonečně možností, že je pozoruhodné umět je všechny pojmout v tomto jednom slově.

12. Jenom dovedeš-li mlčet, naučíš se mluvit. Co máš říct, může uzrát jen v mlčení.

13. Tolik milosti je už v křesťanském těle. Dovedeš vytušit, kolik milosti je v duši?

14. Radost není jenom projev, je především stav, nejiný než pokora a víra.

15. Na jevišti se člověk učí být jiný. V životě se učí být sám sebou, což se zdá značně těžší: najít své poslání a žít je v jeho nitru.

16. Vše se dá proměnit na dar. Lásku dáváš pouze, když ji dáváš celou marnotratně.

17. O jedno tě prosím, Pane: Naplň mou modlitbu tím, co je Tvé, ať moje zahyne, a na jeho místo dosaď to své.

18. Vstoupíš-li do obchodu s určitým úmyslem, chceš koupit něco vhodného. Ale když ti Bůh něco nabízí, jdeš kolem toho bez povšimnutí a odmítavě. Je to snad proto, že na jeho milostech není dost zřetelně napsáno, že jsou docela zdarma?

19. Chceš se darovat? Raději s tím počkej, nemáš-li sílu darovat se zcela.

20. Zlá slova obvykle působí rychleji než dobrá. Ale dobrá mnohdy přec jen trvaleji.

21. S láskou se nedá nic srovnávat, protože čím více miluji Ježíše Krista, tím více se z mé lásky uvolňujepro druhé.

22. Umět trpět a umět milovat je totéž.

23. Duše, které se pokoušejí žít zcela v Bohu, zakoušejí Boží přítomnost i v nejmenších věcech všedního dne.

24. Plánovat můžeme jenom to, co se odehrává mimo nás samé. Co se děje v nás, je dar.

25. Smrt je Božím vynálezem, který nakonec brání hříšníkovi, aby se vzpíral Boží milosti.

26. Čím více toho prochází našima rukama, tím více doufáme, že budou prázdné, až se objevímepřed Bohem.

27. Že nám Bůh dal všechno, dozvíme se teprve, až Mu všechno vrátíme.

28. Velké sestává často z obětování se malému, má-li to tak být dál, o tom rozhoduje Bůh sám.

29. Mlčení i slovo mají v Pánu stejnou průhlednost, protože Pán není jenom Slovo Otce. Pán právě tak znamená Otcovo mlčení.

30. Každé křesťanské odříkání, ať už je jakéhokoli druhu, znamená vyslovené ano k něčemu většímu.

31. Kdo očekává Pána, je si jist jeho přítomností. Připravovat Mu srdce znamená už Ho mít.

 

 Milí přátelé ,

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červenec a prezentaci Zastav se v tichu.

Navíc připojuji odkazy na:

 • Rozhovor: Martin Jan Stránský: Pozor, IQ dětí se snižuje. A mohou za to sociální sítě.

https://www.youtube.com/watch?v=aoSsbWtDVgg

 • Video: 2016 Rewind: Amazing Places on Our Planet

https://www.youtube.com/embed/ICFQS_jpzFY?rel=0

 • Píseň: Angel

https://www.youtube.com/watch?v=_j13d5eFgQk

 • Web: Slavné dny

https://www.slavne-dny.cz/list

Přeji a vyprošuji požehnané letní dny.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  KVĚTEN  2019  

SLAWOMIR BIELA

SVĚŘIT SE LÁSCE

PAULÍNKY 2004

 

1. Dar víry v životě křesťana nemá jen zářit ze setrvačnosti, ale má naplno hořet, inspirován dary Ducha svatého a podněcován vlastní zkušeností ze setkání s Boží láskou.

2. Modlitba pod křížem prohlubuje chápání vlastní hříšnosti, ale také víru v Boží lásku.

3. Ježíš jako dobrý pastýř zná potřeby těch, kdo k němu volají s otevřeným a upřímným srdcem.

4. Jako vzor a mimořádnou pomoc v budování Božího království a v pokračování na díle evangelizace světa nám Kristus dává svou Matku.

5. Církev vždycky, ale především v dnešní době, potřebuje svaté, kteří nikdy nezestárnou, ale stále zůstávají svědky mládí církve.

6. Láska vždy vyžaduje svědectví činem.

7. Jen ten, kdo žije duchem pokory, nečeká uznání, netáže se na místo, na jakém se nachází na cestě k Bohu, přitaká k tomu, že zůstane v temnotách a nebude moci pochopit prožívané zkoušky. Takový člověk je dítětem, které se v nočních temnotách velmi pevně drží otcovy ruky.

8. Abychom zachovali správnou rovnováhu mezi činností a modlitební odevzdaností Bohu, je třeba, abychom se v práci angažovali tak, jako by záleželo všechno na nás, ale zároveň doufali tak, jako by všechno záleželo na Bohu.

9. Svatost se nedá dobýt, ale lze ji získat pouze od Ježíše s tím, že po ní člověk usilovně touží.

10. Když stojíš před Bohem, důvěřuj Jeho milosrdenství a uznej pravdu o sobě. Pak Bůh shlédnena tvoji bídu a slituje se, promění tě, posvětí, naplní sebou.

11. Když tím, že se svěříme Marii, vstupujeme do společenství života s Ní, budeme vcházet na cestu stále plnějšího spojení s Ježíšem, na cestu svatosti.

12. Boha se nemusíš bát, protože On i tak ví, co se skrývá ve tvém nitru.

13. Oheň lásky, který plane v Ježíšově srdci, může očistit celé lidstvo. Právě díky této lásce jsme byli všichni vykoupeni.

14. Snaž se stát pod křížem spolu s Marií a pros ji, aby tě učila, jak máš adorovat jejího ukřižovaného Syna.

15. Bůh je láska, která je oporou, pomáhá znovu vstát, vybízí k naději.

16. Bůh chce, aby se celý náš život stával modlitbou. Právě v modlitbě se zaposloucháváme do Jeho hlasu a hledáme Jeho vůli.

17. Když se s důvěrou otevřeme Božímu milosrdenství, odhalíme pravdu o sobě. Svátost smířenípak pro mě bude skutečným dotykem Boha.

18. Hledíš-li na Krista rozepjatého na kříži, lépe rozumíš, jaká propast zla je hřích.

19. V každém člověku přebývá Kristus. Když na to budeš pamatovat, začneš se na lidi dívat jinak.

20. Kříž tě vždy bude zvát k životu v pravdě – a tehdy tě pravda osvobodí.

21. Když Bůh vidí tvůj postoj pokory, může začít dělat ve tvém životě zázraky.

22. Je důležité stát před Bohem v pravdě. Ukážeš mu tím svoji důvěru a poznáš, co je vnitřní pokoja radost, zakusíš svobodu srdce a začneš být šťastný.

23. Stvořitel světa miluje dílo, které stvořil. S nevýslovnou láskou a péčí hledí na každé své dítě, stále má každého z nás v paměti a noří nás do ohně své lásky.

24. Nemůžeš být plně Kristovým učedníkem, když nevěříš, že přes svou hříšnost jsi ponořen v lásce Jeho srdce.

25. Ježíš Tě k sobě tulí v náručí jako otec a matka k sobě tulí své milované dítě. Objímá tě rukama, které byly pro tvoji spásu přibité na kříž. Rukama rozpřaženýma na kříži ti říká: „Miluji tě, dávámza tebe svůj život, abys mohl být spasen“.

26. Když ti Bůh ukazuje stále víc tvou hříšnost, chce tě tím přivést k větší důvěře.

27. Uznání své nicotnosti, dětská důvěra v Boha a víra v Jeho lásku, to je postoj, který dělá zázraky.

28. Jsi svobodný. Dar, který jsi od Boha dostal, můžeš rozházet. Ale i pak máš velkou příležitost: uznáním své bídy můžeš dojít k poznání hlubin Boží lásky.

29. Když Bůh dopouští tvůj pád, vždycky chce, abys rostl v pokoře a abys objevoval, že On se s láskou sklání k nejhlubší bídě. Právě tím tě připravuje na poslední chvíle tvého života, na onu poslední zkoušku, která jednou přijde.

30. Každá situace v našem životě může vést k obrácení, k větší otevřenosti vůč

Bohu a k hledání záchrany v Něm.

31. Cesta ke svatosti vede zkouškami víry.

 

Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám velikonoční přání, duchovní myšlenky na měsíc květen, Májové úvahy a prezentaci Rozhovor s Ním.

Navíc připojuji odkazy na:

 • Přednášku: Buď, kde jsi - P. Štepán Smolen

https://www.youtube.com/watch?v=jNHU2Ml0Gjc

 • Píseň: Baránok - Sima Martausová

https://www.youtube.com/watch?v=ixnBWdssRK4

 • Modlitbu k neděli „Dobrého Pastýře“ (12.5.2019)

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/modlitba-matky-terezy-za-kneze.html

 • Virtuální prohlídku: Kaple Redemptoris Mater (Matky Vykupitele) ve Vatikáně

http://w2.vatican.va/content/dam/vatican/virtual

 • Májovou cestičku k Bohu

http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/630#MCKB2019  

Přeji a vyprošuji požehnané prožití velikonočního tridua i celé velikonoční doby.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LEDEN  2019  

BENEDIKT XVI.

BENEDIKTOVO EVANGELIUM

PAULÍNKY 2014

 

1. Boží vůle nám dává křídla, abychom mohli vzlétnout do výšin, a tak se mohli společně s Marií odvážit otevřít Bohu bránu vlastního života i my.

2. Když slavíme eucharistii, nacházíme se v Betlémě, v „domě chleba“. Kristus se nám daruje a tím nám daruje i svůj pokoj.

3. Poselství Vánoc nám pomáhá rozpoznat temnotu uzavřeného světa. Toto poselství nám zároveň říká, že Bůh se nenechává zavřít venku. Nachází prostor a vchází třeba i do chléva.

4. Kristus nerekonstruuje jen tak nějaký dům. On přišel, aby stvoření, vesmíru znovu navrátil jeho krásu a důstojnost. Právě toto začíná o Vánocích. Vánoce jsou svátkem obnovy stvoření.

5. Tam, kde se činí Boží vůle, tam se již nachází nebe.

6. Ať už jsme pastýři nebo mudrci, světlo a andělovo poselství nás volají, abychom se vydali na cestu a opustili uzavřenost vlastních tužeb a zájmů, vyšli vstříc Pánu a klaněli se mu.

7. Bůh od nás není daleko, nezůstává neznámý, neskrývá se v hádance jako potenciální nebezpečí. Bůh je nám nablízku, je nám tak blízko, že se stává dítětem a my můžeme tomuto Bohu tykat.

8. Ježíš nepovolal své učedníky proto, že již byli svatí, úplní, dokonalí, ale proto, aby se svatými stali, aby se nechali přetvořit a takto oni sami proměnili celé dějiny. To platí i pro nás, stejně tak jako pro všechny křesťany.

9. Radost je potřeba někomu sdělit. O radost se můžeme dělit velmi prostě: úsměvem, dobrým skutkem, drobnou pomocí, odpuštěním. Nesme tuto radost a darovaná radost se k nám navrátí zpět.

10. V okamžiku hlubokého utrpení, nejzazšího osamocení, spojeného s umíráním a smrtí, nás žádné pojištění ochránit nemůže. V takových chvílích platí jediné pojištění – to, jež přichází od Pána, jenž i nám říká: „Neboj se, já jsem stále s tebou.“

11. Maria nás zve, abychom i my pronesli své „ano“, jež se zdá leckdy příliš těžké. Jsme pokoušeni dávat přednost vlastní vůli.

12. Bůh hledá lidi, aby nesli jeho pokoj a dělili se o něj. Prosme ho, aby naše srdce nenašel uzavřené.

13. Čím více prožíváme v kontaktu s Ježíšem skutečnost našeho křtu, tím více se nad námi otevírá nebe.

14. Člověk nemůže mít Boha za Otce, nemá-li zároveň církev za matku.

15. Pokud se jako Boží děti stáváme také bratry a sestrami, můžeme našeho nebeského Otce oslovit „Otče náš“. Tato modlitba vždy předpokládá „my“, jímž se označuje Boží rodina.

16. Pán nás bere za ruku, pozvedá nás a uzdravuje. Činí tak po celá staletí. Bere nás za ruku ve svátostech, uzdravuje nás z horečky našich vášní a hříchů absolucí ve svátosti smíření.

17. Tam, kde Bůh není, tam se nedostává úcty ani člověku. Pouze pokud Boží krása září na tváři člověka, člověk coby Boží obraz je chráněn ve své důstojnosti, kterou pak nikdo nemůže poškodit.

18. Jedině přichází-li nejprve slovo Boží a člověk se smíří s Bohem, i hmotné věci mohou začít fungovat dobře.

19. S Kristem se nemožné stává možným. S jeho pomocí, a jedině s jeho pomocí se můžeme stát dokonalými, jako je dokonalý nebeský Otec.

 

20. Církev je jako Kristus a společně s Kristem povolána a poslána založit království života a vyhánět vládu smrti, aby ve světě triumfoval Boží život.

21. Syn Boží se stal pokrmem pro svůj lid. Potřebujeme tento chléb, abychom zvládali překážky a únavu spojenou s putováním k zaslíbené zemi.

22. Účast na nedělním slavení eucharistie je radost, jež nám dodává sílu k cestě, kterou máme každý týden před sebou.

23. Vyznáváme toho Boha, který se násilí postavil svým vlastním utrpením, který zlu a jeho moci staví hranice svým milosrdenství, jímž je překonává. K tomuto Bohu obracíme svou prosbu, aby byl uprostřed nás.

24. Betlémskou hvězdu viděli všichni, ne všichni však pochopili její smysl. Stejně tak se náš Pán a Spasitel narodil pro všechny, ale ne všichni jej přijali.

25. Každý dostal svůj osobní úkol a pro každého je připraven určitý způsob následování.

26. Abyste mohli objevit životní projekt, který vás může přivést k plnému štěstí, začněte naslouchat Bohu, jenž má svůj záměr plný lásky pro každého z vás.

27. Jedině Boží odpuštění a jeho láska, přijatá otevřeným a upřímným srdcem, dávají sílu vzepřít se zlu.

28. Pouze ten, kdo miluje, nalézá život.

29. Veškeré poznání celého světa nám neprospěje, nenaučíme-li se žít, nepochopíme-li, na čem v životě doopravdy záleží.

30. Bůh miluje každého z nás a neztrácí odvahu ani tváří v tvář našemu odmítnutí.

31. Bůh nás stvořil, abychom byli s ním, a to navždy. Tato perspektiva vám pomůže, abyste dokázali nalézat smysl vašich rozhodnutí a dávat svému životu opravdovou kvalitu.

 

 Milí přátelé,  

srdečně vás zdravím.

Zasílám vánoční přání, duchovní myšlenky na měsíc leden, skripta S papežem Františkem o mši svaté a prezentaci Zimní krajina.

Navíc připojuji odkazy na:

 • Video: Nejslavnější betlém světa, aneb geniální dílo třebechovického mistra Probošta

https://www.youtube.com/watch?v=I2YLRJt-GWw&feature=youtu.be

 

 • Píseň: Como Pastores - Jako pastýři

https://www.youtube.com/watch?v=TnbuOClk7vE

Přeji a vyprošuji požehnané Vánoce a šťastný Nový rok 2019.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  PROSINEC  

PETR VRBACKÝ

VZHŮRU K VODÁM

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2010

 

1. Boží nabídka daru spásy je skutečně všeobecná. Nikdo z ní nikdy není vyloučen, nikomu nebude odepřena. Bůh takto jedná proto, že jeho láska je nevyčerpatelná.

2. Kdo nemá cíl a kdo se do cíle netěší, ten se asi sotva vydá na cestu.

3. Nezbytnou výbavou pro hledání Boha je pokora a otevřenost.

4. Každodenní věrnost v hledání a naplňování Boží vůle znamená sice často namáhavé, ale také smysluplné budování pevných základů našeho života s Bohem.

5. Má-li být láska pravá, musí dát svobodu, byť si je dobře vědoma rizika zklamání. Milovat lze jen dobrovolně, nebo vůbec.

6. Co je víc než být Ježíši stále nablízku, být součástí všech těch velikých věcí, dokonce na nich mít svůj osobní podíl? Takové nasazení žádá člověka celého. Ježíšův učedník mu prostě patří bezvýhradně a napořád.

7. Věřící člověk neutíká od svých problémů k víře v Boží zázraky, ale naopak vyzbrojen důvěrou v Boží pomoc sám jde podle svého nejlepšího vědomí a svědomí správným řešením vstříc.

8. Určitě bude rozdíl, když člověk snáší nějaké utrpení s vnitřním vzdorem a nepřijetím a tím, když naopak to vše uchopí jako příležitost přimknout se ke Kristovu kříži a spolu s ním jej obejmout.

9. Nepovažujme nabídku duchovního vedení za omezování, nýbrž za službu, která nám pomůže ušetřit si mnohé bloudění a zbytečné vysílení i ztrátu času.

10. Do Božích věcí lidský zrak nevidí, ale zato o nich může mnoho vytušit lidské srdce: nemá problém důvěřovat lásce. A od lásky očekáváme jen ta nejradostnější překvapení.

11. Nechtějme hned vše do důsledku chápat. Postačí, když zprvu budeme ochotni Bohu alespoň důvěřovat. Koneckonců – i schopnost důvěřovat potřebuje v dnešním světě uzdravení.

12. Pokud má někdo pocit, že jeho úkol či práce je ponižující, pak ho vysílí třebas nepatrné břímě. Pán Ježíš ovšem neslibuje ubrat z těžkostí lidského bytí, nýbrž nás chce učit správně je nést.

13. Bůh vždycky vyjadřuje a účinně projevuje soucit s těmi nejnepatrnějšími. Hospodinův zájem se znovu vytrvale obrací k chudákům a ubožákům, k lidem, kteří se cítí být bídnými.

14. Spolehlivým znakem potvrzujícím naši příslušnost k Božímu světu je zakoušet úděl Božího služebníka trpícího pro svou věrnost a oddanost Boží věci.

15. Kdyby se o letošním adventu v našem nitru probudilo odhodlání zahořet horlivostí pro Pána a nést jeho slovo jako planoucí pochodeň, nepochybně by i někteří z našich blízkých alespoň v duchu spočinuli šťastní před Hospodinem.

16. Každý dotek Boží radosti může proměnit srdce člověka a třebas i přiblížit jeho setkání s Boží láskou o nadcházejících svátcích.

17. Nestačí se na příchod Mesiáše jenom těšit, je třeba též přijmout osobní zodpovědnost a něco konkrétního udělat pro jeho přijetí – a to třebas i za cenu osobních obětí.

18. Naší horou, na jejíž vrchol máme v adventu vystoupat, je Boží slovo. Podle něj máme orientovat svoje každodenní kroky, jím vedeni se učíme kráčet po Božích stezkách.

19. Anděl je Boží posel. Poslem může být každý z nás, a obsah poselství rovněž známe. Nejsou kolem nás lidé, kteří by si zasloužili anebo potřebovali seznámit s obsahem této radostné zvěsti?

20. Náš advent je budováním základů na skále. Jsme znovu vybízeni, abychom očistili svůj osobní vztah s Ježíšem od balastu všeho povrchního, prázdného či polovičatého.

21. Pokud někdo nepřipouští možnost, že by do jeho života vstoupil Bůh jako ten, který dává nový směr a obrací kroky člověka k jiným cílům, nemá šanci zakusit ve svém srdci dotek Boží přítomnosti.

22. Bůh s námi nehraje na schovávanou, ale naopak se nám často staví do cesty tak nápadně, že o něj můžeme někdy téměř „zakopnout“.

23. Přesvědčivě žitá naděje má strhující sílu a působivost. Může se dokonce stát silným nástrojem evangelizace v tomto světě.

24. Bůh člověku opravdu vychází naproti daleko víc, než by si člověk zasloužil nebo měl nárok. Aby však vůbec Bůh mohl vyjít, musíme nejdříve my sami vykročit na cestu.

25. Skutečná radost z Ježíšova narození v našem nitru vytryskne až tehdy, když v sobě vybojujeme zápas o víru a o poslušnost Božímu slovu.

26. Dějiny spásy se nedají sledovat z tribuny, z lóže pro diváky. Každý je jejich účastníkem, podobně jako se ani sám život nedá prožít nejdřív jen tak na zkoušku.

27. O tom, zda se kdo otevře naplno Božímu slovu a vloží v něj svou naději, zda se odevzdá do Ježíšových rukou a ztotožní s ním svůj život, rozhoduje každý člověk zcela sám.

28. Tím nejhlavnějším je v Božím bytí překypující hojnost lásky. Té lásky, která nejen odpouští a usmiřuje, ale navíc i uzdravuje a dává nový život všemu, co se skrze hřích stalo neplodným.

29. Boží velikost, ač skryta láskou, bude pro člověka vždy obrovským a nepochopitelným tajemstvím. A toto Boží tajemství nelze přijmout rozumem, nýbrž poslušností.

30. Maria nás učí, že největší sílu našemu křesťanskému svědectví nedodají naše výsledky, nýbrž radost z toho, jak je Bůh vůči lidem dobrý. Není větší radosti, než objevovat stopy této Boží dobroty ve svém životě a moci o nich vydávat svědectví druhým.

31. Nejistoty a pochybnosti, které víru vždycky provázejí, nezmizí nějakým Božím zázrakem,                                       nýbrž naším lidským rozhodnutím.

 

 Milí přátelé,  

srdečně vás zdravím.

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc prosinec a prezentaci Modlitba za požehnání.

Navíc připojuji odkazy na:

Promluvu: Čekám něco v adventu? - P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Video: Padající talíře - evangelium obrazem

Píseň: Veni, veni Emmanuel

Pro děti a rodiče: Adventní cestičku k Bohu

 

V modlitbě spojený žehnám a přeji duchovně plodné prožití blížící se adventní doby.

 P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

   MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LISTOPAD  2018  

CONRAD DE MEESTER

NEJKRÁSNĚJŠÍ TEXTY ALŽBĚTY OD TROJICE

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2016

 

1. Čím víc se člověk dává Bohu, tím víc se on dává člověku.

2. Po celý život se sjednocujme s Kristem a kráčejme tou nejpřímější cestou k Bohu.

3. Vše, co je tím, čím má být, je krásné.

4. Jsme jako nástroj, jehož přetržené struny je nejprve třeba vyměnit a nové pak naladit, aby ve vás božský hráč mohl rozehrát svou sonátu.

5. Všechna krása Božího Syna je jednou provždy vložena do jeho lásky k lidem.

6. Je to stále jeden a týž Bůh, kterého nosíme v sobě. Sklání se k nám dnem i nocí a chce nám darovat svůj božský život.

7. Měli bychom často prosit Ducha Svatého, aby nám pomohl lépe chápat duchovní krásu. Je to dar, který se nabízí nám všem.

8. Jsme jako plátno, a když se plátno pořád pohybuje jako prapor zmítaný větrem, Duch Svatý na ně nic namalovat nemůže.

9. Bůh učiní z tvého života umělecké dílo. Každé duchovně krásné dílo je povoláno k tomu, aby vzdávalo slávu pouze Bohu.

10. Krása je zdroj štěstí, protože krásné a dobré mají k sobě blízko.

11. Jak krásné je pomyšlení, že po svatém přijímání máme v duši celé nebe.

12. Bůh je vše, on stačí a člověk žije jen z něho. Nacházíme ho všude, při praní prádla i při modlitbách.

13. Když je ti smutno, řekni to Ježíši, který všechno ví a chápe a který je hostem tvé duše.

14. Láska musí převyšovat vše pomíjející, a pak už milující nedokáže nic oddělit.

15. Člověk může být Marií i Martou zároveň: neustále pobývat v Pánově přítomnosti a hledět na něj pohledem plným lásky.

16. Žijme s Bohem jako s přítelem a stále oživujme svou víru, abychom se s ním skrze vše sjednocovali. Právě tak se rodí světci.

17. Člověk může být šťastný, i když mu něco není po chuti; jen je třeba stále hledět na Pána Boha.

18. Musíš si uvnitř duše vytvořit malou celu. Pak budeš myslet na to, že Pán Bůh je tam, a čas od času tam zajdeš. Když zjistíš, že tě něco rozčiluje, rychle tam pospěš a se vším se svěř svému Pánu.

19. Naprav se a nech se lapit do Kristových sítí, vždyť tam je tak dobře.

20. Musíme se usebrat, vystoupat výš a uvědomit si, že kříž je nástrojem Boží lásky.

21. Nikdy Boha neopouštějte, vše konejte s vědomím, že se na vás dívá a žijte s radostí v jeho pokoji a lásce.

22. Kéž vás Nejsvětější Trojice uvede do hlubin svého tajemství a kéž tři božské osoby, jsou opravdu středem, z něhož vychází váš život.

23. Žijme v důvěrném spojení s naším Milovaným a buďme jen jeho, stejně jako je on zcela náš.

24. Kristus stále žije a působí v naší duši. Nechme se jím utvářet, aby se stal duší naší duše a životem našeho života.

25. Kristovu srdci jde jen o jednu jedinou věc: smazat hřích a přivést duši k Bohu.

26. Kéž je vaše duše druhou Betánií, kam si Ježíš přichází odpočinout a kde mu předkládáte hostinu lásky.

27. Jestliže budeme věrně žít jeho životem a jestliže se budeme jednoduše ztotožňovat s každým záchvěvem duše Ukřižovaného, pak není proč se bát vlastních slabostí.

28. Ztišme se a naslouchejme Kristu, kterým nám má tolik co říci.

29. Obracejme se na nejčistší a nejjasnější Pannu Marii, aby nás přivedla ke Kristu, kterého ona sama tak dobře poznala.

30. Neustále se vydávejme Bohu do rukou, přinášejme oběti, plňme Boží vůli a nevyhledávejme žádné mimořádné zážitky. Žijme z lásky a buďme tak prostí, jako Marie.

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ŘÍJEN  2018  

BERNHARD MEUSER, NILS BAER

YOUCAT – PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2013

 

1. Nehledat Boha, i když člověk ví, že Bůh je – to je bláznovství.

2. Nikdo nemůže budovat vztah s Bohem, jestliže s ním nechce mluvit – tedy modlit se.

3. Člověk může být nějakou dobu ve víře neslaný nemastný. Může se vylhávat ze své vnitřní prázdnoty u počítače, může neplodně trávit svůj život na facebooku. Jenže k tomu nás Bůh nestvořil.

4. Číst Písmo svaté znamená vyhledávat radu u Ježíše.

5. Duch svatý žije v církvi a vede ji. Žije v každém jednotlivém pokřtěném člověku, který se otevřel Bohu.

6. Měl bys znát svou víru stejně důkladně, jako zná IT-odborník operační systém svého počítače. Měli byste své víře porozumět tak, jak rozumí dobrý hudebník dílu, které hraje.

7. Jdi každou neděli na mši. Mše svatá je rande s Bohem. Něco takového se neodmítá.

8. Bible, to je takový delší dopis, který ti Bůh posílá. Zkoušej si v ní číst a vracej se k ní. Snaž se porozumět tomu, co ti chce Bůh svým slovem říct.

9. Pokud Bůh je, pokud je absolutně dobrý a pokud nechce nic než dobro, pak je také zhola nemožné lhát, rozbíjet manželství, brát drogy, podvádět druhé a sebe sama pokládat za pupek světa.

10. Nejsme nahodilým a nesmyslným výsledkem evoluce. Každý z nás je plodem Boží myšlenky. Každý je vítaný, každý je milovaný, každý je potřebný.

11. Je to zázrak, že Bůh chce opravdu hovořit s tebou i se mnou, jako bychom byli jediní lidé na světě – ti ze všech nejdůležitější.

12. Bůh se lidstvu skutečně zjevil různými způsoby – jednou ve své nesmírné velikosti, jindy zase zcela tiše – to když se Bůh dotýká srdce jednotlivého člověka.

13. Duch svatý je tak s námi, jako byl Ježíš se svými učedníky. Stejně tak blízko. Stejně tak dosažitelný. Stejně tak pozorný. Stejně tak uzdravující. Stejně tak konající zázraky.

14. Ztratili jsme ráj, ale dostali jsme nebe, proto je zisk větší než ztráta.

15. Bůh si všiml našeho utrpení a slz nad tím, že podléháme smrti. Rozhodl se, že s námi ponese úplně všechno kromě hříchu.

16. Není utrpení, které by Bůh nepoznal.

17. Sníh na jaře taje. Nedokáže odolat slunečním paprskům. Stejně tak ani zlo nezmůže nic proti lásce.

18. Ježíš nevrací úder. Nebrání se. Beze slova stojí před Pilátem. Přijímá kříž. Dovoluje, aby se na něm v celé své síle vybouřil hřích. Umírá, aby dal světu nový počátek. Dal svůj život – také pro tebe a pro mě.

19. Můžeme utíkat od Boha stále dál, až se dostaneme na samé dno – ale i tam nás bude někdo čekat: Ježíš Kristus.

20. Kristova smrt a zmrtvýchvstání tvoří srdce křesťanství. Je to těžiště naší víry, mohutná hnací síla naší jistoty, silný vítr, který rozhání veškerý strach a nejistotu, jakoukoli pochybnost a lidskou vypočítavost.

21. Žít dobře a laskavě znamená žít v Božím stylu. V blízkosti dobrého člověka se dá svobodně dýchat a člověk rozkvete.

22. Existuje jen jediný Bůh. Ale díky Ježíšovi se církev naučila, že v nejniternější hlubině tohoto jediného Boha existuje společenství, vztah, láska – a to mezi třemi osobami.

23. Duch svatý je zosobněná Boží láska. To znamená, že můžeme tuto lásku oslovovat „ty!. Tato láska vidí a slyší. A také nám osobně odpovídá.

24. Modlitba není nic jiného než rozhovor s přítelem, se kterým se často a rádi setkáváme, abychom si s ním promluvili, protože nás miluje.

25. I ten nejprostší člověk, který své srdce otevře Duchu svatému, může okamžitě nalézt pokoj a radost, protože k němu přijde Láska sama a učiní si v něm příbytek.

26. Jakmile v tobě jednou zapustí kořeny Boží pokoj, začneš ten pokoj přinášet i druhým a budeš je uzdravovat ze strachu o život a z pochybností.

27. Pane, dej mi sílu dělat všechno, co ode mě žádáš, a pak ode mě žádej, co chceš.

28. Když se ti zdá něco hodně těžké, pomysli na to, že nejsme povoláni sklízet úspěchy, ale zachovávat věrnost.

29. Dobrý Pán Bůh má rád, když ho obtěžujeme.

30. Hledejte každý den Pána, který si nepřeje nic jiného, než abyste byli opravdu šťastní.

31. Jsem povolán dělat něco nebo být něčím, k čemu není povolán nikdo jiný. Mám pevné místo v Božím plánu na Boží zemi, jaké nemá nikdo jiný. Bůh mě zná a volá mě jménem.

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ  2018  

AMADEO CENCINI

MÁŠ-LI MĚ RÁD, NEDOVOL MI VŠECHNO

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2016

1. Jen láska dává člověku pochopit, kolik je povinován životu, druhému člověku a druhým lidem. Vědomí, že jsem milován, mě činí odpovědným.

2. Bůh je od věčnosti zamilován do krásy tvora, kterého chtěl stvořit.

3. Ten, kdo si umíní žít v ráji svých fantazií, často donutí druhé k životu ve velmi konkrétním pekle.

4. Druhé máme vnímat takové, jací opravdu jsou, a ne jací myslíme, že jsou.

5. Úcta pro věřícího člověka pochází od Boha, Otce, který každé dítě přijímá jako svého syna a dává mu jistotu své lásky – jistotu, že už úžasné je, a nemusí se jím teprve stávat.

6. Kdo se nenaučí přijímat utrpení, jako kdyby říkal NE samotnému životu. Žil by v jedné velké lži.

7. Nekoná-li člověk správné, krásné a dobré věci, podléhá zmatku a frustraci.

8. Ten, kdo je vychováván k tomu, aby se uměl odříci vlastních požadavků, zůstává nohama na zemi, má k druhým lidem úctu a žije ve zdravém napětí ve vztahu k budoucnosti a k svému osobnímu růstu.

9. Smysl pro povinnost zakouší opravdu jen ten, kdo na sobě nejdřív zakusil velkorysost někoho jiného.

10. V životě neexistuje automatický vztah mezi přáním a jeho splněním, žádná bezprostřední souvislost mezi tužbou a realitou, ale všechno něco stojí, všechno má svůj čas, všechno si žádá věrnost a pokojné očekávání.

11. Křesťan stejně jako vychovatel je věrohodný ne tím, co říká, ale především tím, co dělá, a úplně nejvíc díky tomu, kým je.

12. Zralost je dcerou bolesti.

13. Nevychovanost dokonale nevychovaných lidí ztěžuje život všem dalším, působí vzájemnou lhostejnost a odnímá nám každodenní špetku laskavosti a harmonie.

14. Pokud chcete jednat s rozhodností, musíte být přesvědčeni o správnosti toho, co děláte, jinak přenášíte na ostatní svou nejistotu.

15. Cítit se opravdu milován a učit se uznávat hojnost přijímané lásky je mocným faktorem rostoucí sebeúcty.

16. V jasném zákazu, který nám nejde vyslovit snadno, ale který obsahuje naději, je víc lásky než v neurčitém odmítnutí, z něhož není poznat, co si skutečně myslíte.

17. K tomu, aby tu byla pravá láska, je nutné plné a bezpodmínečné přijetí druhého jakožto někoho, kdo je ode mě odlišný a koho mám rád, protože je jiný.

18. Křesťanský Bůh je Bůh, který věřícímu jemně odpovídá i „ne“ A je-li Boží plán něco jiného ve vztahu k lidským plánům, pak můžeme říct, že správná zkušenost se zákazem v životě nás připraví na to, abychom se otevřeli zkušenosti živého a pravého Boha.

19. Člověk, jehož požadavky druzí vždy a všude uspokojují, žije v nereálném světě.

20. Úloha vhodně užitého zákazu je zásadní, učí tě tomu, že svět ti není k dispozici, ale že máš vůči němu povinnosti.

21. Když dobře prožíváme odloučení od druhého, včetně bolesti, kterou přináší, pak se vzájemné pouto neztratí, ale dostane se na vyšší úroveň.

22. Neexistuje život bez utrpení. Nikdo nemůže dát smysl svému životu, nedá-li smysl svému utrpení. Člověk nevychovaný k bolesti zůstane navždy dítětem.

23. Větší poctivost vůči sobě samým může občas způsobit to, že budeme méně trpět a necháme méně trpět i druhé.

24. V životě je mnohem více toho, co přijmeme, než toho, co darujeme, nebo než toho, co si zasloužíme. Sám život je darem.

25. Když si v osobních a rodinných vztazích začneme účtovat, jsme v koncích: láska je buď zdarma, anebo to není láska.

26. Nemá cenu mít práva, která nejsou odvozena od dobře splněných povinností.

27. Když si člověk o sobě nenamlouvá hlouposti, nebude pak působit neštěstí sobě a druhým.

28. Každý z nás musí druhého, ať se mu to líbí nebo nelíbí, přijmout v celé jeho jinakosti – a při střetu s touto jinakostí se musí potýkat se svými silnějšími i slabšími stránkami. Můžeme tak odhalit krásu pospolitosti, spolupráce.

29. Každý, kdo přišel na tento svět, na něj přišel, protože po něm někdo (či Někdo) toužil a chtěl ho. Jakási Dobrá vůle dala přednost jeho existenci před neexistencí.

 

30. I když darujeme sebevětší množství lásky, nikdy nevyrovnáme to množství lásky, které jsme přijali.

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  SRPEN  2018  

HERBERT MADINGER

VRAŤ SE – SVĚDOMÍ V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2001

 

1. Hnací silou našeho života je svědomí. Je hlasem Božím, který promlouvá v našem srdci, hlasem dobrého Otce, promlouvajícího k milovaným dětem.

2. Bůh by nám rád odpustil, políbil nás na usmířenou a svěřil nám svůj otcovský dům se slovy: „Jste mé milované děti, v nichž se mi zalíbilo.“ Vraťme se tedy k němu…

3. Prosme nebeského Otce o odpuštění každý den, a rozhostí se v nás hluboký klid a mír.

4. Hřích je oddělením od Boha, útěkem před ním do stále větší vzdálenosti od něj.

5. Hluboko v našem nitru nás Bůh volá a utěšuje, posiluje, vede, varuje a dodává nám odvahy. Je to hlas svědomí.

6. Boží slitování je větší než naše vina, jeho láska jasnější nad všechny temnoty v nás a jeho milost mocnější než vyčerpání duše.

7. Ježíš se může dotknout nemocného místa v nás a uzdravit je jen tehdy, když je duše odkryta a nic se nezastírá.

8. Bůh stojí u dveří tvého srdce a klepe. Otevři mu a pozvi ho dál.

9. Poznejme Boží slitování, mluví k našemu srdci skrze tolik lidí.

10. Dokážeš věřit bezmeznému slitování nebeského Otce? Důvěřuješ mu, že ti odpustí, když ho poprosíš: „Otče, odpusť mi?“

11. Hlavním pokušením člověka je pokušení k životu bez Boha, pokušení žít tak, jako bychom byli sami sobě bohem.

12. Teprve tehdy, až budeme chtít plně se oddat Bohu a zůstat mu z celého srdce věrni, poznáme všechny překážky, které nám zabraňují žít v hlubokém společenství s ním.

13. Odhalme Boží nádheru i velikost svého vlastního života. Bůh nás povolal k tomu, abychom přijali jeho věčný život, jeho nádheru, jeho věčnost.

14. Když nás trápí zlo a hrozí ovládnout nás, hledejme osvobození v poctivé zpovědi.

15. Dokud se nepřestaneme zabývat malichernostmi, nepodaří se nám proniknout k tomu, co je důležité a podstatné. Víra v Ježíše je nemožná bez změny našeho života.

16. K obrácení je povolaný každý člověk, a je to jeho životní úkol. Člověk je stvořen k tomu, aby se úplně obrátil k Bohu, a je to stejně přirozené jako to, že květiny kvetou.

17. Zpověď je neustálé obrácení a změna srdce. Zpověď je naším návratem k Bohu.

18. Nikdo z lidí nám nemůže odpustit hříchy. Jen sám Ježíš, který vzal všechny naše hříchy na sebe.

19. Ježíš je lékař, který uzdravuje a probouzí k životu. Přišel, aby zavolal hříšníky, a nikoli spravedlivé.

20. Ježíš je přítomen všude, kde se křesťané scházejí v jeho jménu, kde se modlí, naslouchají Božímu slovu, slaví mši. Ale nejzřetelněji je Kristus přítomen v osobě každého kněze.

21. Ježíš může zcela sám, bez zásahu kohokoli druhého, jen ze své moci uzdravit i ty nejskrytější hloubky tvého nitra a osvobodí tě, když se mu upřímně vyznáš ze svých hříchů.

22. Bůh odpouští každému, kdo doopravdy lituje. Dokonce nás vyzývá, abychom i my odpouštěli těm, kdo litují.

23. Při zpovědi je Ježíš lékařem, který může uzdravit naši duši. Ale každý lékař musí nejdříve znát nemoc, kterou má vyléčit.

24. Můžeme den z dne žít svůj život v těsné blízkosti Boha, který nám dá sílu k růstu, uzdravení, k osvobození od zla, k tomu, abychom šli přímou cestou.

25. Zlo v nás není nějaký překlep, který se dá zase raz dva vymazat. Jen Ježíš má nad ním moc, protože je porazil na kříži.

26. Modlete se za své nepřátele. Pak totiž lépe poznáte, proč jsou takoví a budete s nimi mít slitování.

27. Křest je obilným zrnem, zpověď klíčkem, který z něho vyrůstá. Křest je obrácením se k Bohu, zpověď konkrétním návratem k Bohu, pokud jsme se mu svou vlastní vinou a hříchem vzdálili.

28. Hřích je životu nebezpečný, protože nás odděluje od živého Boha. A to je rozsudkem smrti, který si člověk podepisuje sám.

29. Jakmile se Bůh dotkne našeho srdce a povzbudí nás ke zpovědi, neváhejme, neodkládejme nic na jindy a vyzpovídejme se.

30. Čím více nasloucháme Božímu hlasu, tím jasněji ho slyšíme. Poslouchejme ho i tehdy, když je to pro nás těžké a po čase se z toho budeme radovat.

31. Když budeme plnit Boží vůli, rozhostí se v nás hluboký pokoj. Podle něj poznáme, že je Bůh

blízko a že naplňuje náš život.

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVENEC  2018  

ANSELM GRŰN

NEBE ZAČÍNÁ V TOBĚ

PORTÁL 2013

1. Jestli chceš poznat Boha, poznej napřed sám sebe.

2. Člověk potřebuje pokoru a bázeň před Bohem jako nádech a výdech.

3. Jenom Bůh sám nám může dát zvítězit v boji s pokušením, může nám dát hluboký pokoj, který bez boje nemůžeme v takové míře nikdy zakusit.

4. Zralými lidmi se staneme tehdy, když se pravdě své duše postavíme tváří v tvář a když obstojíme v pokušení.

5. Nejdřív se musím vyrovnat se svou vlastní realitou. Teprve potom mohu jít cestou nitra, teprve pak mohu své srdce pevně připoutat k Bohu.

6. Dopřejme druhým, aby byli takoví, jací jsou, a pak můžeme být i my sami sebou.

7. Jenom pokorný člověk, jenž je ochoten přijmout své sepětí se zemí, své lidství, své stíny, se může setkat se skutečným Bohem.

8. Plody Ducha svatého v nás mohou růst jen tehdy, jestliže je nechceme všem ukazovat a především se jimi všude chlubit.

9. Co se mnou Bůh zamýšlí a jak mě chce formovat, poznám ve své bezmoci.

10. V tom, v čem tkví můj největší problém, spočívá i moje největší šance, tam je i můj největší poklad.

11. Tak jako je nemožné postavit loď bez hřebíků, tak se nemůže stát blahoslaveným člověkbez pokory.

12. Tvůj pád bude tvým vychovatelem.

13. Jestliže strom není zmítaný větrem, neroste a pořádně nezakoření. Tak je tomu i s námi: jestliže nejsme pokoušeni a pokušení nepřekonáme, nemůžeme dospět.

14. Pokušení nás nutí k boji. Bez boje není vítězství. Vítězství není naší zásluhou. V bojích získáme tu zkušenost, že Bůh v nás jedná.

15. Je to vždy zázrak jeho milosrdenství, když Bůh dovolí, aby v nás zvítězilo to dobré.

16. Komu záleží především na tom být přesný a korektní, ten ze samého strachu před možnými chybami projde životem naprázdno. Jeho život zakrní.

17. Odsuzování druhých činí člověka slepým k vlastním chybám. Mlčení při pohledu na druhé nám umožňuje jasnější sebepoznání.

18. Vědět o pokušení a nebýt jím přemožen, to je cesta, která nás drží při životě, která nám stále znovu připomíná, že sami od sebe se nestaneme lepšími, ale že jenom sám Bůh nás může proměnit.

19. Důvěřujme v sílu, kterou nám daruje Bůh, v sílu, s níž přemáháme nepřátele své duše, s níž se můžeme osvobodit od překážek, které nám brání v životě.

20.To, co děláme, děláme proto, abychom se stali milujícími bytostmi. Proto je láska měřítkem všeho.

21. Aby nás Bůh mohl svým slovem a svým Duchem proměnit, musíme mu být k dispozici, musíme se osvobodit od všeho toho, co nás vnitřně zatěžuje, uzavírá a ovládá.

22. Kdo zná sebe sama, ten chyby bratří nevidí.

23. Nikoho kvůli ničemu neposuzuj, nikoho nepomlouvej, a Pán ti dá klid.

24.Kdo sám sebe upřímně pozná, ten je milosrdný. Ve svém srdci totiž upřímně cítí, že my všichni potřebujeme Boží milosrdenství.

25. Než jdeme spát, měli bychom se podívat na svůj hněv a odložit jej, aby se další den neprobral v podobě nejasné nespokojenosti.

26.Sjednotíme-li se v kontemplaci s Bohem, už ani nevnímáme, co si o nás myslí lidé, už nedefinujeme sami sebe podle toho, co si o nás lidé myslí, už nám nezáleží na uznání, ale svůj pevný základ jsme našli v Bohu.

27. Nejsme zodpovědní za myšlenky, které nám přichází na mysl, ale za to, jak s nimi zacházíme.

28.Buď vrátným svého srdce a nedovol žádné myšlence vstoupit, aniž se jí vyptáš. Vyptávej se každé myšlenky: „Patříš k našim, nebo přicházíš od nepřítele?“ A jestliže patří k tobě, naplní tě pokojem.

29. Jako červ dřevo, tak ničí špatná myšlenka srdce. Kdo své myšlenky vyjeví duchovnímu otci, je okamžitě uzdraven, kdo však je skrývá, onemocní pýchou.

30. Jasný denní řád, zdravá vyváženost modlitby a práce – to je cesta k vnitřnímu klidu.

31. Mějme denně před očima smrt. Myšlenky na smrt nám umožňují, abychom každý okamžik žili vědoměji, abychom pociťovali, co je to dar života, a abychom jej denně plně prožívali.

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  KVĚTEN  2018  

TIMOTHY DOLAN

KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016

 

1. Základem svatosti je hluboký, osobní, důvěrný vztah s Ježíšem Kristem.

2. Dokonalý je ten, kdo dokonale dělá každodenní práci.

3. Člověk je stvořen, abych chválil Boha, vzdával mu úctu a sloužil mu, a takto spasil svou duši. Ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka, aby mu pomáhaly k dosažení cíle, pro který je stvořen.

4. Nikdy nám nesmí scházet ani moudrost, ani láska. Moudrost má oči, láska má nohy.

5. Ježíš má nyní mnoho milovníků svého nebeského království, ale málo těch, kdo nesou jeho kříž. Mnozí jej následují až po lámání chleba, ale málokteří až k pití z kalicha utrpení. Mnozí velebí jeho zázraky, málokteří jdou s ním křížovou cestu.

6. Když zapomeneme, že potřebujeme pokání, sebezapření a oběť, zapomeneme na skutečnost vlastní hříšnosti. Když zapomeneme, že jsme hříšníci, zapomeneme, že potřebujeme Krista.A když zapomeneme, že potřebujeme Krista, ztratili jsme všechno.

7. Chudoba člověka se posuzuje podle dispozice srdce, ne podle počtu truhlic.

8. Odpírání si dovolených příjemností nás učí odepřít si i ty nedovolené. Umím-li například zkrotit svou chuť na zmrzlinu, pak možná dokážu zkrotit i jazyk, až budu chtít říct něco nemilého.

9. Nemůžeme polevit v bdělosti a sebekázni. Když si pomyslíme, že jsme silní a máme svou hříšnou přirozenost pod kontrolou, v ten okamžik si koledujeme o pád.

10. Čím více toho máme, čím lépe je náš život zajištěný, uvelebený v pohodlí a příjemnostech, tím méně spoléháme na Boha, že nám dá to, co skutečně potřebujeme.

11. Křesťanství člověku ze života těžkosti neodstraní, ale prostě dá člověku důvod k tomu, aby je snášel.

12. Protože milost zdokonaluje naši přirozenost, Hospodin může pracovat jenom s tím, co mu předložíme.

13. Svatost stojí na každodenní modlitbě. Živit ji a rozvíjet ji je náš celoživotní úkol.

14. Tři zásady pro účinnou modlitbu jsou trpělivost, neodbytnost a vytrvalost. Dávejme si proto pozor na pokušení být netrpěliví a nechat se odradit, když je naše modlitba frustrující a vyprahlá.

15. Nenechte se rozrušit svými nedokonalostmi, vždy statečně povstávejte z pádů.

16. Kristův kříž je největším příkladem a inspirací trpělivosti.

17. Nemějte starost o to, co máte, ale o to, kým jste.

18. Uvědom si, kolik ti Bůh dál, vezmi si z toho, co potřebuješ; to, co zbude, potřebují druzí.

19. Duše bez pravidelné modlitby je duše bez domova.

20. Radost je nejspolehlivějším znamením Boží přítomnosti.

21. Nadpřirozený život darovaný ve křtu je nutno rozvíjet, je třeba o něj pečovat. K tomu slouží modlitba, úsilí o ctnostný život a svátosti.

22. Poznávací znamení katolíka je jeho ochota hledat božství v nemluvněti v jeslích a vidět Krista v podobě chleba a vína na oltáři.

23. Náš Pán nepřichází z nebe každý den jen proto, aby zůstal ve zlatém ciboriu. Přichází, aby našel jiné nebe, nebe našeho srdce.

24. Pán po nás nechce, abychom byli úspěšní, ale žádá, abychom byli věrní.

25. Každá matka projevuje lásku k dítěti třemi způsoby: krmí je, čistí je a napravuje. Podobně i Matce Církvi udělil vzkříšený Spasitel mandát, aby své syny a dcery ve křtu očišťovala, v Eucharistii sytila a v pokání napravovala.

26. Pokorné uznání naší vlastní hříšnosti a přijetí Božího milosrdenství je začátkem růstuke svatosti.

27. Nic před zpovědníkem neskrývej. Nemocný člověk může být vyléčen pouze tehdy, když ukáže své rány.

28. Modlitba musí být věčná, ustavičná. Stejně jako nemůžete své tělo zásobit jídlem, třeba v pondělí se hodně najíst, abyste po zbytek týdne jíst nemuseli, tak je to i s modlitbou.

29. Naším cílem je Kristu Ježíš a jeho Církev – všechno ostatní je druhořadé.

30. Není lepšího způsobu, jak získat milosti od Boha, než když si je žádáme skrze Marii, protože jí její božský Syn nedokáže nic odmítnout.

31. Maria nás učí, že není tak důležité, co se nám stane, ale v čí blízkosti se nám to stane. Podstatné je, že u jeslí i u kříže směla být v blízkosti Ježíšovi. To je věrnost.

 

 Milí přátelé,  

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc květen.

Navíc připojuji prezentaci Pohádkové hrady a odkazy na:

 

 • Přednášku P. Vojtěcha Kodeta: Žít Boží Slovo jako Maria

 https://www.youtube.com/watch?v=yjWjI2z7FQY

 • Píseň: Ave Maria

 https://www.youtube.com/watch?v=l-cbVHbfLRc&list=RDND-L8vG9LsM&index=2

 • Video: Kaktusy rozkvétají

 https://www.youtube.com/embed/_hwDdE0Gu4E

Přeji krásný měsíc máj a vyprošuji Boží požehnání.

P. Antonín Hráček

 www.pdvelehrad.cz

 

Myšlenky květen 2018.docx – Word, 17 kB  StáhnoutZobrazit ›

Papež František květen 2018.docx – Word, 74 kB  StáhnoutZobrazit ›

Pohádkové hrady.pps – Powerpoint, 7 MB  StáhnoutZobrazit ›

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  DUBEN  2018  

GUY GILBERT

ŠTĚSTÍ – JAK HO NAJÍT, PROŽÍVAT, SDÍLET

PORTÁL 2015

 

1. Štěstí znamená nezabývat se stále dokola minulými událostmi a nepředvídat katastrofy. Štěstí znamená dát přednost přítomnému okamžiku.

2. Dokonalé štěstí je mít naději, že jsem Božím přítelem.

3. Blahoslavení ti, kteří dovedou mlčet a naslouchat: naučí se nové věci.

4. Skutečné štěstí je jeden z darů, které člověk dostane. Díky němu má každý možnost najít si v životě místo, které mu vyhovuje. Je na nás, abychom se ho pokusili hledat.

5. Bůh je láska a pokoušet se touto láskou žít je nádherné.

6. Pokora znamená podporovat druhého.

7. Peklo nejsou ti druzí, můžeme jím však být my sami, když se nemáme rádi a zanedbáváme se.

8. Hlavním receptem na štěstí je čerpat z prostých a přirozených věcí lidského života a nechat je dusit na mírném ohni.

9. Pokora nám pravdivě ukazuje, jací jsme. Pokora znamená odkrýt masku.

10. Štěstí je umění, jemuž je třeba se každý den učit.

11. Přejte si to, čeho můžete v rámci svých schopností dosáhnout. Buďte šťastní z toho, co máte, nehoňte se za nemožným.

12. Ticho má pro nás neocenitelný přínos – proměňuje nás tím, že nám dává jasný pohled na náš život.

13. Boží milost působí jedině v přítomném okamžiku. Pokud se rozhodneme, že ji přijmeme, čeká nás nádherná a jedinečná cesta ke svatosti.

14. I ten nejmenší skutek lásky je Bohem požehnaný.

15. Když budeš všude šířit radost, jistě zbude i na tebe.

16. Umět se radovat z radosti druhého: to je tajemství štěstí.

17. Je důležité rozvíjet pozitivní vztah k sobě samému. Sami se sebou budeme až do konce života, takže je třeba, abychom sami sebe akceptovali, byli rádi takoví, jací jsme.

18. Můžeme mít obrovitou křesťanskou lásku, naději pevnou jak z betonu, ohromnou víru, ovšem pokud nemáme pokoru, nejsme ničím.

19. Pokora znamená, že jsme tím, kým jsme, a jsme si toho vědomi. Vědět, kdo ve skutečnosti jsme, si žádá velkou schopnost vhledu do vlastního nitra.

20. Bůh je v nás každičkou minutu našeho dne. V těžkých chvílích stejně jako v okamžicích radosti.

21. Když darujeme sami sebe, znamená to, že známe Boží lásku. Musíme se stát láskou, musíme se proměnit v dar.

22. Jediné štěstí, které máme, vychází ze štěstí, které dáváme.

23. Máme celý život, abychom se naučili milovat.

24. Rozmlouvejte s druhými, zdravte se s lidmi, dívejte se na ně ve vlaku. Může to být hlavní zdroj vašeho štěstí.

25. Když tě někdo zraní, napiš to do písku a vítr odpuštění to může smazat. Ale když pro tebe někdo udělá něco dobrého, vyryj to do kamene a nikdy to nevymizí.

26. Napojení na Boží srdce, to je modlitba v kterémkoli okamžiku; ta by se měla stát naší přirozeností.

27. Modleme se a prosme Pána, abychom každý den věnovali hlavní pozornost tomu, kdo se něčím odlišuje, kdo je nemocný, osamělý, kdo se cítí jako cizinec, je v depresi nebo se chová násilnicky. Ježíš se díval na druhé celý svůj život.

28. Humor, to je přítomnost Krista v nás, která nám dává schopnost zasmát se vlastnímu trápení.

29. Jste šťastní lidé, umíte-li s vážností nahlížet na drobné věci a pokojně sledovat věci závažné: dojdete v životě daleko.

30. Pracujte na své vnitřní síle – ta je důležitější než síla svalů. Je to síla lásky, pokoje a milosrdenství.

 

 Milí přátelé, 

srdečně vás zdravím a zasílám velikonoční přání a duchovní myšlenky na měsíc duben.

Navíc připojuji prezentaci Modlitebné orechy a odkazy na:

 

 • Křížovou cestu z kraslic zdobených slámou

 https://www.youtube.com/watch?v=YhQQ4PpLqo0

 • Video: Cesta do Emauz

 https://www.youtube.com/watch?v=Hkc4vhbVhJM

Přeji a vyprošuji požehnané prožití Svatého týdne a celé velikonoční doby.

P. Antonín Hráček

 www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  BŘEZEN  2018  

  MILOŠ SZABO  

  ZPOVEĎ? NE!  

  CESTA 2015  

1. Vydat se na cestu k Tomu, jenž nás přesahuje, znamená zároveň přijmout fakt, že často nebudeme rozumět ani Jemu, ani Jeho cestám.

2. Věřící člověk se nemůže spokojit s tím, co se o Bohu dozvěděl jako dítě od babičky či na náboženství při přípravě k prvnímu svatému přijímání.

3. Šance na změnu přichází, když do života člověka vstoupí láska.

4. Bůh, jenž všechno stvořil, se neštítil stvořit mě, já bych se tedy neměl štítit tvořit svět krásnější i tím, že v případě potřeby budu třeba uklízet.

5. Láska se nesmí jenom přijímat. Na lásku se má odpovědět. Důvěřuji ti, ať je to tak, jak chceš ty, Bože.

6. Dokáže-li úchvatné účinky vyvolat energie vyrobená člověkem, oč větší a dokonalejší efekt musí mít energie Boží.

7. Každému, komu záleží na Bohu, musí záležet i na poznání Jeho vůle.

8. Nikde jinde není Boží cesta člověku vykolíkovaná tak jasně a přesně, jako v Božím Slově.

9. Chci-li poznat, že jsem zbloudil z Boží cesty, nejde to udělat v rychlosti. Je potřebné se zastavit.

10. Zpytování svědomí, tedy hledání odpovědi na to, co je a co není hřích, musí proběhnout v mém ztišeném nitru. A poctivě.

11. Bůh je mocný a jeho přítomnost v nás po zpovědi je proto patrná. Nám a skrze nás by měla být patrná i našemu okolí.

12. I když se každý z nás rodí na svět jako svobodná bytost, která se pro Boha bude rozhodovat sama a dobrovolně, dostává od něj darem pokyny a návod, jak cesta k ráji vypadá.

13. Boží láska se zhmotnila. V Ježíši se připoutala k lidskému tělu a skrze sedm různých svátostí dává člověku v různých situacích možnost přibalit si na životní cestu i nadpřirozenou výbavu.

14. Pokud hřích způsobil, že jsme se odvrátili od cesty, kterou nám Bůh osobně ukázal a vyznačil, měli bychom se k němu v rámci prosby o prominutí obrátit zpět. Znamená to však zároveň ukázat záda dosavadnímu směru.

15. Milujeme-li Boha, opravdová lítost toho, že jsme zhřešili, nemůže existovat bez snahy se napravit.

16. Pokud necítím skutečnou duševní bolest, že žiji v hříchu, nebo aspoň bolest z toho, že jde o hřích, jehož nejsem schopen zanechat, nemůže dojít k odpuštění.

17. Po vyznání hříchů a lítosti Bůh z lidské duše smaže všechno to, co mu k smazání při vyznání nabídneme. Co zamlčíme, to si ponecháme a neseme životem dál.

18. Bůh po odpuštění našich hříchů neodchází. Zůstává. Proto po dobře vykonané zpovědi často cítíme nejen úlevu, ale i vnitřní radost.

19. Milovat tak, jak to požaduje Ježíš, znamená dávat se druhému bez ohledu na své vlastní naplnění, odevzdat se mu pro něho samotného, pro jeho dobro a štěstí.

20. Láska k Bohu a lásku k člověku nelze oddělit. Láska je jenom jedna. Útek od bližních někam do poustevny, to není láska k Bohu, ale sobecké přivlastňování něčeho, co je určeno všem.

21. I já produkuji nebezpečný odpad - když místo pravdy dám přednost lži, když místo naděje směrem ven vyzařuji zoufalství, když místo pokoje a usmíření šířím hněv, místo lásky vulgaritu.

22. Konkrétním hříchem ubližujeme také konkrétnímu člověku. Proto má být součástí smíření též snaha o konkrétní nápravu.

23. Rozhodnu-li se nevěřit, nebude mě Bůh přesvědčovat. Rozhodnu-li se uvěřit, bere mě do náruče, abych se v ní mohl stulit a uklidnit.

24. Stejně jako se udržuje v provozním pořádku bydlení, pravidelností by se měl stát i „úklid v duši“, a to i tehdy, když máme do duše vepsané „jen“ hříchy lehké.

25. Má smysl zpovídat se ze stále stejných hříchů? Má smysl vytrhávat plevel ze zahrady, když víte, že už za pár týdnů stejný vyroste znovu? Pokud chceme na zahradě něco sklízet, odpovíme jednoznačně ano, smysl to má.

26. V celém Desateru nejde pouze o jednotlivý zákaz či příkaz, ale o regulaci určité oblasti našeho života. Proto lze každou událost v kterékoliv době přiřadit k některému z těchto Božích nařízení a zkoumat ji v jejich světle.

27. Nezanedbejme své zpytování svědomí. Chceme přece jít k Bohu bezpečně a s jistotou že jdeme dobrým směrem, nebo ne?

28. Nelze tvrdit, že v Boha věřím, když mu nevěřím, že ho mám milovat, a to nade všechno. Když milovat, tak také chtít ho poznat. Když milovat, tak si také na něj umět udělat čas. Nejen tehdy, když se chce mně.

29. Každým dnem jsme svědky neuvěřitelných zázraků, které se před naším zrakem znovu a znovu pravidelně opakují.

30. Prací mohu sloužit jiným, nejen si vydělávat peníze na vlastní blahobyt. I proto by žádná práce neměla být pro nás méně důstojná a neměli bychom se jí štítit.

31. Je-li Bůh pravdou, jeho učedníky můžeme být pouze tehdy, když budeme žít v pravdě.

 

 Milí přátelé,  

srdečně vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc březen.

Navíc připojuji podněty k postní době a odkazy na:

 

 • Přednášku P. Vojtěcha Kodeta - Milost svátosti smíření

 https://www.youtube.com/watch?v=w9BV1XWOvOs

 

 • Píseň: Ježišova modlitba

 https://www.youtube.com/watch?v=7Q4cRGzFcoU&t=87s

 

 • Video: Mních s kamerou. Vysvětlení Modlitby Ježíšovy.

 https://www.youtube.com/watch?v=smP5rRg3lZQ

 

 • Video: Amazing Places on Our Planet

 https://www.youtube.com/embed/ICFQS_jpzFY?rel=0

 

Všem přeji a vyprošuji požehnané prožití postní doby a žehnám.

P. Antonín Hráček

 www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ÚNOR  2018  

 VOJTĚCH KODET

 PŘEŽÍT NEBO PROŽÍT MŠI SVATOU?

 KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2015

 

1. Pro každého, kdo poznal lásku Boží zjevenou v Ježíši Kristu, je absurdní vystačit si s plněním „náboženské povinnosti“. Pouhá účast na nedělním slavení eucharistie není a nemůže být největším přikázáním.

2. S chlebem a vínem přinášíme zároveň na oltář i každé utrpení a bolest světa s jistotou, že v Božích očích je všechno cenné.

3. Naše účast na těle a krvi Kristově nesměřuje k ničemu jinému než k tomu, abychom se stali tím, co přijímáme.

4. Ke svátosti Ježíšova srdce se můžeme v plném smyslu dostat jen s otevřeným srdcem. Kdo přijímá svátost jeho srdce a nepřipraví vlastní srdce, ten nepochopil Krista.

5. Kdo se pravidelně s Pánem setkává v jeho slově, stává se stále citlivější na to, co mu Pán chce říct.

6. Vděčnost, úžas a chvála nás osvobozují od nás samých a vedou nás k pokoře před Bohem.

7. Neznáme jediný případ, kdy by Ježíš něčí pozvání odmítl. Kdykoli se sejdeme, abychom slavili eucharistii, vždycky přijde. Kdykoli kněz vysloví slova proměnění, vždy sestoupí.

8. Podstata všech svátostí spočívá v tom, že vnější znamení odkazuje k hlubší, neviditelné skutečnosti. Proto dobře prožít „svátost Ježíšova srdce“ je možné jen živou vírou, s otevřeným a milujícím srdcem.

9. Přežehnat se znamením kříže s plným vědomím toho, co děláme, je velmi silná vyznavačská modlitba, která zahání síly temnot a vtahuje nás do Ježíšova srdce.

10. Ježíš Kristus, který nás vytrhl z moci hříchu a smrti, nás uvádí do společenství s Otcem v Duchu Svatém, a tím také do společenství s ostatními dětmi našeho nebeského Otce.

11. Možná někdy na bohoslužbu přicházíme neklidní, plní předsudků a svých nároků. Neměli bychom ale odcházet stejní, nebo dokonce zatvrzelejší, než jací jsme přišli. Je důležité přijít na mši svatou včas a začít ji slavit s plným vědomím toho, co se zde děje.

12. Ten, kdo zakusil pravou lásku, je schopen ji dát i druhým.

13. Bůh ví, že potřebujeme odpuštění, a čeká, až k němu přijdeme v pravdě – takoví, jací jsme, ve své slabosti a chudobě, s otevřeným srdcem a s důvěrou v Boží slitování.

14. Jedním z nejvytrvalejších katolických bludů je přesvědčení, že k Bohu se můžeme přiblížit teprve tehdy, až se polepšíme, až budeme „dost dobří“.

15. Překážkou mezi námi a Bohem nemusí být jen náš konkrétní nevyznaný hřích, ale postoj falešné soběstačnosti a spokojenosti se sebou.

16. Od prvních stránek Bible vidíme, že nás Pán vždy hledá jako první, aby se s námi usmířil, protože ví, že ve své slepotě nejenže nevidíme svůj hřích, ale dokonce Bohu mnoho věcí zazlíváme.

17. Boží slovo má moc proměnit naše životy, ale je třeba naučit se ho slyšet.

18. Bez Ducha svatého nejsme schopni Boha chválit.

19. Budeme-li každý den naslouchat Bohu a jeho slovu, modlitba se stane láskyplným rozhovorem, budeme nalézat odpovědi na své životní otázky, bude se měnit naše smýšlení a konání.

20. Má-li víra sílit a růst, patří k ní také pochybnosti, zkoušky a hledání. Kdo nikdy žádnou krizi víry neprožil, může si být jist, že to, co za víru považuje, bude nejspíš jen dědictvím náboženských zvyklostí a názorů po předcích.

21. Živá víra se projeví v tom, že vydrží temnotu nejistot i zklamání, když věci nejdou podle lidských představ, a přesto nezpochybní Boží lásku.

22. Dary, které klademe na oltář k proměnění, mají znázorňovat naši ochotu darovat se Kristu, který se nám a pro nás vydává.

23. Přijmout dar Ježíšova života, a nedarovat mu sebe by znamenalo znovu Božího Syna ukřižovat. Je důležité nebrat to, co se děje na oltáři, jako samozřejmost.

24. Vděčnost v srdci vede ke chvále a chvála je způsob modlitby, jakým se modlí andělé a svatí v nebi. Při slavení eucharistie se doslova spojujeme se zpěvem andělů, kteří stojí před Boží tváří.

25. To podstatné při mši svaté můžeme prožít jen tehdy, pokud zapojíme své srdce.

26. Boží chvála má tu zvláštní vlastnost, že uzdravuje lidská srdce. Uzdravuje tím, že nás uvádí do správného postoje vůči Bohu.

27. Tvoříme-li v církvi jedno Kristovo tělo, je třeba, abychom při slavení eucharistie byli mezi sebou usmířeni. Nelze spolu nemluvit a vyřešit to tím, že si sedám na druhou stranu kostela, abych nemusel dát pozdravení pokoje člověku, s nímž se nesnáším.

28. Ve spojení s Kristem a jeho obětí dochází k proměnění všeho, co jsme a co žijeme, co s vírou přinášíme před Boží tvář. Potom skutečně prožíváme, že eucharistie je pramen i vrchol křesťanského života.

  Milí přátelé,  
srdečně vás zdravím.

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc únor a prezentaci Nádhera z lesa.

Navíc připojuji odkazy na:

 

 • Přednášku: P. Vojtěch Kodet - Pokušení dnešní doby

https://www.youtube.com/watch?v=Me3RejU1IFY

 

 • Film: Najväčší zo zázrakov

https://www.youtube.com/watch?v=N7JV_foU-TE

 

 • Píseň: Aj keď Ťa nevidím

https://www.youtube.com/watch?v=U-_-nTuBiSQ

 

 • Video: Stefan Pabst - 3D DRAWINGS 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/TE8Z4Mu9DgY?rel=0&amp

 

V modlitbě spojený žehnám.

 

P. Antonín Hráček

 

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LEDEN  2018  

TIMOTHY DOLAN

KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ BRNO 2016

 

1. Dobrý správce si je vědom, jaké dary a jaké poklady má k dispozici. Uvědomuje si, že z nich musí neustále čerpat. My jsme správcové, a je snad vzácnější dar v zásobách našeho nitra než víra?

2. Ve víře nic není nemožné a slova jako úzkost, strach a nebezpečí ztrácejí význam, takže věřící člověk kráčí životem v klidu a pokojně, s hlubokou radostí.

3. Když chceme být dokonalí, nemusíme udělat nic víc, než dobře konat své každodenní povinnosti.

4. Poslušnost dělá vůli ohebnou. Dává člověku sílu ovládnout sebe sama, překonat lenost a odolávat pokušením. Poskytuje odvahu, s níž lze splnit i ty nejnáročnější úkoly.

5. Znát Ježíše, slyšet a milovat jej, důvěřovat mu, poslouchat ho a mít v nejhlubším nitru svého bytí podíl na jeho životě – to je náš cíl.

6. Pokud chcete Krista milovat a v této lásce setrvat, musíte s ním být, rozmlouvat s ním a naslouchat mu každý den.

7. V srdci křesťana bude pokoj a klid jedině tehdy, bude-li víra bdělá. Pokud víra spí, jsme v nebezpečí.

8. Víra znamená být připraven zemřít pro Krista, pro jeho přikázání, v přesvědčení, že taková smrt přináší život.

9. Naděje je dar, díky kterému můžeme jít dál, i když se nám zdá, že Ježíš usnul. Děkujme Bohu za velký dar naděje.

10. Dávej chudým a dáš sám sobě. To, co jsi odmítl dát druhým, si nebudeš moci ponechat.

11. Bůh od nás nikdy nechce něco, k čemu by nám nedal potřebnou milost. To nám dává naději a motivaci.

12. Co se nakonec počítá, není, kolikrát jsme uspěli nebo padli, ale jak jsme po pádu znovu začali.

13. Abychom někoho více milovali, musíme s ním nejdřív trávit čas. Bez modlitby nemůžeme růst v lásce ke Kristu.

14. Abychom přijali více a více světla Kristovy lásky, musíme očistit svůj život od hříchu. Proto musí být základní charakteristikou našeho vztahu s Pánem každodenní odumírání hříchu a růst v ctnostech.

15. Jedno z největších požehnání v životě je přítel, který se nám nebojí říct pravdu, i když bolí.

16. Nejúčinnější způsob, jak více milovat Krista, je každý den jej s čistým srdcem přijímat ve svatém přijímání.

17. Začátek veškeré svatosti je pokorně přijmout, že bez Boha nic nemůžeme, ale naopak s ním, v něm a skrze něj je možné všechno.

18. Nemůžeme poznat Boží vůli, pokud se nemodlíme.

19. Čím víc člověk usiluje o jednoduchost ve svém životě, tím víc pokoje nalézá, neboť není plný starostí o mnoho věcí.

20. Ptáte-li se mne, jaké jsou cesty k Bohu, řeknu vám, že první je pokora, druhá je pokora a třetí je pokora.

21. Pokora není nic jiného než pravda, zatímco pýcha není nic jiného než lež. V ten okamžik, kdy nás Bůh vidí plně přesvědčené o vlastní nicotnosti, tehdy nám podává ruku.

22. Klíčem k radosti je správné pořadí životních priorit: Ježíš - druzí – já.

23. Dobrá, poctivá, upřímná a pravidelná zpověď je sama o sobě aktem pokory, pokud zcela otevřeně pojmenováváme své hříchy. A je také zdrojem milosti a ctnosti.

24. Trvalý pokoj najdeme jedině tehdy, když se necháme vést Boží vůlí, nikoli svou vlastní.

25. Hodnota vytrvalé modlitby není v tom, že nás Bůh uslyší, ale že my konečně uslyšíme Boha.

26. Pokud je cílem našeho života připodobnit se Kristu, pak je poslušnost způsobem, jak se k tomu dopracovat.

27. Bůh mě nestvořil jen tak pro nic. Stvořil mě, abych pro něj vykonal určitou službu. Svěřil mi dílo, které nesvěřil nikomu jinému. Mám své poslání. Proto mu důvěřuji.

28. Bůh sesílá slunce a déšť na spravedlivé i nespravedlivé z laskavosti; a laskavost je sestrou lásky, která přemáhá nenávist.

29. Ohleduplnost je počátkem velké svatosti. Naučíte-li se umění být pozorní vůči druhým, budete se stávat den za dnem podobnějšími Kristu.

30. Velkodušný člověk rychle odpouští a nechová v srdci zášť, přehlíží malichernosti a pochybnosti přenechává druhým.

31. Nic neskrývej před svým zpovědníkem, neboť nemocný může být uzdraven pouze léčením ran.

 

Milí přátelé, 

srdečně vás zdravím.

Zasílám vánoční přání, duchovní myšlenky na měsíc leden, letáček na podporu Pavla Fischera, který vytvořili Staré páky (salesiánští spolupracovníci a někteří salesiáni) a prezentaci Obdivuhodná místa.

 

Navíc připojuji odkazy na:

 

Video: Jak prožít Vánoce - P. Vojtěch Kodet, ThD., O.Carm

http://www.vojtechkodet.cz/videa/adventni-duchovni-obnova-2015/jak-prozit-vanoce.html

 

Píseň: Sláva, sláva - Matt Maher

https://vimeo.com/195615840?eco=mail&utm_source=ecomail&utm_campaign=51/2016&utm_medium=email&utm_term=8660&ecmid=8660

 

Píseň: Půlnoční – Václav Neckář

https://www.youtube.com/watch?v=cl21CEa8KFc

 

Pamatujme, prosím, zvlášť v těchto posvátných dnech v modlitbě za dar volby dobrého prezidenta, který by pomohl i k duchovní obrodě národa.

 

Přeji požehnaný vánoční čas a rád ze srdce žehnám.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  PROSINEC  2017  

MON CALEPIN

DEN CO DEN

COR JESU 2012

1. Přežehnání se je nádherným symbolem, důmyslnou zkratkou Kréda. Při doteku čela žádáme Otce o moudrost, při doteku prsou Syna o lásku, a když se dotýkáme ramen, prosíme Ducha svatého o sílu.

2. Z nedůvěry ve vlastní síly se v nás rodí důvěra ve všemohoucí sílu Boží.

3. Radost patří k životu křesťana zásadním způsobem. Je-li v nás ještě mnoho smutku, je to známka, že je v nás ještě mnoho nekřesťanského.

4. Modlitba je neviditelnou rukou, kterou se dotýkáme Boha. Modlitba, kterou nás naučil Ježíš, je rukou, kterou objímáme Otce.

5. Co je Boží vůle a co po nás Bůh chce, to nám jasně říkají Boží evangelia: „Boží vůle je, abychom se stali svatými…“ Co dnes vykonám pro své posvěcení a pro posvěcení jiných?

6. Moderní křesťan se nemůže vyhýbat kříži – vždyť kdo se kříži vyhýbá, vyhýbá se Tomu, který na něm umřel.

7. Není šťastný ten, kdo má mnoho, ale ten, kdo se umí spokojit s potřebným málem.

8. Bůh je nekonečně milosrdný, proto ani jedna slza upřímné lítosti neskane nadarmo.

9. Bůh miloval lidi, a proto se jim stal podobným – stal se člověkem. Láska totiž sbližuje. Z lásky k nám opustil nebe a přišel bydlet do chléva.

10. Kalvárie zůstává i dnes jediným vrchem, ze kterého se dá vystoupit na nebesa, a kříž jediným žebříkem k věčné slávě.

11. Jsi tak svobodný, že můžeš Boží pomoc přijmout i odmítnout. Ale věz, že nejsi tak silný, že bys mohl odmítnout a přitom nezahynout.

12. Dobro nadělá málo křiku a křik málo dobra. Proto tě prosím, Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň mé srdce podle svého.

13. Učiň nějaký pěkný skutek lásky bližnímu z lásky k Ježíši s láskou Veroniky a budeš bohatý. Sbírej poklady, které mol nežere a rez nekazí – mince s královským obrazem Kristovým.

14. Existence nebe musí být z mého života zjevná, jako klíček z pučícího zrna.

15. Snaž se získat osobní, důvěrný styk se svatými. Je jich dost i na zemi, ale kdybys neměl štěstí, obrať oči nahoru k nebi. Tam je jich plno.

16. Hůl má dva konce. Když s ní někoho zlovolně udeříš, způsobíš mu jedním koncem ránu na těle, ale druhým koncem ránu na své vlastní duši. Nemůžeš vědomě ublížit bratrovi, aniž bys tím neublížil víc sobě.

17. Naše vlast je v nebi. My, věřící, nemůžeme život ztratit, my ho můžeme jenom změnit.

18. Ježíš vstal a i my vstaneme. Pro tuto krásnou naději je křesťanství nejradostnějším náboženstvím.

19. Pověz Ježíši vždycky všechno, jednoduše a důvěrně – a budeš šťastný. Vždyť není nikoho, kdo by lépe pochopil naši duši, naše radosti a bolesti a kdo by měl větší soucit s našimi prohrami než Přítel Ježíš.

20. Děkujme Pánu, že naší duši dal ve svaté zpovědi tak krásnou možnost po každém pádu do hříchu zase vstát, učinit pevné předsevzetí a růst zase do výšky, kde svítí a hřeje slunce Jeho milosti.

21. Svatí byli lidé jako my, jen o něco lepší. Mezi nimi a námi je nepatrný rozdíl, kousek dobré vůle znásobovaný milostí. Jde jen o jeden krok, o dobrou vůli být stále lepší v každém ohledu.

22. Potřebujeme učitele, stálého asistenta, který by znal hnutí našeho srdce a naší mysli a uměl včas vhodně upozornit a poučit. Ježíš nás znal a velmi dobře věděl, co potřebujeme, proto nám poslal Ducha svatého.

23. Na světě jsme proto, abychom Boha poznali, milovali Ho, sloužili Mu, a tak byli spaseni, to znamená, abychom přišli do nebe.

24. Betlémský chlév před Ježíšovým narozením je výstižným obrazem mého srdce před svatým přijímáním. Chlad, tma a prázdnota…Chlév po narození je zase ukázkou, jak by mělo vypadat mé srdce po Ježíšově příchodu.

25. Kde je otec, tam je domov. A náš Otec je na nebesích.

26. Jako křesťané bychom měli z lásky k jiným trápit sebe, avšak my trápíme jiné z lásky k sobě.

27. Kdo umí konat dobro, a nekoná ho, dopouští se hříchu.

28. Láska je dvojí: afektivní a efektivní. První se projevuje slovy a city, druhá skutky. Obě jsou dobré. Ale autentickou láskou je pouze ta druhá.

29. Jakmile pochopíš a prakticky životem dokážeš, že ne tvoje já, ale Bůh je tvým středem, okolo něhož se má všechno točit, tvůj objev nebude menší než Galileův.

30. Když padneme, je nutné se ihned zvednout. Jinak z nás nebude úrodné zrno.

31. Křesťan podle Boží vůle musí kráčet ke svatosti. Jak moc mu na jeho křesťanství záleží, to ukazuje počet a vroucnost jeho svatých přijímání.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

Milí přátelé,

srdečně vás zdravím.

 

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc prosinec, nabídku adventních duchovních obnov pro muže a pro ženy v Kroměříži a prezentaci Vlak „život“.

 

Navíc připojuji odkazy na:

 

 • Přednášku Advent a vztahy mezi manžely - P. Vojtěch Kodeta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYbMi2fj_mc

 

 • Video: Za onoho času - Marta Kubišová a bratři Ebenovi

 

https://www.youtube.com/watch?v=wksDGpoJwEU

 

 • Nabídku lyžařského zájezdu do italských Dolomit v termínu 27. prosince 2017 – 3. ledna 2018 s ubytováním v Pastoračním domě Velehrad. Bližší informace k zájezdu zašlu na požádání nebo je poskytne přímo vedoucí zájezdu P. Petr Gatnar. 

 

http://www.pdvelehrad.cz/?page_id=255

 

V modlitbě spojený žehnám a přeji duchovně plodné prožití blížící se adventní doby.

 

P. Antonín Hráček

 

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD 2017  

CRISTIANA PACCINIOVÁ, SIMONE TROISI

SMRT NEMÁ POSLEDNÍ SLOVO

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2015

 

1. Neobyčejnost Boha se zjevuje v těch nejobyčejnějších věcech.

2. Bůh je Otcem všech – bez rozdílu.

3. Život má hodnotu sám o sobě, bez ohledu na inteligenci, rozumové schopnosti a krásu.

4. Objevit, že jsme milováni, je smyslem celé naší existence.

5. Pohled vyjadřuje to, co je v srdci, je prahem vnitřní pravdy.

6. Bůh je nejvyšší Dobro, které dává hodnotu všemu, co je a je plností radosti, která nemizí ani smáčená slzami.

7. Milovat někoho znamená přijmout, že ho nikdy plně nepochopím, být ochotni se změnit a tedy trpět, vzdát se něčeho pro něj.

8. Stojí za to žít, jen když jsi ochoten opravdově milovat.

9. Rozhodnutí k manželství, stejně jako k zasvěcenému životu, předpokládá povolání. Není to jen přirozená lidská náklonnost, člověk musí odpovědět na zvláštní Boží volání.

10. Je mimořádné být Božími dětmi. Musíme si jen zvolit – buď budeme věřit Bohu, který nás miluje, nebo si donekonečna myslet, že život je náhoda.

11. Ježíš nás učí, jak vejít do vztahu s ním – jednoduše důvěřovat, nechat se vést stejně jako Maria, naučit se vnímat Boha jako osobu, ne někoho k jejím službám.

12. Bůh nechává člověka dělat postupně krok za krokem. S každým zásahem se poslání stává jasnější. A zatímco se ukazuje, že to byl opravdu Bůh, je člověk stále víc schopný milovat.

13. Jaký je smysl našeho života, když ne ten, připravit se, dřív nebo později, na setkání s Ježíšem Kristem?

14. Stát pod křížem je rozhodně těžké. Ale ublížíš si mnohem víc, když se mu budeš snažit vyhnout. Nakonec tě někdo donutí na něj vystoupit.

15. Raď se s každým, kdo je moudrý, a nepohrdej užitečnou radou.

16. Neříkejme Bohu, co má dělat, jen ho žádejme, aby nás připravil: aby nám pomohl chtít to, co chce on, a zhostit se toho, co vyžaduje.

17. Dar Boží je dar Boží a nikdo to nesmí měnit. Nejsme lidmi proto, abychom dosáhli úspěchu v práci, měli pěkný dům, dobré zdraví nebo pověst. Jsme lidmi, abychom milovali.

18. Prožívat kříž společně je dobré, stává se tak lehčím.

19. Dejte svůj souhlas každému dni, podstupujte své zkoušky, žijte svůj autentický příběh. Důvěřujte Ježíši, který říká: Neboj se!

20. Pán mi dává jako dar kříž a já ho musím přijmout. Protože v tom kříži objevím něco, co mi Pán chce říct.

21. Pokoj Vám! To není pozdrav, ani prosté přání, to je dar. Dokonce nesmírně cenný dar, který Kristus předává svým učedníkům poté, co prošel smrtí a peklem. Zakouší jej ten, kdo se nechá milovat Bohem.

22. K naslouchání Bohu je potřeba: přijmout, že nechápeme, být ochotni trpět, odmítnout zlo, a tedy si zvolit dobro.

23. Život se nežije tehdy, když se dýchá, ale když se miluje. Život má smysl, jen když se stravuješ pro druhé.

24. Boha potkáváme v těle s ranami po hřebech, v člověku přibitém na kříži. Bůh je také v setkání s člověkem živým a vzkříšeným.

25. Kdo se otevře milosti, bude jí naplněn.

26. Ježíš nabídl z kříže pomoc všemu lidu: svou Matku jako hvězdu k následování, k níž máme hledět v neklidných dobách.

27. Svatostánek nás vybízí: podívej se, jak Bůh změní životy těch, kteří jsou mu nablízku.

28. Cílem našeho života je milovat a být neustále připraveni učit se milovat ostatní tak, jak jen Bůh ti to může ukázat a naučit tě to.

29. Bůh přebývá ve společenství.

30. Pán Tě odjakživa chtěl a ukáže ti cestu, po které se dát, když mu otevřeš své srdce. Důvěřuj mu, stojí to za to.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

 

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Milí přátelé,

srdečně vás zdravím.

 

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc listopad, prezentaci Sochy a sousoší na Karlově mostě a nabídku duchovní obnovy ve Starém Městě na téma: Specifika mužské a ženské výchovy.

 

Navíc připojuji odkazy na:

 

 • Video: Karlův most - Stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století

https://youtu.be/nJgD6gyi0Wk

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TDhX6tu30M

 

 • Hudbu z filmu Tenkrát na Západě:

https://www.youtube.com/embed/lY7sXKGZl2w

 • Více o nástroji theremin naleznete na:

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Theremin

 

V modlitbě spojený žehnám a přeji krásné podzimní dny.

 

P. Antonín Hráček

 

www.pdvelehrad.cz

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ŘÍJEN  2017  

NORMAN DRUMMOND

SÍLA TŘÍ

- na čem v životě záleží

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016

 

1. Abychom nalezli trvalý a snadno dosažitelný pocit vyrovnanosti, musíme se obracet do svého nitra, využít v nejvyšší míře své vlastní zdroje a vyjít vstříc nepomíjející lásce a pomoci, která nám nabízí Bůh.

2. Nenech se ničím připravit o svůj vnitřní pokoj, ani kdyby se zdálo, že kolem tebe běsní celý svět.

3. Jen máloco má větší cenu než pokoj v duši.

4. Musíme přestat mluvit o tom, co všechno není možné udělat, vzdát se toho, abychom bědovali sami nad sebou, a místo toho začít přemýšlet, co všechno možné je a proč bychom to či ono mohli udělat.

5. Z vědomí Boží přítomnosti a lásky se rodí vnitřní moudrost, která umožňuje, abyste ve svém srdci pocítili mír.

6. Pokud dokážeme přijmout sami sebe, opustit minulost a uvěřit v příslib Boží lásky a odpuštění, budeme také schopni uznat, kdo je Bůh.

7. Schopnost pravidelně se ztišit a být o samotě je tím nejdůležitějším krokem vedoucím k vnitřnímu pokoji a vyrovnanosti.

8. Představa, že vás Ježíš a jeho Svatý Duch doprovázejí a jsou vám nablízku, vás za všech okolností povede a povzbudí vás a bude podpírat. A s tímto vědomím možná snadněji přijmete to, že v životě nic takového jako dokonalost neexistuje, a že je docela dobré mít se docela dobře.

9. Jestliže vám nechybí nadšení, můžete se pustit do čehokoliv. Nadšení dodává jiskru vašim očím, ráz vašemu kroku, pevný stisk vaší ruce.

10. Bůh hovoří v tichu a jedině ti, kdo se ztiší, mohou zaslechnout, co říká.

11. Před každým z nás je cesta, po níž se má vydat. Přitom nesmíme ztrácet ze zřetele svůj cíl ani se nechat odradit tím, jak velké překážky nám v cestě stojí.

12. Každý den si hned po probuzení řekněte: Dnes mám štěstí, že jsem se probudil a jsem naživu, dostal jsem cenný lidský život a nehodlám ho promarnit.

13. Ve chvílích tichého rozjímání vidíme sami sebe zřetelněji.

14. Nenechte se pohltit všedními starostmi a obavami natolik, že byste zapomínali vzhlédnout a vidět věci v širších souvislostech.

15. Nikdo nedosáhne své plné velikosti, pokud si neuvědomí hlubokou a trvalou potřebu duchovních hodnot pro svůj život.

16. Dovolíme-li Bohu, aby v nás působil, a svěříme-li svůj život do jeho rukou, pak naše srdce ve ztišení a zklidnění nalezne vyrovnanost.

17. Dokážete-li zapomenout na sebe, přestanete-li se soustředit na své potřeby a přání, naleznete nakonec své pravé a vnitřní já, které vás spojuje s božstvím.

18. Pravý přítel je ten, kdo o vás ví všechno a přesto vás má rád.

19. Narodili jsme se proto, abychom zjevovali Boží slávu, která je v nás.

20. Nepřemýšlejte nad tím, co může vaše země udělat pro vás, ale co vy můžete udělat pro svou zemi.

21. Neproste o snadný život, ale o to, ať jste silnějšími lidmi. Neproste o úkoly přiměřené svým silám, ale o síly přiměřené svým úkolům.

22. Skutečný cíl vyrůstá z duše. Věnujte čas ztišení a zamyšlení nad tím, co je takovým cílem pro vás, a pak nechejte působit Boha.

23. Nechejte ve svém srdci růst dobrotu a víru a usilovně pracujte na tom, aby tento svět byl lepší, bezpečnější a prostoupenější láskou.

24. Skutečně šťastní budou z vás jen ti, kdo hledali a nalezli způsob, jak sloužit.

25. Rozhodne-li se kdo milovat a říkat to svým životem, nevyhnutelně se bude ptát, jak zmírňovat nablízku i v dálce lidské bolesti a trápení.

26. Nikdo neuvěří, jak mocná je modlitba a co všechno dokáže způsobit, dokud to člověk nezjistí z vlastní zkušenosti.

27. Když si budeme víc všímat toho, jak dát, a ne toho, jak mít, budeme šťastnější.

28. Neustále pročišťujte chrám svého života a otevírejte okna a dveře svého podkroví – když totiž dovnitř vpustíte světlo Ducha svatého, budete dělat to, co je dobré.

29. Každý z nás může zakusit, jaké to je být štědrý a dávat. Třeba nejsme dvakrát bohatí, ale z toho, co máme, můžeme vždy něco darovat. A můžeme dávat i ze sebe – čas, úsilí a lásku.

30. Člověk se nemůže stát moudřejším, pokud nerozvíjí svůj duchovní rozměr.

31. Vědět, co je správné a neudělat to, je nejhorším projevem zbabělosti.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

Milí přátelé,

srdečně vás zdravím.

 

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc říjen, pozvání arcibiskupa Jana Graubnera k slavení novény prvních sobot v měsíci a zamyšlení a fotografie ze Stezky sv. Františka z Assisi v Jižním Tyrolsku inspirované Chvalozpěvem stvoření.

 

Navíc připojuji odkazy na:

 

 • Píseň: Neopouštěj nás (Svatý Václave)

 

https://www.youtube.com/watch?v=xRFJuL8OIAc

 

 • Virtuální prohlídku: Kostelík Guty před zapálením 

 

http://prohlidky-virtualni.cz/guty/

 

 

V modlitbě spojený žehnám a přeji krásné podzimní dny.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ  2017  

MAX LUCADO

NEBOJTE SE

PŘEDSTAVTE SI ŽIVOT BEZ STRACHU

NÁVRAT DOMŮ 2013

 

1. Soustřeďte se na dnešek. Bůh naplňuje naše potřeby každý den. Ne jednou týdně či jednou za rok. Dá vám, co potřebujete, když to potřebujete.

2. Strach nikdy nenapsal symfonii nebo báseň, nikdy nevyjednal mírovou smlouvu, nikdy nevyléčil nemoc. Něco takového dokáže odvaha. Něco takového dokáže víra.

3. Léčíme-li strach výbuchy vzteku, alkoholem, trucováním, vylučujeme Boha z řešení našeho problému a problém pouze prohlubujeme.

4. Strach z toho, že zklameme Boha, má ostré zuby. Nicméně Kristus má zubařské kleště. Když se poprvé zmíní o strachu, neváhá jich použít. „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy“.

5. Nezvládnutý strach vede ke hříchu. Hřích vede člověka k tomu, aby se skrýval. A protože jsme všichni zhřešili, všichni se skrýváme – nikoli do křoví, ale do osmdesátihodinového pracovního týdne, do záchvatů vzteku. Vyhýbáme se kontaktu s Bohem.

6. Ježíš nás příliš miluje, než aby nás nechal pochybovat o své milosti.

7. Bůh si nevede seznam našich provinění. Jeho láska vyhání strach, protože on sám vyhání náš hřích.

8. Žádná pilulka, žádné řeči, žádný psychiatr, žádný majetek nemůže zajistit hříšníkovu srdci mír. Můžete strach otupit, nemůžete se ho ale zbavit. To dokáže jedině Boží milost.

9. Když jste přijali Boží odpuštění, žijte jako člověk, jemuž je odpuštěno. Ježíš otevřel vaši celu – tak z ní tedy vyjděte.

10. Ježíš neodsuzuje oprávněnou starost o naše povinnosti. Odsuzuje trvalý stav mysli, který nepočítá s Boží přítomností.

11. Napodobujte Ježíšovu matku na svatbě v Káni. Zkuste to udělat taky tak rychle. Zjistěte, co je za problém. Pak jděte k Ježíšovi a jasně jej popište.

12. Zamyslete se nad tím, v jakých oblastech si děláte starosti. Za to se pak modlete zcela konkrétně.

13. Když budete hledat království zdraví, zneklidní vás každý pupínek či boulička. Když budete hledat království popularity, připraví vás o pokoj sebemenší konflikt. Když ale budete hledat jeho království, naleznete je. Můžeme se na něj spolehnout – a zbavit se tak starostí.

14. Nemůžeme jít někam, kde by nebyl Bůh. Ohlédněte se přes rameno – je to Bůh, kdo kráčí za Vámi. Podívejte se do bouře – to k vám přichází Ježíš.

15. Kdyby Kristus přišel po klidné hladině jezera, Petr by mu patrně zatleskal, ale asi by nevystoupil z člunu. Bouře nás přimějí, abychom se vydali na pouť, na kterou jsme se doposud nikdy neodvážili.

16. Nemůžeme si zvolit, zda bouře v životě přijde či nepřijde. Můžeme se ale rozhodnout, kam se za bouře budeme dívat.

17. Když nás Bůh volá k odvaze, nevolá nás k naivitě nebo k pošetilosti. Nemáme být nevšímaví k obrovským problémům, které nám život přináší. Máme ale svůj pohled na problémy vyvažovat dlouhými pohledy na to, co všechno Bůh dokázal.

18. Udělejte vše pro to, abyste nepřestali hledět na Ježíše.

19. Učte se veršům z Písma zpaměti. Čtěte životopisy velkých lidí. Zabývejte se svědectvím věrných křesťanů. Udělejte vědomé rozhodnutí, že svou naději vložíte v Boha.

20. Bůh rozvěsil své diplomy po celém vesmíru. Duhy, západy slunce, obzory, nebesa posetá hvězdami. Své mocné skutky zaznamenal v Písmu. Jeho poučení je jasné – je pánem každé bouře. Bojíte se té své? Tak pohleďte na něj.

21. Ježíš udělal víc, než že jen mluvil o strachu. On se strachu postavil – nejprve v Getsemanské zahradě, a pak na golgotském kříži.

22. Ježíš se tváří v tvář největšímu strachu upřímně modlil. Nejde o vybroušenost modlitby – jde o její opravdovost.

23. Modlitba znamená, že sedíme klidně na Otcově klíně a položíme ruce na jeho volant. Otec volí rychlost, vytáčí nebezpečné zatáčky a zaručí, že dojedeme bezpečně do cíle.

24. Zdravá církev je místem, kde náš strach umírá. Probodneme je Písmem, oslavnými žalmy. Rozpustíme je ve slunečním světle vyznání. Uhasíme je vodopádem chval a rozhodneme se hledět na Boha, nikoli na naše hrůzy.

25. Nejsme zabezpečeni proti zlu. Nejsme ale ani zastrašeni. Ježíš nám o tomto brutálním světě měl co říci: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“

26. Odvaha se rodí nikoli díky zvýšené policejní ochraně, ale ze zvýšené duchovní zralosti.

27. Chyba není v tom, že plánujeme. Chyba je v tom, že ze svých plánů vypouštíme Boha. Ježíš nekritizuje blahobyt – kritizuje naši namyšlenost. Nekritizuje to, že si klademe osobní cíle, kritizuje to, že při nich nepočítáme s Bohem.

28. Nejsme nejinteligentnější tvorové. Máme ale pastýře, který nás vždy znovu postaví na nohy. Podobně jako dobrý pastýř nás nenechá odejít, aniž by nás oděl a nakrmil.

29. Ježíš zakusil fyzické a skutečné vzkříšení. A nyní přichází to nejdůležitější. Protože ho zakusil on, zakusíme ho i my.

30. Když uvěříte v Ježíše Krista, Kristus dá svého Ducha před vás, za vás i do vás. Tento Duch pro vás udělá vše, co dělal Ježíš pro své následovníky – vyučoval, uzdravoval, utěšoval.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 Milí přátelé,

 srdečně vás zdravím.

 

 Zasílám duchovní myšlenky na měsíc září a prezentaci Motýlí krása.

 

 Navíc připojuji odkazy na:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMiLvELMlv0

 

 • Píseň Tvoja láska dvíha ma

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7WJEbR8B98

 

 • Praktický elektronický herbář pro bylinkáře

 

http://www.vprz.me/

 

V termínu 2. - 9. září 2017 nabízíme 12 volných míst v Pastoračním domě Velehrad. Bližší informace poskytnu na vyžádání. 

 

 

Přeji a vyprošuji Bohem požehnané dny.

 

P. Antonín Hráček

 

www.pdvelehrad.cz

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  SRPEN  2017  

PAPEŽ FRANTIŠEK, ANTONIO SPADARO, SJ

U MNE JE VŽDY OTEVŘENO

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY 2014

 

1. Bůh je skrytý v tom, co je malé, v tom, co roste, i když to nejsme schopni zahlédnout.

2. Moudré rozlišování umožňuje najít ty nejvhodnější prostředky, které nejsou vždycky totožné s tím, co se jeví jako velké nebo mocné.

3. Bůh je ten, kdo nás předchází – hledáš ho, ale on tě nalézá jako první. Chceš ho potkat, ale on ti jako první vychází vstříc.

4. Snažme se být církví, která nalézá nové cesty, umí vycházet ze sebe a jít i k těm, kdo se k ní nehlásí, kdo odešli nebo jsou lhostejní.

5. Je třeba se pustit do dobrodružství, které tkví v tomto: hledat setkání, nechat se hledat a dovolit Bohu, aby nás potkal.

6. Křesťan nemůže žít ani v panice, ani spoléhat na zaběhané jistoty.

7. Bůh je vždycky větší.

8. Rozlišování je duchovní proces, prostřednictvím něhož člověk odlišuje ty duchovní popudy, které ho vedou k Bohu, od těch, které ho od Boha vzdalují.

9. Velký plán se realizuje drobným skutkem, malým krokem.

10. Sv. Ignác nás vede k tomu, abychom měli před sebou Krista vždy většího, jenž nás neustále vyvádí ven z nás samých a vede nás k tomu, abychom vykročili ze své vlastní lásky, ze své vůle i svých zájmů.

11. Bůh se každému z nás zjevuje prostřednictvím vnitřních hnutí – pohne vůlí a přitáhne ji k sobě.

12. Srdce spojuje ideu se skutečností.

13. Nikdo se nespasí sám, jako izolovaný jedinec, ale Bůh nás přitahuje v rámci komplikovaného tkaniva osobních vztahů, které se v lidském společenství utváří. Bůh vstupuje do této dynamiky lidu.

14. To, co církev dnes nejvíce potřebuje, je schopnost ošetřovat zranění a rozehřívat srdce věřících, projevovat vlídnost a blízkost.

15. Služebníci církve musí být především služebníky milosrdenství.

16. Bůh je větší než hřích.

17. Musíme kráčet společně uprostřed různorodosti. K sjednocení nevede žádná jiná cesta. Toto je cesta Ježíšova.

18. Bůh nám přináší spásu skrze něhu, nabízí nám spásu v pohlazeních, přináší nám spásu skrze svůj život za nás.

19. Nechám se Bohem překvapit, jak to učinila Maria, anebo se uzavírám ve svých jistotách, jistotách svých vlastních plánů?

20. Svatost je běžná svatost, která je projevem velké trpělivosti a vytrvalosti v každodenním putování.

21. Všichni se potřebujeme naučit obejmout člověka v nouzi, jak to činil svatý František.

22. Chceme-li zatlouci na dveře srdce, je nezbytné mít holé ruce.

23. Bůh se účastní našich běd, stará se o ně, přibližuje se našim ranám, vlastníma rukama je uzdravuje a k tomu, aby měl ruce, se stal člověkem.

24. Musíme nechávat prostor Hospodinu, ne našim jistotám.

25. Církev neexistuje proto, aby mluvila o sobě a k sobě, ale proto, aby zvěstovala Boha Ježíše Krista, aby o něm mluvila světu a se světem.

26. Pravda se nám dává vždycky a pouze jako cesta a život.

27. Existuje pokušení hledat Boha buď v minulosti, anebo v budoucnosti. Ale konkrétní Bůh je dnes. Proto nám nářky nikdy nepomohou nalézt Boha.

28. Znamením toho, že jsme na dobré cesta, je hluboký pokoj, duchovní útěcha, Boží láska a schopnost vidět všechny věci v Bohu.

29. Život znamená jít, kráčet, dělat, hledat, vidět.

30. I když je život člověka polem plným bodláčí a plevele, vždy je v něm i prostor, na němž může vyklíčit dobré semeno. Je třeba důvěřovat Bohu.

31. Bůh ze mě činí chrám, poněvadž jsem stvořen podle podoby a obrazu jeho božské Velebnosti.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím.

 

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc srpen a prezentaci Unikátní a jedinečná místa.

 

Navíc připojuji odkazy na:

 • Pořad v Kontexte: Skutočný a virtuálny Koncil

 

http://www.vkontexte.sk/2016/05/skutocny-virtualny-koncil.html

 

 • Tajemství českých rčení: Jak vznikly obraty, které denně používáte i vy?

 

http://g.cz/tajemstvi-ceskych-rceni-jak-vznikly-obraty-ktere-denne-pouzivate-i-vy/

 

 

Přeji a vyprošuji krásné letní dny a žehnám.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVENEC  2017  

ANNA BISSIOVÁ

VŠEMOCNÉ EMOCE?

JAK POZNAT A ZVLÁDAT VLASTNÍ EMOCE

PAULÍNKY 2014

 

1. Pravá radost pramení z toho, že člověk ztrácí a rozdává se.

2. Jak vypadá tvůj vnitřní svět? Je pustý a prázdný, nebo obydlený tvářemi, na kterých ti záleží?

3. Můžeme být skutečně otroky svých emocí, ale také jejich pány, protože jsme schopni poznávat je, pojmenovávat a vhodně s nimi nakládat.

4. Radost je prostředím, v němž se rodí a roste láska. Ta láska, kterou přijímáme, i ta, kterou dáváme.

5. Kolik času věnuješ denně „pohledu do sebe“?

6. Člověk je stvořený k tomu, aby hledal a směřoval k něčemu, co ho přesahuje.

7. Jsme stvořeni pro Boha a naše srdce je nepokojné, dokud nespočine v Bohu.

8. Zralost spočívá v rozhodování o tom, jak naložíme se svými emocemi, a v schopnosti uskutečňovat naše rozhodnutí.

9. Jsi vnímavý ke zdravému neklidu, který tě pobízí k tomu, aby ses nespokojil s průměrností, ale hledal smysl života?

10. Hodnota lidské osoby je dána již tím, že člověk existuje.

11. Bez druhých nelze žít. Znamená to ale, že nelze žít bez zápasu s druhými.

12. Kdo otevře své ruce, vidí, jak k němu plynou nečekané síly. Čím víc se ochuzuje, tím víc narůstá jeho bohatství.

13. Prožíváš-li zklamání, kladeš si někdy otázku, co děláš pro změnu svého života a jak se stavíš ke skutečnostem, které nelze změnit?

14. Lékem na prázdno není snazší život, nýbrž víc námahy.

15. Smích je projevem nadhledu. Představuje schopnost poodstoupit od sebe samého a nedělat drama ze své zranitelnosti.

16. Jsme stvoření proto, abychom milovali.

17. Radost nikdy není cílem, ale vždy pouze účinkem. Radost není produktem našich skutků, nýbrž darem, který pramení z lásky.

18. Každý z nás je plně zodpovědný za svou osobnost i za svůj vnitřní svět.

19. Naším domovem není místo, kde bydlíme, nýbrž místo, kde milujeme a jsme milováni.

20. Člověk, který zdržuje dar, uvězňuje sám sebe.

21. Kdo chce zachránit svůj život, musí ho darovat. Jen tak zakusí radost, která je trvalá, neboť se raduje ze štěstí milovaných osob.

22. Člověk nemůže uniknout před Božím pohledem, a když se snaží před ním skrýt, skrývá se před sebou samým.

23. Ať má člověk jakýkoliv úspěch, ať si jakkoliv užívá, ať jsou jeho moc a jeho výsledky jakkoliv velkolepé a ohromné, jeho život nikam nevede, dokud nezaslechne Boží hlas, který ho hledá.

24. Nemůžeme se označovat za bratry a sestry a zároveň prožívat vztahy, v nichž převládá agresivita.

25. Schopnost zříkat se je jedním ze základních kritérií hodnocení zralosti osoby a její schopnosti zvládat svůj emoční svět.

26. Nestačí jen věci pochopit a pojmenovat. Musíme se rozhodnout, co uděláme s tím, co prožíváme.

27. Nemůžeme být plně lidmi, jestliže nenasloucháme svému nitru.

28. K tomu, abychom dovedli regulovat moc emocí, je především nezbytné získat od nich odstup a podrobit je rozumovému hodnocení.

29. Pouze z lásky k sobě samým, k druhým a k Bohu je možné překročit svou vlastní zkušenost a překonávat zranění, urážky, zármutek a těžkosti.

30. Rozpoznat, vyslovit, přijmout druhého, převzít zodpovědnost – toto je cesta uzdravení, která člověku pomáhá nejen přijmout zranění, ale prožívat je také jako dar a příležitost k růstu.

31. Pouze ten, kdo se umí stát zranitelným, dokáže být nablízku druhým a ošetřovat jejich rány.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 Milí přátelé, 

 

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červenec.

 

Navíc připojuji odkazy na:

 • Film - Cizí příběh

 

http://www.orol.tv/videos/cudzi-pribeh/

 

 • Pořad - Kupředu do minulosti – rozhovor s Maxem Kašparů

 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/svedomi-se-zacina-probouzet-v-tichu-proto-se-neustale-obklopujeme-hlukem-rika-psychiatr-max-kasparu--1571034

 

 • Fotografie - Krása, ze které jde strach!

 

http://rokyvabien.free.fr/doc/Foudre/index.htm

 

Přeji a vyprošuji Bohem požehnané letní dny.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVEN  2017  

FRANCISCO FERNÁNDEZ CARVAJAL

ROZMLUVY S BOHEM

(MEZIDOBÍ 8. – 13. TÝDNE)

PAULÍNKY 2012

 

1. Bůh nám dává dny, jeden po druhém, abychom je vyplnili svatostí.

2. Pánu sloužíme pokaždé, když se snažíme příkladně plnit své povinnosti.

3. Prosme Nejsvětější Trojici, aby nám udělila milost prožívat okamžiky každého dne se srdcem plným lásky, jako by to byl poslední den našeho pozemského života.

4. Solí země budeme tehdy, pokud budeme denně živit vztah s Pánem, pokud budeme se stále větší vírou a láskou přistupovat ke svátosti eucharistie.

5. Z tohoto světa si každý odnese pouze zásluhy za dobré skutky a dluhy za hříchy.

6. Láska k Bohu se projevuje důvtipem, činorodostí, snahou ve všem nacházet příležitost projevit lásku Bohu a sloužit druhým.

7. Musíme stát nohama na zemi. Žijme uprostřed světa, jak si žádá křesťanské povolání, ale nezapomínejme, že jsme poutníci se zrakem upřeným na Krista a jeho království.

8. Abychom mohli sloužit, musíme být odborníky ve své profesi, v práci, kterou vykonáváme.

9. Na Kristovu výzvu „následuj mě“ nelze odpovídat průměrností, on nechce jen „napůl odevzdané“ učedníky kladoucí si podmínky.

10. Kdo je věrný Kristu, tomu je navždy přislíbeno nebe. Do věčnosti půjdeme v doprovodu Ježíše.

11. Každý náš den je bílý list papíru, který můžeme popsat úžasnými věcmi nebo jej znehodnotit chybami a skvrnami.

12. Nemůžeme čekat na zvláštní okolnosti, abychom se posvěcovali. Bůh k nám přichází a hledá dobré skutky ve chvílích nemoci, při běžné práci, když máme povinností nad hlavu i tehdy, když vše probíhá tak, jak má.

13. Bůh neodpírá pomoc tomu, kdo dělá, co může.

14. Aby mohla láska růst a vůbec přežít, musí se projevovat skutky.

15. Snaha ve všem hledat Boží slávu nám dává zvláštní sílu v těžkostech a souženích.

16. Kristův příklad nás všechny vede k pracovitosti, srdečnosti, radosti, optimismu, ochotě při plnění povinností.

17. Pokud budeme věrně plnit Boží vůli v drobnostech, zvykneme si ve všem vidět působení Boží prozřetelnosti.

18. Mše svatá je středem křesťanského života. A právě ve mši svaté vždy nalezneme zdroj štěstí, nevyčerpatelné radosti a pokoje.

19. Radost, která naplnila Pannu Marii o velikonoční neděli, prosytí také nás, pokud dokážeme stavět Pána doprostřed svého života.

20. Nejsme Kristovými učedníky jen v určitou dobu nebo v určité dny. Skutečnost, že jsme Kristovi učedníci, v našem životě ovlivňuje naprosto všechno.

21. Přestat milovat Boha znamená dát se cestou, kde jeden ústupek má za následek druhý, neboť kdo se proviňuje vůči Pánu, nezůstane u jednoho hříchu, ale je naopak nucen souhlasit s hříchy dalšími.

22. Láska k Bohu a opravdová láska k bližnímu mají svůj zdroj v modlitbě, ve svátostech a v ustavičném boji o odstranění našich nedostatků.

23. Nestačí, aby určitá činnost byla dobrá (práce, modlitba…), ale musí být také dobře dokončena.

24. Aby bylo něco ctností, je třeba dát si pozor na dvě věci: na to, co se dělá a na způsob, jakým se to dělá.

25. Abychom mohli důstojně sloužit druhým, je nutné umět ovládat sami sebe.

26. Pán zvláštním způsobem uděluje své milosrdenství skrze svátost smíření, kde nás očišťuje od hříchů, bere do náručí, uzdravuje nás, omývá nám rány, ulevuje od bolesti, dává nám nový život.

27. Abychom mohli pomáhat lidem, se kterými se setkáváme, nestačí jen povrchní znalost cesty. Je třeba po ní jít, znát překážky, je nutné denně se osobně setkávat s Ježíšem.

28. Vlažnost rezignuje před sebemenší těžkostí, dělá z komára velblouda, zatímco láska k Bohu dělá z hory zrnko písku, proměňuje duši a dodává netušené schopnosti.

29. Všichni potřebujeme Krista jako vzor, učitele, lékaře, spasitele a dárce života. Bez něj nezmůžeme nic, zato s ním jsme schopni všeho.

30. Člověk své srdce mnohdy začíná chránit tím, že hlídá zrak.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 Milí přátelé, 

 

srdečně vás zdravím. 

 

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc červen, nabídku aktivních exercicií v Kroměříži pro mladší dívky a prezentaci Unikátní a jedinečná místa.

 

Navíc připojuji odkazy na:

 

 • Píseň - Otvor mi oči Duch svätý

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGeiSnEi2ck

 

 • Přednášku Pavola Hudáka: Krása mužnosti a srdce ženy

 

http://www.misiefilmom.sk/pavol-hudak-krasa-muznosti-a-srdce-zeny-3/

 

Prosím o pomoc při hledání pastoračního asistenta – správce (muže) pro Pastorační dům Velehrad v Itálii. Nástup možný ihned. Bližší informace  a požadavky zasílám v příloze. 

 

Přeji a vyprošuji požehnané dny.

 

P. Antonín Hráček

 

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  KVĚTEN  2017  

BENEDIKT XVI.

MYŠLENKY O EUCHARISTII

PAULÍNKY 2010

 

1. Svátost eucharistie je svátostným tělem Kristovým. A toto tělo je církev. Bez eucharistie církev nelze pochopit.

2. Kristus zaslíbil, že ti, kdo přijímají jeho tělo a krev, budou žít navěky, a pro nás z tohoto zaslíbení plyne nesmírná útěcha.

3. Smyslem svatého přijímání je připodobnit svůj život Kristovu životu, proměnit se a přetvořit v toho, který je láska sama.

4. Bůh nám jako první dává dar a my, takto obdarováni, se stáváme jeho vlastnictvím – stvoření se navrací ke Stvořiteli.

5. Společenství s Pánem je vždy také společenstvím se sestrami a bratry.

6. Pojďme naproti Pánu, který je sice neviditelný, ale přesto mocný a který nám pomáhá dobře žít.

7. Eucharistie je tajemstvím smrti a slávy tak jako kříž, který není zakopnutím na cestě, ale přechodem, po němž Kristus vstoupil do své slávy a tak smířil celé lidstvo, když překonal veškeré nepřátelství.

8. Potřebujeme Boha blízkého, Boha, který se vydává do našich rukou a který nás miluje. V eucharistii je Kristus skutečně přítomen mezi námi.

9. Kristus nás k sobě táhne, umožňuje nám vykročit ze sebe, abychom všichni společně s ním tvořili jediné tělo.

10. Ježíš je přítomný v eucharistii. Nevidíme jej, ale existuje tolik věcí, které nevidíme, a které přesto existují a jsou zásadní. Ty nejhlubší skutečnosti, týkající se života a světa, nevidíme, ale můžeme vidět a vnímat jejich účinky.

11. Víra v Ježíše je prostředkem, díky němuž můžeme vždy znovu uchopit Ježíšovu ruku a díky němuž bere za ruku i on nás, aby nás vedl.

12. Ježíš nás sytí eucharistií, sjednocuje nás se sebou, s Otcem, s Duchem svatým i nás navzájem. Tato síť jednoty, která zahrnuje celý svět, předjímá v naší době svět budoucí.

13. Krista nelze mít výhradně pro sebe, mohu mu náležet jedině ve spojení s těmi, kdo mu patří.

14. Jdeme-li s Ježíšem, jdeme správným směrem a život se stává dobrým.

15. Eucharistie je pramenem jednoty, který má základ ve smíření a pokoji.

16. V eucharistii nelze Krista a bližního oddělovat. A tak se stáváme všichni jediným chlebem, jediným tělem.

17. Eucharistie, která se konkrétně neprojevuje láskou, je sama v sobě neúplná.

18. Eucharistie je naším nejkrásnějším pokladem. Uvádí nás do života věčného a obsahuje všechna tajemství naší spásy.

19. Růst v křesťanském životě vyžaduje, abychom se živili Kristovým tělem a krví.

20. Jak moc má dnešní lidstvo zapotřebí znovu objevit ve svátosti eucharistie pramen, z něhož mu prýští naděje.

21. Bůh má tvář. Bůh má jméno. V Kristu se Bůh stal tělem a daruje se nám v tajemství nejsvětější eucharistie.

22. Poslední večeře je okamžikem, kdy se rodí církev. V eucharistii se stále obnovuje Kristova oběť.

23. Eucharistie představuje vzácné dědictví. A církev jej s nesmírnou péčí ochraňuje, když ji slaví den co den při mši svaté, když se jí v kostelech a kaplích klaní, když ji nosí nemocným a jako viatikum těm, kdo se vydávají na poslední cestu.

24. Přijímat Krista a nést jej druhým je opravdovou radostí křesťana.

25. Následujme Marii a napodobujme tuto hluboce eucharistickou duši, a celý náš život se stane jedním chvalozpěvem Magnificat.

26. Eucharistie představuje velkou školu lásky.

27. V eucharistickém tajemství se Kristus stále znovu daruje a právě v eucharistii se učíme lásce Kristově a tedy i lásce k církvi.

28. Ať se pro nás eucharistie stane životní školou, kde nás Ježíšova oběť na kříži naučí cele se odevzdat druhým.

29. Kristus v nás chce přebývat navzdory naší slabosti a našemu hříchu.

30. Pokaždé, když se slaví mše svatá, pokaždé když se Kristus svátostně ve své církvi zpřítomňuje, tehdy se uskutečňuje naše spása.

31. Prostřednictvím všech míst, kde se slaví eucharistie, se vytváří síť pokoje, která pokrývá celý svět.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

   Milí přátelé,  

 

  srdečně vás zdravím a zasílám velikonoční přání a duchovní myšlenky na měsíc květen.

 

  Navíc připojuji odkazy na:

 •  
 • Videoklip o Kristově utrpení

  http://hudba.signaly.cz/clanky/ruzne/1125-kriz--pramen-milosrdenstvi

 

 • Modlitbu Duše Kristova

  https://www.youtube.com/watch?v=3aSo7ylWWHg

 

  https://www.youtube.com/watch?v=lQviJeFiuXo

 

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1e_Kristova

 

 

   Přeji a vyprošuji požehnané prožití Svatého týdne a celé velikonoční doby.

 

  P. Antonín Hráček

  www.pdvelehrad.cz

 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  DUBEN  2017  

JEAN CLAUDE SAGNE

BŮH, NÁŠ OTEC

ŽIVOT BOŽÍCH SYNŮ JAKO CESTA UZDRAVENÍ

PAULÍNKY 2013

 

1. Abychom se poznali a našli svou identitu, abychom dosáhli svobody a uzdravení, nemáme jinou cestu než jít k Otci skrze Ježíše, s ním a v něm.

2. Bůh volá jedinečným způsobem každého člověka po celý jeho život.

3. Ježíš nám skrze svou pokoru a tichost zjevuje Otcovu laskavost.

4. Protože hříchem člověka došlo k přerušení synovského vztahu, stal se Boží Syn člověkem, aby v nás a pro nás žil synovskou lásku až do krajnosti, až k opuštěnosti noci v Getsemanech.

5. Proto, aby se přiblížil všem lidem a odzbrojil naši pýchu a naše obavy, přichází k nám Bůh v pokoře a s laskavostí.

6. Od chvíle, kdy nás uvedl na cestu našeho života, nás Bůh nepřestává doprovázet, podporovat a dávat nám prostředky, abychom mohli odpovědět na jeho volání.

7. Ježíš přišel, aby nám zjevil, že Bůh je Otec. Úkolem našeho života je rozpoznat, že Otec je Bůh.

8. Abychom mohli ve víře přijmout Boží dary, musíme se nechat Duchem přivést k pokoře podle příkladu Marie.

9. Nekonečně čistá láska Otce se pro nás stává milosrdenstvím.

10. Klanění se Otci vyžaduje, abychom se naprosto zřekli sami sebe a nechali veškerý prostor v sobě samých Bohu.

11. Bůh, aby se přiblížil ke každému, přistupuje k člověku, prostě a s laskavostí.

12. Bůh přichází v pokoře a v chudobě, přichází s láskou v podobě, která je ničím. Tělem, ve kterém k nám dnes Ježíš přichází, je eucharistie a církev.

13. Otcovo milosrdenství představuje největší hlubinu jeho lásky k lidem, jeho dobrotu.

14. Maria nás přivádí ke službě a k svátostem církve. Dává nám blízké bratry a sestry, abychom spolu s nimi objevili tajemství našeho synovství.

15. Radost je znamením spásy.

16. Pro Ježíše není chudoba jesliček ani náhodou, ani neštěstím, ale je nejlepším způsobem, jak nás přivést k Otci, který je nade vším.

17. Kristus a Maria byli u kříže jedné vůle, a oba obětovali Bohu stejnou zápalnou oběť, Maria v krvi svého srdce a Ježíš v krvi svého Těla.

18. Skrze svátosti víry nám Bůh v živém Ježíši dává rodinu, bratry a sestry na zemi i v nebi.

19. Ježíš se nám nejvíce zjevuje skrze kříž a stejným způsobem nám předává svůj život.

20. Klanět se Otci znamená uznat jej za jediného pravého Boha.

21. Život v Duchu, který plně získáváme při křtu, se žije ze dne na den v povolání k bratrské lásce.

22. Ježíšovo vzkříšení je vítězstvím lásky.

23. V eucharistii s námi zůstává náš Bůh až do konce časů.

24. Ježíš nám svou trpělivostí a snášením svých ran získal uzdravení a pokoj.

25. Víra otevírá našeho oči, abychom si uvědomili přítomnost toho, co je neviditelné.

26. Náš život v Kristu nám dává postupně zakoušet, že on sám se může stát předmětem každého našeho činu.

27. Rány Vzkříšeného jsou zářící: jimi k nám proudí skrze svátosti božská síla vzkříšení.

28. Hlavním úkolem Ducha svatého je zjevovat nám v Ježíšově utrpení tajemství jeho synovské poslušnosti.

29. Maria nám v noci víry a ve společenství s Ježíšem odpočívajícím v novém hrobě dává vytušit, že ticho neznamená prázdnotu, ale že ukrývá Boží přítomnost.

30. Bůh k nám přichází v jednoduchosti, pokoře a s laskavostí, aby se svým milosrdenstvím dotknul všech lidí.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 Milí přátelé,  

srdečně vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc duben.

Navíc připojuji prezentaci Zastav se v tichu a odkazy na:

 

 • Píseň o Kristově utrpení

https://www.youtube.com/watch?v=0Qo8sIkD3Ac#t

 

 • Svědectví Antonína Steinera

https://www.stream.cz/delnici-smrti/10014955-antonin-steiner-po-diagnoze-jsem-citil-radost-kruta-nemoc-je-dar#nejnovejsi

https://www.stream.cz/delnici-smrti/10014953-bonus-antonin-steiner-je-zvrhlost-tvrdit-ze-clovek-ma-pravo-zemrit#nejnovejsi

 

 • Článek Marka Váchy Nizozemci si to konečně řekli

http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=28705#more

 

Všem přeji a vyprošuji požehnané prožití postní doby a žehnám.

 

P. Antonín Hráček

 www.pdvelehrad.cz

 
Myšlenky duben 2017.docx – Word, 15 kB  
Papež František duben 2017.docx – Word, 18 kB
Zastav se v tichu.pps – Powerpoint, 3 MB

 

 

 

 MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  BŘEZEN  2017  

Salvatore Tumino

ODPUSTIT OTCI I MATCE

Paulínky 2014

 

1. Setkat se s Bohem znamená setkat se s pravou, nekonečnou a bezpodmínečnou láskou, která uzdravuje, utěšuje, obnovuje, dává smysl tvému životu.

2. Když vstoupíš do láskyplného vztahu s Bohem, když objevíš, že on tě miluje a odpouští ti, když žiješ v tomto nekonečném vztahu, jedním z mnoha důsledků je, že touto novou láskou miluješ i rodiče.

3. Rodiče nejsou a nebyli dokonalí. Ale to není důležité; podstatné je, abychom je milovali za všech okolností.

4. Minulost může být uzdravena a každá vzpomínka proměněna, pokud se s Pánovou pomocí rozhodneš odpouštět.

5. Láska, úcta a odpuštění mým rodičům mi nejenom napomohou, abych se sám se sebou a s druhými cítil dobře,

ale pomohou mi, abych nezraňoval své děti (pokud se stanu rodičem).

6. Odpuštění je terapeutické: noří tě do lásky a láska uzdravuje i nejbolestnější vzpomínky.

7. Vše, čeho se dotýká Ježíšova láska, je potom uzdraveno a stává se Pánovým nástrojem k uzdravení druhých.

8. Pokud milujeme bez očekávání, život je skutečně obnoven.

9. Objevíme-li nekonečnou lásku Boha a neustálé a bezpodmínečné odpouštění, pak můžeme milovat všechny.

10. Určité vzpomínky nás traumatizují a jsou stále živé, protože jsme neodpustili. Jakmile za pomoci Pána a prostřednictvím modlitby začneme žehnat a odpouštět, náš život se změní.

11. Jsme křehká, nedokonalá a nemocná stvoření – pouze Boží láska je může uzdravit a proměnit.

12. Svátost smíření nám ukazuje, jak nám Pán přes všechno odpouští a dává nový život. Neexistuje hřích,

který by jeho nekonečné milosrdenství neprominulo.

13. Když přijímáš Krista, žiješ pro něj, zůstáváš v něm, on ti dává schopnost milovat, přijmout Otcovu lásku, tu,

která se projevila v jeho Synovi, který za nás zemřel a vstal z mrtvých.

14. Jakákoliv urážka, fyzické nebo psychické násilí nemá na mě žádný negativní dopad, pokud své srdce neotevřu hněvu, zlobě a nenávisti.

15. Bůh nám ukazuje, že řešení problémů není v zášti či zlobě nebo v obviňování, ale v odpuštění,

v projevování lásky za všech okolností.

16. Pouze Pán umí vnášet světlo do příčin našich současných problémů, umí také zasáhnout a každé trauma uzdravit. Díky němu nám odpuštění vrací pokoj.

17. Když milujeme, rosteme, zlepšujeme se.

18. Odpuštění hojí rány a dovoluje nám, abychom ani pro utržené rány netrpěli, ani neobviňovali toho,

kdo nám utrpení způsobil.

19. Žít v Ježíšově lásce znamená vstupovat do věčné lásky a v něm, Ježíši, vnímat Otce, který vyslovuje jméno: „Synu.“

20. Naplněni Duchem svatým se můžeme stát „pramenem života“.

21. Zrodili jsme se z Boží lásky a z ní jsme byli vykoupeni a posvěceni. Nikdo není vyloučen z tohoto láskyplného záměru.

22. Kdo se neumí podřídit, ten neumí ani vést. V Božím záměru má autorita své místo, a kdo ji vykonává,

ten ji má konat jako službu.

23. Pokaždé, když odpovím na zranění vztekem, toto zranění se nezmírní, ale prohloubí, bolí stále víc.

24. Nenávist ničí především toho, kdo nenávidí, je jako jed a likviduje toho, kdo ji má v srdci.

25. Každé prožité trauma mohu uzdravit, pokud místo nenávisti odpustím.

26. Pokud je nenávist příčinou utrpení, odpuštění je důvodem k radosti a svobodě.

27. Odpustíš-li, pak nejen uzdravuješ, ale můžeš také pomáhat druhým ve stejné situaci.

28. S realitou se můžeme vyrovnat, pouze pokud ji poznáme.

29. Pro Boha není nic nemožné a všechno může ten, kdo v něho věří.

30. Modlitbou a žehnáním se můžeme přiblížit našim zemřelým, odpouštět jim a můžeme se s nimi smířit,

i když jsou po smrti.

31. Kdo trpěl, rozumí trpícím.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc březen.

 

Navíc připojuji prezentaci Úvahy v ranní mlze a odkazy na:

 

 • Film Ostrov

 

https://gloria.tv/language/1D3DJrzbKVmX3VB2TRqSzVE3X/video/1yqTKUuk4jatBgoRBpoYXXS3g

 

 • Píseň Nežne zlomený

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqjRKobxvrE

 

 

         Všem přeji a vyprošuji požehnané prožití postní doby a žehnám.

 

         P. Antonín Hráček

 

       www.pdvelehrad.cz

 

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitMyšlenky březen 2017.docx14 kB
wStáhnoutZobrazitPapež František březen 2017.docx34 kB
pStáhnoutZobrazitÚvahy v ranní mlze.pps

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ÚNOR  2017  

PAVEL MORAVEC

KNĚŽSKÉ PUZZLE

* zamyšlení kněze a psychologa v jedné osobě

Vydalo nakladatelství Cesta 2014

 

1. Bůh nám nabízí mnoho dobrot. My se ale raději spokojíme jen s kouskem suchého chleba, protože se bojíme, že by nás z těch dobrot mohl rozbolet žaludek.

2. V čem spočívá svatost? Umět se neustále, celý život poučovat ze svých pádů.

3. Církev je velký symfonický orchestr a každý z nás v něm hraje svůj důležitý part. Teprve spojením všech nástrojů dohromady vzniká nádherná hudba, kterou diriguje Bůh.

4. Cílem života křesťana není úspěch a síla, ale spolehnout se na Boha.

5. Sebezapření nás má vést k tomu, abychom nebyli otroky vlastního těla a nebyli vůči sobě tak zhýčkaní.

6. Všechno to, co nevyřešíme na zemi, budeme řešit v očistci.

7. K lidské zralosti nutně patří otevřenost názoru druhého a schopnost uznat, že můj vlastní názor nemusí být nutně ten jediný správný.

8. Skutečná modlitby za ty, kteří nám ubližují, nás vede k tomu, abychom se neřídili jen svými emocemi – tedy svým hněvem a antipatií, ale také svým rozumem – tedy abychom měli vůli podívat se na své problémy s odstupem.

9. Naše svědomí je třeba neustále vychovávat. K tomu patří poctivá modlitba, čtení Písma, pravidelná zpověď…

10. Skutečné křesťanství vede člověka k tomu, aby plně rozvíjel své lidství, aby se stával lepším člověkem, aby se stávali vnímavějším pro potřeby svých bližních a hlavně – aby lépe rozuměl sám sobě a tomu, proč zde na světě je.

11. Ježíšovi nejde o to, abychom byli fackovacími panáky, kteří si musí všechno nechat líbit. Ježíšovi jde o to, abychom nebyli spoutaní vnitřní zlobou. Ježíš nás vede k pravé svobodě.

12. Očistec je jakýsi předstupeň nebe. Abychom v nebi mohli být se všemi ostatními – i s těmi, se kterými jsme si na zemi nerozuměli, musíme si s nimi nejprve podat ruce, případně si vzájemně odpustit to, co mezi námi zůstalo zraněné.

13. Půst a sebezapření nám dovolují si vůbec všimnout všeho, co máme.

14. Naše životní cesty mohou mít různou formu, ale důležité je, že směřujeme ke stejnému cíli a tím je Bůh.

15. Apoštolové jsou svatí, protože se dokázali ze svých chyb poučit a jít dál. Nemaskovali svoje chyby a nezmenšovali je. Dokonce nám je nechali sepsané v Novém zákoně jako příklad pro nás, aby nás ubezpečili, že být s Ježíšem neznamená nehřešit, ale reálně si své hříchy přiznávat a poučit se z nich.

16. Bůh z nás v našem životě nesejme naše trápení, ale dává nám sílu umět je zvládnout.

17. Skutečná svoboda je snaha nenechat se spoutávat okolnostmi, které nás svazují – penězi, slávou, úspěchem, postavením, majetkem nebo mocí. Ježíš nás vede ke svobodě.

18. Odříkání a posty jsou pro nás dobré. Vedou nás k tomu, abychom si uvědomili, že není běžné mít co jíst, mít možnost se radovat a žít pohodově.

19. Bůh nás někdy nechává „podusit“ v našich obavách a v našem strachu. Ale nechme na Bohu, ať on uzná za vhodné, kdy naše problémy začne řešit. On to přece ví lépe než my.

20. Mnozí možná do kostela přicházejí proto, aby splnili povinnost. Mnozí možná přicházejí proto, že je v kostele dobrá atmosféra. Ale je otázkou, kdo se vrátí domů proměněný. Kdo se Ježíše dotkne s vírou, že on může pomoci.

21. Bůh miluje každého člověka a hledá k němu cestu. Kéž je nám radostným poselství, že Bůh k nám bude hledat cestu i tehdy, když se od něj vzdálíme.

22. Nikdo z nás není dokonalý. Jsme zraněni hříchem, který nás neustále sráží k zemi. Důležité je, abychom usilovali o dokonalost a abychom dělali to, co je v našich možnostech.

23. Kéž bychom si dokázali přiznat, že když něco skutečně chceme, tak si na to čas uděláme. A kéž bychom si v tomto duchu dokázali najít čas a aspoň si přečetli občas kousek z Bible.

24. Pokud nás víra vede k tomu, abychom se nechávali zasáhnout Božím slovem, abychom na sobě pracovali a snažili se být lepší, pak jsme na dobré cestě.

25. Celý život se budeme opakovaně snažit o to, aby v nás byla v rovnováze láska k Bohu, bližnímu i k sobě samému. Pokud se totiž jedna z těchto tří „lásek“ dostane do extrému, může způsobit mnoho škody.

26. Bůh má pro náš život plán, který je krásný. Jenže my tomu nevěříme, děláme si své plány, vytváříme si falešné představy o sobě – a Ježíšovi nejde o nic jiného, než abychom se těchto falešných představ zbavili.

27. Pravda se nedá uchopit jednou provždy. Pravda totiž znamená hledání, kterým člověk prochází celý život.

28. Když si člověk přizná vlastní bolest a dovede nad ní truchlit, pak si především přizná, že potřebuje Boha.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

  Milí přátelé,  

 

  srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc únor.

 

  Navíc připojuji odkazy na:

 

 • Článek Barbary Bublíkové: Obývací pokoj v chrámové lodi

 

http://archiv.ihned.cz/c1-63406910-obyvaci-pokoj-v-chramove-lodi-cirkev-hleda-nove-vyuziti-pro-stare-%   3Cspan+class=

 

 • Píseň Richarda Čanaky: Obeta srdca

 

  https://www.youtube.com/watch?v=HhXoM6dfNz0&index=15&list=RDxqjRKobxvrE

 

 • Komentář Petra Honzejka: V Česku vítězí nový populismus

 

  http://archiv.ihned.cz/c1-65571570-v-cesku-vitezi-novy-populismus

 

 

  V modlitbě spojený žehnám a vyprošuji nám všem schopnost zdravého úsudku a věrnosti křesťanským kořenům. 

 

  P. Antonín Hráček

  www.pdvelehrad.cz

 

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitMyšlenky únor 2017.docx15 kB
wStáhnoutZobrazitPapež František únor 2017.docx50 kB

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LEDEN  2017  

NOTKER WOLF

DOPŘEJ SI ČAS – JE TO TVŮJ ŽIVOT!

Vydalo nakladatelství Paulínky 2011

 

1. Kdo je v takové časové tísni, že nemůže povolit svému srdci plakat, ten je na tom špatně. A kdo se už nedovede zasmát od srdce, je ztracen.

2. Ježíšův základní pocti je radost ze života. Tato radost pocházející od Boha je možností, jak Boha poznat.

3. Čas je cenný, protože je ohraničený.

4. Životní čas stejně jako náš život se nedá koupit, je to totiž dar.

5. Kdo by chtěl čas ušetřit a být stále hektický a aktivní, ten ho možná ztratí.

6. Co pomůže běh, když není člověk na správné cestě?

7. Radost ze života spočívá v tom, že přijmeme život takový, jaký je.

8. Pokud si nedopřeji čas, pak můj život za nic nestojí.

9. Křesťanství potřebuje více morálky a méně moralizování. Křesťané by měli vypadat radostněji.

10. Kdo se otevře radosti, kdo si ji dopřeje, kdo jí poskytne ve svém životě prostor a čas, toho srdce se rozšíří.

11. Když věřím, že jsem přijímán a milován takový, jaký jsem, nepotřebuji se křečovitě snažit nalézt sebe sama, abych se dokázal přijmout.

12. Jsi na světě proto, abys miloval život.

13. Nic na této zemi nemá věčnou hodnotu. Využívej čas, na ničem pozemském nelpi.

14. Práce je kouskem smyslu mého života: abych viděl, že jsem potřebný a užitečný také pro druhé.

15. Je neuvěřitelně krásné mít pro druhé čas a být tu pro ně.

16. Aby si člověk udržel rovnováhu, musí se vždycky znovu ukotvit.

17. Jen pokud člověk vyzařuje klid, je pro druhé dobrodiním.

18. Čas věnovaný Bohu se stává darem pro mě.

19. Neúnavná lačnost po životě, která dnes žene lidi, končí v pustině ztraceného života.

20. Kdo má strach z toho zabývat se sebou samým, z tohoto vnímání sebe, ten se pokouší „rozptýlit“. Málokdo se umí sám zastavit.

21. Člověk nesmí být někde jinde, když je spolu s někým.

22. Existuje pravý čas pro každé dění a pro každé činění. Umění spočívá jednoduše v tom, že postřehneme, co je kdy a pro koho to pravé.

23. Protože má s námi Bůh trpělivost, nemáme být ani my příliš ukvapení, když jde o to vyžadovat od druhých hned to nejlepší.

24. Když si půjdeš večer lehnout, nech všechny své starosti před dveřmi své ložnice.

25. Ten, kdo se upíná jen na zítřek, ztratí dnešek.

26. Hodnota mého životního času musí spočívat v tom, že v čase, kdy tu jsem, mohu udělat něco pro druhé, co bude dál působit.

27. Lenost je nepřítelem duše.

28. Buď dobrý ke svému tělu, aby měla duše chuť v něm přebývat.

29. Čím je bohatší vnitřní svět člověka, tím lépe je chráněn před manipulací.

30. Cesta ke štěstí vede vždy také přes odřeknutí se něčeho a vytrvalost.

31. Můj život leží v Božích rukou. A protože můj život leží v jeho, a ne v mých rukou, mohu zůstat klidným.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 Milí přátelé, 

srdečně vás zdravím.

 

Zasílám vánoční přání a duchovní myšlenky na měsíc leden.

 

Navíc připojuji prezentaci Zimní krajina a odkazy na: 

 

 • Vánoční písně od nejstarších dob po nové koledy - Magický kruh Vánoc

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11134447857-magicky-kruh-vanoc/31529838011/

 

 • Píseň - Nech sa stane

 

https://www.youtube.com/watch?v=OvowM9Ke-2w

 

Přeji požehnaný vánoční čas a šťastný nový rok 2017.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

Dokumenty

pStáhnoutZobrazitZimní krajina.pps3 MB
wStáhnoutZobrazitFrantišek leden 2017.docx25 kB
wStáhnoutZobrazitMyšlenky leden 2017.docx14 kB

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  PROSINEC  2016  

JAMES MANJACKAL, MSFS

HEURÉKA

Vydalo nakladatelství Highland Books München 2011

 

1. Každý člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, proto nachází smysl a pravou hodnotu svého života jen tehdy, když nalezne svého Stvořitele, Boha.

2. Duch svatý pomáhá těm, kteří ho poslouchají.

3. Duch svatý svými plody a dary posvěcuje, sjednocuje a přetváří Církev a různými charismaty ji umocňuje k tomu, aby neohroženě hlásala evangelium.

4. Když se vzdáme jakékoliv své světské touhy kvůli Pánu, On nám oplatí stonásobně.

5. V duši naplněné Duchem svatým se děje podivuhodná a neuvěřitelná proměna a začíná v ní nový život.

6. I kdybyste postavili milióny betlémů a umístili do nich dřevěného nebo keramického Ježíška, neprožijete Vánoce, jestliže neočistíte svá srdce od hříchu, a neumožníte živému Ježíši, aby vstoupil do Vašeho života.

7. Pán volá lidstvo, aby odložilo staré lidství poškozené klamnými touhami, a aby se v Duchu obnovilo duchovním smýšlením.

8. Skrze Ducha svatého je do mého srdce vylita Boží láska. Proto mám účastenství i ve společenství svatých.

9. Duch svatý dává své dary tomu, komu chce, a protože je dárcem, má svou vlastní vůli a svobodu.

10. Duch svatý je jediným prostředníkem, který nás přivádí k Bohu Otci a Synu. Je darem seslaným po Ježíšově vzkříšení. Duch ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.

11. Duch svatý neustále posiluje naše vnitřní já, abychom poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.

12. Nejsme spaseni svými spravedlivými skutky, nýbrž obmyti milostí, kterou se znovu rodíme k novému životu skrze Ducha svatého.

13. Věřící, který má vztah s Bohem, nachází s pomocí Ducha svatého nový smysl předpisů a přikázání.

14. Abychom nalezli Božího Ducha, nemusíme chodit na nějaké zvláštní místo, ani se účastnit nějaké duchovní akce. Stačí otevřít srdce, kde ho nalezneme a můžeme zakoušet.

15. Duch lásky uschopňuje člověka, aby poznával Ježíše v druhých lidech, a povzbuzuje ho, aby zasvětil svůj život péči o druhé.

16. Každý věrohodný křesťan, který je povolán k životu s pohledem upřeným k životu věčnému, má vydávat svědectví o Kristu a prožít tuto zkušenost naplnění Duchem svatým.

17. Základním předpokladem toho, aby člověk dostal Ducha svatého, je úplné a upřímné obrácení, jehož výsledkem je změna životního stylu.

18. Jestliže se má nádoba naplnit, musí se nejdříve vyprázdnit a vyčistit. Je nutné přinést nádobu svého srdce ke zdroji živé vody, k Ježíšovu srdci.

19. Lidé „obtěžkaní“ svými „proč“ a „jak“ často dar Ducha nedostanou.

20. Duch svatý osvobozuje člověka i od strachu ze smrti.

21. Bez svatosti nemůže nikdo zakoušet Boha. Pokud chce mít člověk intimní vztah s Bohem, musí odhodit hřích.

22. Jen tehdy, když odpustíme druhým, získáme ten pravý postoj modlitby. Bůh Otec přijal nejvyšší oběť svého jediného Syna na Kalvárii až poté, co Ježíš všem odpustil.

23. Zlý duch se nemůže dotknout nikoho, v němž působí Duch Boží.

24. Každý, kdo se cítí slabý nebo prožívá pokušení, se má snažit zůstat ve stálém spojení s Ježíšem skrze milost přijatou v modlitbě, ve svátosti, skrze skutky milosrdenství a půst.

25. Drahocenná krev Ježíše může uzdravit naše vnitřní já z pocitů viny, ze zranění a špatných návyků.

26. Pokud je někdo ochoten dát Pánu svůj čas, On vstoupí do jeho života.

27. Pokud člověk chce, může svou povahu proměnit.

28. Ježíš nabádal lidi, aby lidé napodobovali jeho tichost a pokoru. Přicházejme k Ježíšovu srdci a vstřebejme jeho mírnost, která odstraňuje všechny druhy hněvu.

29. Velkodušnost činí člověka velikým. Dávej druhým a Bůh dá tobě.

30. Napodobujme lásku Ježíše, který šel až tak daleko, že vydal vlastní tělo a krev na kříži a jeho oběť stále pokračuje v Eucharistii.

31. Pravý pokoj nezávisí na tom, co máme navenek, ale co máme uvnitř.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc prosinec.

 

Navíc připojuji prezentaci Advent pre teba… a odkazy na:

 • Film In nomine Patris

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1099710375-in-nomine-patris/

 

 • Píseň Immanuel

 

https://www.youtube.com/watch?v=uYlA0lG_tRU

 

V modlitbě spojený všem žehnám a přeji požehnané adventní dny.

 

P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz
 

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitMyšlenky prosinec 2016.docx14 kB
wStáhnoutZobrazitFrantišek prosinec 2016.docx36 kB
pStáhnoutZobrazitAdvent pre teba....pps246 kB

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LISTOPAD  

MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD

ELIAS VELLA

VÝSTUP NA HORU MANŽELSTVÍ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014

 

1. Láska otevírá člověka pro úplné uzdravení, které mu Ježíš chce darovat.

2. Člověk roste a jeho zralost se vyvíjí podle toho, co dává, a ne co přijímá.

3. Tam, kde není láska, lásku přines a najdeš tam lásku.

4. Buďme si jisti, že to, co pro nás připravuje Bůh, je vždy skutkem jeho lásky k nám.

5. Při budování vztahů vždycky něco ztratíte, ale zároveň získáte víc, než jste ztratili.

6. Jen romantická nebo pouze tělesná láska nestačí. Potřebujeme mnohem více, potřebujeme oddanou lásku.

7. Je tak snadné vmést druhému urážku do tváře! Ale je velmi těžké zastavit krvácení, které urážka může vyvolat.

8. Bůh má plán pro každého jednoho z nás, ten je vždycky originální a vždy mistrovským dílem.

9. Pokud člověk lásku dává, také ji dostává.

10. Nikdo nemá absolutní pravdu. Každý má svůj úhel pohledu.

11. Pravdu nestačí jen říct, ale je potřeba ji sdělit s láskou a v atmosféře lásky.

12. Bůh nemůže plánovat nic, co by nebylo projevem lásky k milované dceři, milovanému synovi.

13. Láska vždycky uzdravuje.

14. Vaše osobnost může růst a zrát jenom tehdy, když se naučíte, co je vzájemná služba.

15. Středem našeho života nesmí být peníze, kariéra nebo technické vymoženosti. Centrem musíme učinit Krista.

16. Bůh nás obdarovává podle toho, nakolik jsme otevření přijímat.

17. Bez neustálého průběžného vnitřního uzdravování často posuzujeme a kritizujeme druhé, zatímco těmi, kdo mají být posuzováni a kritizováni, jsme my sami.

18. Práce je Božím darem, ale člověk ji nesmí pokládat za hlavní a jedinou prioritu ve svém životě.

19. Málokdo si uvědomuje, jak se Zlý pokouší využít jakékoliv situace a slabosti, aby nás zničil. Často se snažíme řešit problémy z mnoha různých hledisek, a přitom zanedbáváme jakékoliv duchovní uzdravování.

20. Zamilovat se je něco, co se stane, ale milovat je rozhodnutí.

21. Je velmi obtížné otevřít druhému člověku dveře svého vnitřního světa. Odhalit ho, znamená darovat druhému sám sebe.

22. Čím srdce přetéká, toho jsou ústa plná.

23. Nesmíme se bát vyjadřovat své pocity. Jinak se nikdy nenaučíme sdílet se spolu a komunikovat a zůstaneme lidmi, kteří se navzájem neznají.

24. Jediné slovo vyslovené ve správnou nebo v nesprávnou chvíli může vytvořit nebo zničit atmosféru důvěry.

25. Minulost nemůžeme ignorovat, je zapotřebí ji uzdravovat.

26. Důvěrný vztah vytváří člověk nejen sdílením se, ale i nasloucháním.

27. Když se dokážeme jeden druhému svobodně zasmát, je to důkaz bezpečného a důvěryhodného prostoru mezi námi.

28. Až budeme stát před Pánem, nebude ho zajímat, co jsme udělali nebo vytvořili. Důležité bude pouze, jestli jsme žili podle jeho plánu.

29. Nebudujme své životy a domy na písku. Smysl má jenom radost ze života i s jeho závazky a snaha udělat si ho navzájem co nejradostnějším.

30. Člověk není spokojeným proto, že vlastní a získává různé nové věci, ale protože je sám sebou.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc listopad.

 

Navíc připojuji prezentaci Filozofie pokročilého věku, plakátek na adventní duchovní obnovu pro ženy a odkazy na:

 

 • Film October Baby

 

https://gloria.tv/video/uEZuqzmqXN4gM2pZRDkDvXr7B

 

 • Video z části vystoupení Marka Gungora, kde zábavnou formou podává rozdíly mezi myšlením muže a ženy.

 

http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/mark-gungor-pribeh-dvou-mozku

 

V modlitbě spojený všem žehnám.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitMyšlenky listopad 2016.docx26 kB
wStáhnoutZobrazitFrantišek listopad 2016.docx29 kB
imageStáhnoutZobrazitPlakát-DO-ženy-LP-2016.pdf318 kB
pStáhnoutZobrazitFilozofie pokročilého věku.pps5 MB
 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ŘÍJEN  

KATEŘINA LACHMANOVÁ

DVOJÍ TVÁŘ LENOSTI

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

 

1. Dobrý Bůh naši modlitbu nepotřebuje. Jestli nás vede k modlitbě, je to proto, že chce naše štěstí, a takto jej můžeme nalézt.

2. Lenost je jednou z nejzávažnějších neřestí. To proto, že je schopna sama o sobě zablokovat člověka ve vývoji a dokáže zmařit všechen potenciál Božího obdarování, který v sobě nese každý člověk.

3. Bůh se dává každému cele – a ani jinak nemůže, protože je láska. My jsme povoláni k plnosti života s Ním.

4. Čím více vyhovujeme svým špatným sklonům, tím více nás ovládají.

5. Spíše se polepší velký hříšník než člověk duchovně líný.

6. Z každého hříchu zle konat pokání a v síle milosti z něho povstat.

7. Velikost Božího záměru s člověkem převyšuje všechny lidské představy o štěstí. Hřích znamená vzdálení se od tohoto záměru, od plnosti života.

8. Pokud člověk vůči Bohu se svou láskou troškaří, nebude rovněž schopen pojmout Boží lásku, která se mu dává.

9. Jestli nevíš, co chceš, vždycky se najde dostatek takových, kteří vědí, co chtějí, a naplánují ti život podle svých potřeb.

10. Kdybychom jen pochopili Boží matematiku! Za jeden náš krůček směrem k Bohu on jich k nám udělá tisíc (a k tomu vždycky začíná první).

11. Byl jsem stvořen, abych vykonal něco a byl něčím, pro co nebyl stvořen žádný jiný člověk.

12. Jedině Bůh může obrátit naše srdce, ale při vší všemohoucnosti to nemůže udělat bez nás.

13. Nepromluvit, když je potřeba se někoho zastat nebo i napomenout, znamená „nevykonat, co jsem měl vykonat“, jak vyznáváme při úkonu kajícnosti.

14. Lenoch si dlouho zjednodušuje život, až si ho tím zkomplikuje.

15. Modlitba je rozhodně jedním z nejmocnějších prostředků, které nám Bůh dal, a jímž lze lásku v srdci rozdmýchávat.

16. Blahoslavení, kdo mají velké sny a jsou ochotni zaplatit náklady za jejich realizaci.

17. Bůh mě zná a volá mě jménem. V jistém smyslu jsem na svém místě zrovna tak nezbytný, jako je archanděl na svém.

18. Naše padání nebrání Bohu, aby nás miloval.

19. Nespokojte se s něčím malým, Bůh očekává velké věci.

20. Kdo utíká před modlitbou, utíká před vším dobrým.

21. Jen Bůh sám má moc dotknout se našeho srdce tak, že v něm vzbudí člověka, tj. lásku.

22. Mentalitu výkonu si člověk přenáší i do duchovního života: domnívá se, že má cenu v Božích očích a Pán Bůh ho má rád, pokud splňuje normy.

23. Bohem povoláni jsou všichni lidé pod sluncem a Boží povolání v sobě zahrnuje jak sám dar života, tak i dar Božího synovství.

24. Člověk žijící z milosti nestaví do centra pozornosti sebe, ale ukazuje na Krista.

25. Člověk, který se o Boží vůli pro svůj život nezajímá, riskuje, že prosupí svou pozemskou pouť jako parní lokomotiva. Ta sice něco utáhne a na chvíli po sobě zanechá i jiné výrazné stopy, ale její účinnost je údajně něco kolem pěti procent.

26. První obrácení je obrácení ze stavu rozptýlenosti nebo lhostejnosti do stavu milosti.

27. Není vždycky nejlepší službou církvi a lidstvu to, co je nejvíc vidět.

28. Loď, která míří ke všem břehům, nedorazí k žádnému.

29. Přítel je ten, kdo mne přijme takového, jaký jsem, a nesoudí mě, když vidí mé hranice, mou zranitelnost, mou křehkost, mé postižení.

30. Lidská duše žízní po kráse, protože žízní po Bohu.

31. Můj zevnějšek je výrazem toho, jaký mám vztah k sobě samému.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

 

 MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ  

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

JACQUES PHILIPPE

DOTKNOUT SE BOHA

- modlitba jako rozběh v lásce

Vydalo nakladatelství Paulínky 2015

 

1. Dnešní svět potřebuje nejvíce ze všeho modlitbu. Z ní se mohou zrodit všechny ostatní obnovy, uzdravení, hluboké a plodné proměny.

2. Naše Země je nemocná a jedině setkání s Nebem ji může uzdravit.

3. Jestliže naleznu pokoj a štěstí v Bohu, budu schopen mnoho darovat svým bližním a budu také schopen je přijmout takové, jací jsou, aniž bych jim zazlíval, že neodpovídají mým očekáváním.

4. Čím více se bude náš život modlitby živit Písmem, tím bude opravdovější a hlubší a otevře nám tím více možnost setkání s Bohem v pravdě.

5. Kdo má modlitbu, má všechno, protože jen tak může Bůh svobodně vstoupit do jeho života a jednat a činit svou milostí zázraky.

6. Hodnota našeho života záleží na naší modlitbě.

7. Modlitba umožňuje čerpat v Bohu stále nový život, představuje neustálou regeneraci a obnovu.

8. V modlitbě můžeme najít vždy dostatek síly a naděje k tomu, abychom dále existovali s naprostou důvěrou v budoucnost.

9. Z modlitby se rodí jemnocit, úcta a pozornost, které jsou cenným darem pro ty, které potkáme na své životní cestě.

10. Kdo utíká před modlitbou, utíká před vším dobrým.

11. Když je Bůh v samém středu, všechno ostatní bude na svém pravém místě.

12. Modlitbou se učíme zakořenit v Bohu, najít v něm sílu a ochranu, což nám také umožní, abychom se stali oporou pro druhé.

13. Bůh je jediným nevyčerpatelným zdrojem energie.

14. Láska se neprojevuje nejdříve tím, že něco pro někoho uděláme, ale tím, že s ním jsme.

15. Poznání Boha nám dává opravdu poznat sebe sama. Člověk se může skutečně poznat jedině v Božím světle.

16. Jen víra, láska a klanění nás mohou přivést do vztahu s Bohem.

17. Jedním z nejkrásnějších plodů modlitby je růst v lásce k bližním.

18. Jestliže je naše modlitba opravdová, přibližuje nás k Bohu, sjednocuje nás s ním a dává nám poznat a sdílet nekonečnou lásku, kterou miluje každé své stvoření.

19. Tam, kde chybí modlitba, tam se zatvrzují srdce a láska chladne.

20. Budova modlitby musí mít základy v pokoře: čím víc se duše v modlitbě poníží, tím výše ji Bůh povýší.

21. Bůh nám rád ukazuje svou lásku skrze přátelství a starostlivost někoho, koho nám pošle do cesty.

22. Čím více bude Bůh ve středu našeho života, tím více budeme vše očekávat jen od něj samého a o to více budou naše mezilidské vztahy vyváženější a šťastnější.

23. Věrnost v modlitbě, i když občas prochází těžkostmi a zkouškami, nás postupně přivátí k tomu, abychom v Bohu nalezli hluboký pokoj, jistotu a štěstí.

24. Když chybí smysl, bývá obvykle nahrazen smysly.

25. Láska působí tak mocně, že umí těžit ze všeho, z dobra i ze zla.

26. Ježíš po nás nežádá, abychom se dobře modlili, ale abychom se modlili neustále.

27. Bůh slyší jen modlitbu chudáka. Ne tu farizeje, který je spokojený sám se sebou a se svými skutky. Ale celníkovu, která zůstává v povzdálí a bije se v prsa.

28. Nejdůležitější činnost během modlitby není ta naše, ale Boží.

29. Krása zapadajícího slunce nad širým mořem, elegantní hra veverek skákajících z větve na větev, nádhera hvězdného nebe, to všechno jsou Boží slova, jimiž se k nám Bůh obrací, abychom mu důvěřovali.

30. Přijetím a rozjímáním slov Písma v našem srdci přijímáme dar Boží přítomnosti a lásky.

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci

s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc září.

 

Navíc připojuji prezentaci Pane, prosím Tě… a odkazy na:

 

 • Film Dvanáct podmínek k dědictví

 

https://www.youtube.com/watch? v=bL2ZvgYNti0

 

 • Píseň Mirka Černého Balíček karet

 

https://www.youtube.com/watch? v=gK_ZeiKpsNY

 

 

 • Komentář Petra Honzejka Babiš podle svatého Matouše

 

http://archiv.ihned.cz/c1-6537 3840-babis-podle-svateho-matou se

 

 • Poznání památek Prahy

 

http://www.kralovskacesta.cz/c s/prohlidka.html

 

 

V modlitbě spojený všem žehnám.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitMyšlenky září 2016.docx28 kB
wStáhnoutZobrazitFrantišek září 2016.docx22 kB
pStáhnoutZobrazitPane, prosím Tě.pps7 MB
 

 

 

 MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  SRPEN  

MARIE ANCILLA

VE ŠKOLE OTCŮ POUŠTĚ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014

 

1. Jen Bůh může naplnit nedostatek v srdci člověka, naučit ho opravdové lásce, odpuštění a milosrdenství.

2. Kristova milost nás osvobodila. Opět nás postavila na nohy. Uzdravení, je možné. Stačí chtít a pracovat v potu tváře. Bůh udělá ostatní.

3. Během celého našeho duchovního růstu nás Bůh vychovává ke svobodě. Dal nám ji jako dar, dává nám ji v každém okamžiku. Ale pomalu nám chce za ni svěřit odpovědnost.

4. Člověk je stvořen pro věčnost. Bůh nás stvořil pro život věčný. Kristus přišel, aby nám dal na něm účast.

5. Každé zranění, každá křehkost jsou považovány za šanci, za poklad života, poněvadž je to příležitost k setkání s Bohem.

6. Budeš-li jen trochu pracovat, Bůh ihned k tvé práci přispěje.

7. Nejzdatnější lékaři se nespokojí s tím, že ošetřují výslovně neduhy, ale snaží se předejít hrozícím a umějí jim zamezit svými radami a léky. Stejně i praví lékaři duší bojují svými duchovními radami proti nemocem, které by mohly pokazit srdce.

8. Na křtu jsme byli ponořeni do Kristova velikonočního tajemství. Zvítězili jsme nad zlem. Zbývá, aby každý přenesl do každodenního života to, co mu bylo dáno na křtu jako zárodek.

9. Člověk, stvořený k Božímu obrazu, je povolán, aby Boha poznal a zcela svobodně ho miloval, aby poslušně naslouchal jeho slovu. Jeho povoláním je žít ve velké blízkosti Bohu.

10. Křesťan se má vyznačovat neustálým pokrokem, ctnosti v něm mají růst.

11. Láska je pro nás způsob, jak můžeme žít věčný život, pro který nás Bůh stvořil. Dává nám zakoušet věčnost v čase.

12. Začátkem spásy je vlastní náprava.

13. Duch svatý dává zazářit svému světlu v srdci. To je proměnění slíbené těm, kdo si dali práci s hledáním Boha.

14. Byli jsme učiněni k podobnosti s Bohem. Vraťme tomuto obrazu všechnu krásu, jaká mu přísluší.

15. Srdce má oči. Když je srdce očištěné, míří pohled tam, kde ho nese hluboká touha, ke kontemplaci Pána.

16. Člověk touží po dobru, ale dělá zlo; už nemá plně v moci svou vůli. Člověk tedy potřebuje Boží popud.

17. Bojuj proti myšlenkám, které ti přinášejí zmatek. Žádná myšlenka, v níž nevládne klid a pokora, není podle Boha.

18. Bůh neodmítá nikomu svou podporu. Proto ten, kdo dělá všechno, co je v jeho moci, zvítězí.

19. Mějme odvahu! Dosud podléháme vášním a jsme bezmocní. Ale obětujme Ježíši Kristu s neochvějnou vírou svou slabost a duchovní bezmocnost a s hlubokou pokorou mu je vyznejme.

20. Adam je každý z nás. Místo aby člověk řekl: „Pane, odpusť mi,“ a tak znovu navázal rozhovor s Bohem, uzavře se v sobě.

21. Abyste si udrželi stále vzpomínku na Boha, máte formuli modlitby, kterou musíte míst ustavičně před očima: „Bože, pospěš mi na pomoc!“

22. Jako nemůžeme zabít divoké zvíře beze zbraní, tak nemůžeme přemoci hněv bez pokory.

23. Objevíme-li před Bohem hřích, obavy, křehkosti a všechno, co tkví na dně naší bytosti, je to pro nás příležitost ke zkušenosti spásy, milosrdenství.

24. Snažme se, dokud žijeme, střežit si čistotu svědomí. Nestrpme, aby nám při kterékoli příležitosti něco vyčítalo.

25. Naučí-li se člověk přijímat se takový, jak je, místo aby chtěl přizpůsobit Boží vůli svému přání, dělá ho to pokornějším a skromnějším.

26. Chování druhého by nás nikdy nedohnalo k hříchu, kdybychom neměli v srdci počátek všech vin.

27. Náš Pán přichází s klidem, ale všechno, co je od nepřítele, se zmatkem a hněvem.

28. Nic netěší zlého ducha tolik, jako když vidí, že nechceme odhalit tajemství svých myšlenek.

29. Roztržitosti jsou velmi užitečné. Upozorňují nás bez jakékoli iluze, čím se obvykle zaměstnává naše srdce.

30. Pramenem a původem hříchu je srdce. Podobá se půdě, kterou musíme žárlivě opatrovat, aby nezarostla bodláčím.

31. Ať děláme cokoli, musíme si dát pozor, abychom si udrželi pokoj srdce a zachovali pokoj s těmi, kdo s námi pracují.

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc srpen.

 

Do myšlenek na červenec si prosím doplňte myšlenku na 31.7., která tam chybí:

Pokora spočívá v takovém stupni otevřenosti Bohu, kdy se mu nijak nebráníme, neklademe překážky působení Ducha svatého, neodmítáme v sobě obraz Pána Ježíše, jeho učení, nýbrž jsme otevření pro jeho milost.

 

 

Navíc připojuji prezentaci Trhlina ve džbánu a odkazy na:

 

 • Přednášku P. Vojtěcha Kodeta Vnitřní zranění a uzdravení:

https://www.youtube.com/watch?v=Ut2JBvhzLEk

 

 • Film The Peak (Vrchol).

 

Christian Mülhauser vystoupil třikrát na nejslavnější horu Švýcarska Matterhorn, v době mezi srpnem a říjnem 2012, aby natočil tento film. Zůstal několik nocí ve výšce 2700 metrů, při teplotě -13 °C. V takové výšce bez světelného znečištění je úžasná viditelnost noční oblohy. Nádherná je i doprovodná hudba od Roberta Cacciapaglia.

http://player.vimeo.com/video/53018096?portrait=0&badge=0&color=ff9933

 

 • Nabídku volných míst v letních měsících v Pastoračním domě Velehrad v Itálii:

 

http://www.pdvelehrad.cz/?page_id=255

 

 

V modlitbě spojený všem žehnám a přeji krásný čas dovolených a prázdnin.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitMyšlenky srpen 2016.doc62 kB
wStáhnoutZobrazitFrantišek srpen 2016.docx37 kB
pStáhnoutZobrazitTrhlina ve džbánu.pps3 MB

 

 

 MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVENEC  

JERZY ZIELINSKI

DUCHOVNÍ BOJ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2011

 

1. Každý člověk je Boží chrám, který má své pilíře, o které se celá stavba opírá. Tyto pilíře symbolizují snahu o pokoru, trpělivost, čisté srdce, tedy postoje, které jsou důležité pro kvalitu a intenzitu duchovního života.

2. Bojištěm zápasu se satanem není nějaké konkrétní místo ve hmotném světě okolo nás, nýbrž prostor lidského ducha. Právě ten leží v centru zájmu našeho protivníka.

3. Snaha trpělivě milovat sebe samého je jedním z nejdůležitějších životních úkolů, protože Pán Ježíš nám dal přikázání, abychom milovali bližního jako sebe samého.

4. Padlý anděl usiluje o to, aby se člověku nedostalo za dědictví věčného štěstí, o které se on sám připravil. Proto svádí zuřivý zápas o každou lidskou duši a o každé lidské tělo.

5. Bez trpělivosti se nedokážeme pohybovat ani ve světě lidského ducha. Konání dobra je totiž vždycky provázeno překážkami a obtížemi.

6. Satanův úděl je pevně určený – je to bytost navěky poražená, přesto má k dispozici krátký čas existence tohoto časného světa, aby bojoval proti lidstvu. My ovšem máme jen tento jeden život, a proto musíme vést svůj boj vážně, abychom jej neprohráli.

7. Většina prohraných bitev patří mezi ty, které jsme sváděli sami se sebou, protože jsme neprokázali dost trpělivosti s vlastní slabostí či s vlastním opakovaným pokleskem, o němž jsme se domnívali, že už dávno patří minulosti.

8. Církev nás učí, že to, co brání Bohu odpustit satanovi jeho hřích, není nedostatek nekonečného Božího milosrdenství, nýbrž satanovo svobodné rozhodnutí, které učinil jednou pro vždycky.

9. Nedokážeme-li být trpěliví sami se sebou, nebudeme mít trpělivost ani s bližními.

10. Dbejme na řád ve svém životě. Všechno co máme: lásku, schopnosti, hmotné statky, milující blízké, to všechno vždycky vztahujme k Bohu, protože on je skutečným dárcem všech těchto darů.

11. Naučíme-li se moudře snášet vlastní slabost, nepohorší nás ani hřích našich bližních.

12. Každý, kdo bere na lehkou váhu nedocenitelnou Ježíšovu pomoc, kterou Pán nabízí ve svátosti pokání a eucharistie, dříve nebo později nutně padne.

13. Každá lež, jakou člověk vypustí z úst, koření tajemným způsobem v satanově prolhanosti.

14. Satan obžalovává i jednoho člověka před druhým a ničí tak jednotu lidských společenství. Postačí, aby zasel zrníčko nedůvěry. Zbytek už dokoná člověk sám.

15. Nikdy se do boje se zlem nepouštějme na vlastní pěst. Vždycky do něj člověk musí vstupovat s Ježíšem Kristem, s jeho Matkou a ve společenství církve.

16. Pokora znamená svatost. Objevuje se ve chvíli, kdy v srdci uznáme a životem potvrdíme, že Bůh je vším, že od něho dostáváme veškeré dobro.

17. Víte, kdy nám zlí duchové nahánějí strach? Když se trápíme starostmi o pocty, o rozkoše a o bohatství světa… tehdy jim dáváme do rukou zbraně, kterými bychom se mohli proti nim bránit.

18. Satan může smrtelně zranit pouze toho, kdo na sobě nepracuje a kdo mu sám vkládá do rukou zbraň tím, že podléhá vlastní žádostivosti.

19. Nezapomínejme na to, že máme anděla strážce. Je to náš ochránce. Často se mu svěřujme, protože on bojuje proti satanovi po našem boku.

20. Satan se nemůže vkrást do naší duše a pokoušet nás odtud. Musí vždycky využít nějakých vnějších nástrojů. Těmi jsou naše smysly, představivost a paměť.

21. Schopnost přiznat si, že vyslechnutá kritika nebo i výčitka je skutečně opodstatněná, nám zajišťuje velikou vnitřní svobodu.

22. Zralé ovoce se nesklízí na jaře, protože všechno má svůj čas.

23. Bůh nás nenechává v zápasu se satanem samotné. Osobně nám stojí po boku a činí tak nesmírně výmluvně prostřednictvím té, která drtí hlavu hada mocí své pokory.

24. Jenom kdo dokáže opravdu milovat, je trpělivý. Trpělivost člověka má svůj zdroj v trpělivosti Boha samého.

25. Ježíš nás vede ke zkušenosti, že nás i přes naši bídu nesmírně miluje.

26. Naše postoje nikdy nesmí určovat lehkomyslnost, nedostatek úsilí, lhostejnost a lenost. Mana nám nespadne z nebe sama. Musíme po ní vztáhnout ruku.

27. Satanova pokušení mohou člověku dokonce posloužit, protože když člověk moudře prožívá svůj duchovní boj, vychází z něj rozvážnější a horlivější v modlitbě i v jednání.

28. Sám bez sebe nemohu nic, a mám-li co dobrého, mám to od Boha. Skutečně můj je jenom hřích.

29. Žijeme-li den co den s Ježíšem, on nám dává svou moc, abychom dokázali být laskaví a abychom dokázali odpouštět všem, kteří nás někdy i po dlouhou dobu vystavovali zkouškám.

30. Tam, kde je Bůh, je i poznání a moudrost.

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

 Milí přátelé,

 

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červenec.

 

Navíc připojuji prezentaci Karlův most a odkazy na:

 • Přednášku P. Jozefa Maretty: Duchovní boj a média

http://www.misiefilmom.sk/jozef-maretta-diabol-rad-pise-o-knazoch/

 • Píseň Anežky Hradilové: Neboj se, já budu s tebou

https://www.youtube.com/watch?v=4ci_SgDVJvc&list=RD4ci_SgDVJvc

 • Projekt Česko - země příběhů

http://www.ceskozemepribehu.cz/pribehy

 

V modlitbě spojený všem žehnám a přeji krásné prázdninové dny.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitMyšlenky červenec 2016.doc63 kB
imageStáhnoutZobrazitFrantišek červenec 2016.pdf118 kB
imageStáhnoutZobrazitKarlův most.pdf3 MB
 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVEN  

JÓZEF AUGUSTYN

BOLEST KŘIVDY

A RADOST ODPUŠTĚNÍ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

 

1. Začne-li člověk ze strachu vytěsňovat pocit křivdy do podvědomí, nedokáže tím svůj problém vyřešit, ale právě naopak.

2. Jenom Bůh sám může soudit člověka, protože jen on ví, „co je v člověku.“

3. Ten, kdo žije ve smíru se sebou samým, zpravidla není schopen závažněji ublížit druhým.

4. Ježíš spasil člověka tím, že na sebe vzal každou lidskou nepravost a všechna s ní spojená ublížení: ta, která jsme způsobili my svým bližním, i ta, která jsme utrpěli od nich.

5. Odpuštění je jednou ze zásadních zákonitostí lidské zralosti.

6. Když nás Ježíš vybízí, abychom „našim viníkům“ odpouštěli sedmasedmdesátkrát, dává nám k tomu zároveň i svou milost, abychom dokázali uvádět jeho učení účinně do života.

7. Kde se rozmohla křivda, tam se ještě hojněji rozlévá milost odpuštění a smíření.

8. Projevem radosti z odpuštění je schopnost přijímat druhé takové, jací jsou, naslouchat jim, chápat je a nabízet jim pomoc.

9. Ježíš nejlépe zná naši bezradnost vůči ublížení, a proto nás vybízí, abychom mu ji svěřili.

10. Láska je tím nejsilnějším argumentem při hledání odpovědi na otázku, proč trpět a odpouštět, proč podat ruku jako první a smiřovat se.

11. Ježíš nám dává sílu modlit se spolu s ním za ty, kteří nám ublížili: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ a darovat jim tak své odpuštění.

12. Člověk, který nezpracuje prožité utrpení, riskuje, že se nevědomky změní v toho, kdo bude druhým sám ubližovat.

13. Bůh nám dává celý život na to, abychom mohli pronikat do jeho tajemství a jeho nekonečné lásky.

14. Jestliže si neuvědomujeme Boží lásku, nepochopíme ani smysl jeho přikázání.

15. Lidská bytost zůstává tajemstvím i v prožívání křivdy, odpuštění a smíření, a k tomuto tajemství bychom měli přistupovat s maximálním respektem.

16. Ten, kdo opravdu miluje, touží po stále hlubším poutu jednoty a sdílení s milovaným.

17. Člověk nemůže konat ve svém životě velká a důležitá díla, dokud napřed sám nedocení život a nezačne se z něj skutečně radovat.

18. Zlo, kterého se lidé často na sobě dopouštějí, člověk nedokáže snášet sám. Kromě lidské lásky může být zásadním motivem odpuštění zkušenost lásky nebeského Otce.

19. Stvořitelovu lásku poznáváme postupně. Cestou k ní je četba Písma svatého, osobní rozjímání, modlitba, svátostný život, duchovní vedení, rodinný život a lidské přátelství.

20. Přesouvá-li člověk utrpení na druhého, pouze tím zvětšuje ránu, kterou sám prožívá. Jedinou moudrou cestu je vytrpět svou míru bolesti a prosit o lidskou a Boží pomoc.

21. Ze všech částí lidského těla je zapotřebí nejvíce hlídat ukazováček, protože ten rád vytýká viny.

22. Sami sebe se ptejme, komu a za co připisujeme vinu, proč to děláme a zda nesvalujeme odpovědnost za své neštěstí na bližní.

23. Někoho nepřijmout znamená do jisté míry ho emocionálně zabít, nepřiznat mu právo na život, které mu přísluší.

24. Boží otcovská láska zjevená v Ježíši nás varuje, napomíná, vybízí k duchovnímu úsilí, ale nikdy nás nezatracuje.

25. Odpovědnost za svůj život projevujeme mimo jiné i tím, že si uvědomujeme své postoje, jednání a reakce a že za ně přijímáme mravní odpovědnost.

26. Boží svatost odhaluje před člověkem hřích a zároveň se projevuje jako zdroj milosrdenství, odpuštění a smíření.

27. Bůh nás jako nejlepší učitel a vychovatel vede k úsilí a práci na dosažení osobního štěstí a dobra pro ty, které svěřuje do naší péče a lásky.

28. Dokáže-li si člověk zachovat odstup od vlastních ran, vzroste tím jeho pozornost k utrpení druhých.

29. Bůh odpouští hříchy a zároveň nás tím vybízí k obětavé lásce.

30. Láska k Bohu i k lidem se osvědčuje v utrpení. Právě v něm se nejčastěji projevuje hloubka našeho zakotvení v Kristu i hloubka našich vztahů k bližním.

 

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červen.

 

Navíc připojuji prezentaci Kapky deště a odkazy na:

 

 

 • Modlitbu blahoslavených

 

          https://www.youtube.com/watch?v=obToCaSHQMY

 

 

 • Přednášku P. Mariána Kuffy - Bůh si s oblibou vybírá nejslabší

 

          https://www.youtube.com/watch?v=T6D7diLSynE

 

 

 • Unikátní dokument o historii a dvouleté výrobě repliky koruny císařů Svaté říše římské. Nyní se spolu s kopií české svatováclavské koruny nachází na Karlštejně.

           http://www.ceskatelevize.cz/porady/10311482209-cisarska-koruna/211411033180001/

 

 

V modlitbě spojený všem rád žehnám.

 

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitMyšlenky červen 2016.doc61 kB
wStáhnoutZobrazitFrantišek červen 2016.docx47 kB
pStáhnoutZobrazitKapky deště.pps6 MB
 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  KVĚTEN  

MALÁ POSELSTVÍ

VOJTĚCHA KODETA

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

 

1. Teprve když se zastavíš před Boží tváří, nahlédneš pravou hodnotu věcí.

2. Rány zvenčí člověka neponičí tolik jako neodpuštění a hořkost, když jim dovolíme, aby nás uvěznily ve vlastním srdci.

3. Každý z nás svým životem zanechává ve světě stopu; kéž by ta naše byla pomocí pro ty, kdo hledají!

4. Zažije-li člověk slovo či gesto přijetí, jako by se v něm rozmnožil život.

5. Doba čekání nemusí být vždycky neplodná, vždyť i zima potichu připravuje půdu na záplavu nového života.

6. Pamatovat v modlitbě občas i na sebe není sobectví, ale pokora.

7. Má-li vzniknout něco zcela nového, je třeba se odvážit i radikálně bourat.

8. Dobrý a radostný člověk občerstvuje lidská srdce už jen svou přítomností.

9. Ne naše vlastní spravedlnost, ale důvěra v milosrdenství z nás dělá předmět Boží péče.

10. Nezapomínejme na to, že Bůh se nikdy neunaví odpouštěním, to my se unavíme o odpuštění prosit.

11. Víra se osvědčuje a roste právě ve zkouškách, prožitých s nadějí a láskou.

12. Člověk, který neztratil touhu učit se novým věcem, zůstane dlouho mladý duchem.

13. Trvalá radost je výsadou toho, kdo se naučil s důvěrou odevzdávat své starosti Otci a nebrat se moc vážně.

14. Vícekrát za život jsme nuceni opouštět hnízdečko svých dosavadních jistot; jinak ani nelze dozrát.

15. Nepošilhávej po životní cestě druhých; Boha potkáš na té své.

16. Člověk potřebuje občas vystoupit z rutiny, aby si připomněl, že je stvořen pro nekonečné obzory.

17. Ani ten nejmenší dobrý skutek, dokonce ani jen dobrý úmysl se před Bohem neztratí.

18. Zralé klasy by se zdánlivě měly čím chlubit, ale místo toho se pokorně sklánějí.

19. S přítelem jsou i ty nejobyčejnější radosti dvojnásobné.

20. Vždycky se stáváme více lidmi, když se nestaráme jen o sebe a učíme se lásku projevit.

21. Bůh velmi rád staví velká díla na tom, co je nepatrné, co je v očích světa pokládáno za nic.

22. Je lepší riskovat, že se při chůzi trochu ušpiníš, než zemřít vsedě.

23. Nemáme za úkol bližního jen respektovat, ale milovat: v tom je ta potíž.

24. Leckdo skrývá pod ježatou slupkou dobré a citlivé srdce; jen důvěra druhých ho dokáže vyvolat k životu.

25. Udělat si kvalitní čas pro své nejbližší není nikdy ztráta času. Učme se na nich nešetřit – dokud je čas.

26. Bez mrazu by nevzniklo sladké ledové víno a bez prožitých zkoušek by nikdo z nás neměl trpělivost a milosrdné srdce.

27. Netrpělivý člověk a perfekcionista se v tomto nedokonalém světě hodně natrápí.

28. Jsme královské děti, ale nezapomeňme, že náš král nese na svém těle stopy kříže.

29. Čisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka těm, kdo touží vidět Boha.

30. Síla charakteru se pozná i v tom, jestli se člověk umí postavit k problému čelem.

31. Nikdy nebudeme dost žasnout nad pokorou Božího Syna, který se stal jedním z nás, aby mohl sdílet náš život se vším všudy.

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

Milí přátelé,

 

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc květen.

 

Zároveň přeji s předstihem maminkám vše nejlepší ke Dni matek.

 

Vložený obrázek 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMWzmosoRy8

 

 

Navíc připojuji nabídku poutních zájezdů a odkazy na:

 

 • hymnu SDM Krakov 2016 

 

          https://www.youtube.com/watch?v=NfxFe8KQZSA

 

 • citáty k zamyšlení 

 

          http://kzamysleni.8u.cz

 

 

Přeji krásné jarní dny a žehnám.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

Dokumenty

wStáhnoutZobrazitMyšlenky květen 2016.doc58 kB
imageStáhnoutZobrazitFrantišek květen 2016.pdf79 kB
imageStáhnoutZobrazitPoutní zájezdy.pdf

 

 

 

 MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  DUBEN  

 

HEINER WILMER

TO JSI MŮJ BŮH?

* I kněz vystavuje svou víru otázkám

Vydalo nakladatelství Paulínky 2014

 

1. Ježíš byl jediný, kdo mohl pohlédnout své duši až na dno, navzdory hloubce, a to, co spatřil, byla tvář Otce.

2. Svatí, které uctívá církev, nebyli lidé, kteří podle našeho názoru vedli obzvlášť krásný a dobrý život. Do svatosti se nevchází, do ní je člověk vtažen. Samotným Svatým.

3. Nyní, i když Tě nevidím, neslyším – kdysi jsem o Tobě věděl – Ty jsi můj Bůh, zůstáváš mým Bohem.

4. Trojjedinost si můžeme přestavit jako místo sestavené ze tří božských osob, které tvoří jakýsi střed. Střed lásky. Chci tam dovnitř? Přeji si tam být přizván?

5. Když se přání a vnitřní modlitba, aby ve mně Ježíš proudil, aby mě mohl On zcela proniknout, naplní a stane se darem, pak prožívám neznámou vnitřní svobodu. Svobodu, která překonává zdi, které se mi vždy zdály být příliš vysoké, nepřekonatelné.

6. Skrze Ježíšovu blízkost a útěchu pociťovali lidé psychicky a fyzicky novou sílu. Ježíšova útěcha působila v člověku, který stál stranou, který se cítil být na konci sil, novou sílu na těle i na duši.

7. Kristus ve svém utrpení čeká na mě a může mi skrze to darovat, co potřebuji, abych přestál své utrpení.

8. Mám strach zemřít – Bůh to ví. Proto Ježíš přichází na svět, proto umírá a jako první vstává k životu.

9. Život, který máme – není v našich rukách, i kdybychom ho chtěli ovlivnit, nemáme kompletní moc, kterou bychom disponovali.

10. Každá láska chce víc, stále víc, překlenuje se přes smrt. Láska, která říká, že smrtí je všemu konec, není láskou.

11. To, co se podařilo hadovi v ráji, bylo, že pokřivil zrak člověka – a člověk neviděl už věrnou podobu Boha.

12. Když mě po mnoho let tíží nějaké břemeno na duši, pak se skutečně může stát, že tělo bude mít poruchy. Duše a tělo patří k sobě.

13. Láska, která nevěří v život po smrti, nemůže být velkou láskou. Láska chce věčnost.

14. Boží plán s každý jednotlivcem je vždy větší, než si sami myslíme.

15. Nemohu-li Boha vnímat v utrpení a teď, když je všechno pochmurné a já mohu vnímat přítomnost pouze neurčitě – pak se musím spolehnout na to, co jsem věděl už dřív, čemu jsem kdysi mohl věřit.

16. My lidé chápeme svůj vzhled, své zdraví, svou krásu, všechny tyto věci jako to, co nás tvoří. A proto, když je ztratíme, ztrácíme tím sebe sama a nic nám na konci nezbude. To je smrt. Matka všech strachů.

17. Křesťanská víra zná propasti. Bázeň před životem nevzniká při nedělní procházce. Musí být vybojována tváří v tvář propastem.

18. Když Ježíš není jen vedle mě, nýbrž zcela ve mně uvnitř, co se může ještě stát? Když je ve mně On, kdo pak ještě může být proti mně?

19. V utrpení spočívá největší pokušení – zlořečit Bohu a ztratit víru. Vím ale, že Ježíš už byl na tomto místě temnoty a zmatku před námi. Neexistuje vzdálenost od Boha v našem životě, do které by On už nevstoupil. Čeká tam na nás.

20. Když si vybavuji, odkud pocházím, jaký život jsem doposud žil, které situace jsem zvládl, když pomyslím na to, že mi byl Bůh už nablízku, pak se toho musím přidržet a nasměrovat na to svůj pohled i když zrovna k Bohu nic necítím. Je to jeden z nejobtížnějších skutků věrnosti Bohu.

21. Svatost neznamená, že je něco perfektní. Svatý je ten, kdo se modlí: „Posvěť mě.“ Ten, kdo prosí: „Chci se stát zcela jiným. Chci ti patřit – bez tušení toho, jak to vypadá na konci.“

22. Když se člověk, stvořený podle Božího obrazu, pokroutí, nabývá podoby úšklebku, který zde na zemi můžeme vidět znovu a znovu.

23. Kdo pohlédne na svět, vidí, že způsobujeme rány a sami jsme zraňováni. Vina se může rozšířit jako virus.

24. Mohl bych projít potopou, mohl bych projít ohněm, kdybych neodvrátil svůj pohled od Boha.

25. Obrácení se vyplatí. Neboť existuje hlas, který je hlasitější než našeptávání mého nepřítele. Je to hlas Boží, který má nejvyšší autoritu.

26. Znám svého nepřítele. Nebudu s ním diskutovat, nenechám se jím znejistit, a když se zeptá, nedám mu žádnou odpověď, protože rozhovor s ním je pro mě příliš nebezpečný.

27. Každý lidská představa o Bohu je nedostatečná, protože Bůh je vždy ještě jiný. Je ještě větší a ještě jiný než jak si my představujeme jeho velikost a jeho jinakost.

28. Při všech selháních a chybném jednání se David nikdy neunavil k obracením k Bohu. Proto obstál ve velké zkoušce svého života.

29. Když se dopustím násilí na nějakém stvoření tohoto světa, nezasáhnu pouze toto stvoření, ale také architekta vesmíru.

30. Ježíš nás nevykoupil ani duchaplnou ideou, ani rozmáchlou teologií. Ježíš nás zachránil skrze své tělo. Skrze svou kůži, skrze své rány, skrze svůj pot a své sliny, skrze svůj dech a svůj dotek osvobozoval lidi od jejich břemen.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám velikonoční přání a duchovní myšlenky na měsíc duben.

 

Navíc připojuji prezentaci Obelisk na Svatopetrském náměstí a odkazy na:

 

 • video O životě, smrti, lásce a Zachránci

 

https://www.youtube.com/watch?v=mItN_LKfT6k&feature=share

 

 •  záznam kázání P. Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. na svátek sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmaLA40yfK4

 

Přeji a vyprošuji požehnané prožití Svatého týdne a celé velikonoční doby.

 

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  BŘEZEN   

GUY GILBERT

AŤ SE TI ŽIVOT POVEDE

Vydalo nakladatelství Portál 2012

 

1. Vnímejte každé trápení, každé utrpení a snažte se utěšovat a usmiřovat.

2. Vaší silou ať je mlčení. Hledejte ticho každý den.

3. Buďte lidmi milosrdenství: odpouštějte a žádejte o odpuštění.

4. Pokud se vám ze života někde vytratilo ticho, snažte se ho znovu najít, je to neocenitelný poklad, bez něhož byste nemohli žít.

5. Naučte se rozlišovat; máte v sobě moudrost, která vám vždycky umožní volit a vědět, co je třeba udělat.

6. Vydařený život bude takový život, v němž vašimi hlavními trumfy budou modlitba a ticho.

7. Mějte smysl pro povinnost – když dobře vykonáváme svůj úkol, můžeme dělat, co říkáme, a říkat, co děláme.

8. Dostali jste dvanáct darů Ducha svatého: lásku, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrotu, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost a čistotu. Využijte je.

9. Aby se dobrodružství vašeho života vydařilo, musíte si uchovat radost.

10. Každé drobné gesto je důležité, dělejte jich hodně.

11. Bojujte proti zoufalství. Vaší zbraní by měla být úcta ke všemu živému.

12. Modlete se. Bůh vám dá naději, poproste ho o nové srdce.

13. Plňte svůj úkol srdcem, objevíte skrytý poklad.

14. Náš svět velmi potřebuje lidské bytosti, které umějí odpouštět i poprosit za odpuštění. Jedině takoví muži a ženy mohou světu dodávat životodárný kyslík.

15. Nejlepší chvíle vašeho života je dnešek.

16. Nemějte strach ze smrti. Dovede vás na nejkrásnější ze všech setkání.

17. Vydařený život je tvrdý, náročný. Protože neztratíte zájem o druhé. Protože budete soucítit s každým utrpením, trápením a budete se snažit pomáhat a utěšovat.

18. Neměli bychom mluvit, pokud naše slova nemají větší sílu než ticho.

19. I ten nejmenší skutek lásky je Bohem požehnaný a nepatrné skutky se stanou velkými, když je budeme konat s velkou touhou líbit se Bohu.

20. Pokoj v duši je darem z nebes, snažte se ho získat.

21. Zkuste ze všech sil milovat celých čtyřiadvacet hodin, prožívejte tyto hodiny naplno. Včerejšek nebyl lepší a o zítřku nic nevíme. Bůh vás stvořil pro jeden den.

22. Pokud všechno přijímáte s láskou, bude to pro vás úžasná a jedinečná cesta svatosti. Všechno dělejte s láskou.

23. Bůh by měl být jednoduše středem našeho života. Pokud ho tam umístíte hned od rána, pak bude vaše vnitřní radost hluboká, ať bude den sebevíc náročný.

24. Během svého života se setkáte s nástrahami, všemožnými problémy, a budete muset bojovat. Proste každý den svého anděla strážného o ochranu.

25. Staňte se bojovníky Lásky. Vaší zbraní ať je respekt ke každému člověku.

26. Pokud nezvládáte milovat, požádejte Boha o nové srdce. On o tom něco ví, protože on je láska.

27. Svou morální sílu čerpáte mnohem víc z ticha a z modlitby než ze špenátu, ženšenu, jogurtů nebo z nevím jakých supervitamínů.

28. Čím méně mám osobních potřeb, tím víc se můžu starat o potřeby ostatních.

29. Věnujte čas dobru, je to cesta ke štěstí. Věnujte čas přemýšlení, je to zdroj moci. Věnujte čas lásce, je to důvod k životu.

30. Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má minuta, zeptej se toho, komu ujel vlak. Čas na nikoho nečeká. Popadni každou chvilku, která ti zbývá, a nepusť ji – bude pro tebe velmi cenná.

31. Zpověď je jednou z nejlepších protilátek, které působí proti naší pýše, naší ubohosti a také nás zbavují samoty.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc březen.

Navíc připojuji prezentaci Přírodní úkazy a odkazy na:

 • sváteční slovo převora Řádu bosých karmelitánů Petra Glogara: A přesto říkat dobré věci

http://www.ceskatelevize.cz/porady/880349-svatecni-slovo/216562216100002-svatecni-slovo-prevora-radu-bosych-karmelitanu-petra-glogara/

 • svědectví hlavního protagonisty filmu "Umučení Krista" Jima Caviezela...

https://www.youtube.com/watch?v=NtMTM2JHj0Y

 • rozhovor s knězem Petrem Piťhou: Džihád je genocidní válka, možná ji řídí lidé, kteří chtějí ovládnout světovou ekonomiku

http://video.aktualne.cz/dvtv/knez-pitha-dzihad-je-genocidni-valka-mozna-ji-ridi-lide-kter/r~4998f51ac43011e5aa720025900fea04/

 

 • lyžování v Dolomitech - nabídka volných míst v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

http://www.pdvelehrad.cz/?page_id=255

 

Přeji a vyprošuji všem požehnané prožití postní doby a žehnám.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ÚNOR   

PAPEŽ FRANTIŠEK

PROMLUVY Z ARGENTINY

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

 

1. Bůh se vždy ujímá iniciativy a nechce, aby někdo zůstal vyloučen. Klepe na dveře našeho srdce.

2. Jako Dobrý pastýř je Ježíš ten jediný, kdo o nás pečuje za cenu vlastního života.

3. Víra předpokládá rozhodnutí zůstat s Pánem, žít s ním a sdílet se o něm s bratry.

4. Když otevřeme dveře srdce jako učedníci v Emauzích a požádáme Ježíše, aby s námi zůstal, sám nás povede k pochopení důvodů, proč věřit, abychom později mohli vyjít a hlásat je ostatním.

5. Prosme Boha, aby nás učinil vnímavými k vnuknutím a novým podnětům Ducha.

6. Ježíš tě nenutí být křesťanem. Ale jestliže říkáš, že jsi křesťan, musíš věřit, že jen Ježíš má veškerou moc obnovit svět, obnovit tvůj život, obnovit tvou rodinu, obnovit společnost, obnovit všechny.

7. Vyznávat víru ústy znamená žít ji v srdci a ukazovat ji na skutcích; jde o veřejné svědectví a veřejný závazek.

8. Překročit práh víry předpokládá necítit se zahanbeně za to, že máme srdce dítěte, které stále věří v nemožné, a proto může žít v naději.

9. Dobrý křesťan se pozná podle toho, když uznává, že je hříšník.

10. Boží moc je tak veliká, je větší než moc, kterou projevil při stvoření světa. Je to moc, kterou nám odpouští, ale potřebuje, abychom mu otevřeli srdce, aby mohl se svým milosrdenstvím vstoupit a odpustit nám.

11. Umění naslouchat je velká milost.

12. Dělat pokroky pro křesťana neznamená povýšit v zaměstnání, získat dobrou pověst, těšit se vážnosti. Dělat pokroky pro křesťana znamená sloužit.

13. Překročit práh víry znamená oslavovat život, nechat se přetvářet, protože jsme se stali jedno s Ježíšem v eucharistii slavené ve společenství, a odtud se vydáváme rukou i srdcem pracovat na velkém projektu Božího království.

14. Máme být člověkem, který naslouchá, co lidé potřebují, ale ne proto, aby někomu ublížil, nebo to šel říct dalším, ale aby všechny stížnosti předal Pánu.

15. Prosme dnes Ježíše, aby nám otevřel srdce, aby do něj vstoupilo Boží milosrdenství.

16. Pokud nedůvěřujeme Ježíšově moci jako jediné spáse, jako jedinému, kdo může udělat něco nové, jsme falešní křesťané.

17. Lidská bytost je volána k setkání s druhým, k soužití s rozdílným, k přijetí druhého a zároveň k přijetí od druhého.

18. Ježíš nám posílá svého Ducha, aby všechno obnovoval. Jedině Ježíš je schopen začít všechno nanovo, obnovit život.

19. Náš Otec naslouchá pocitům, jež zakoušíme, když si vzpomeneme na své blízké, když vidíme víru ostatních a jejich potřeby, když si vzpomeneme na všechno krásné a smutné, co se nám tento rok přihodilo. Bůh nám naslouchá.

20. Svatí jsou jako Boží uši, každý pro jinou potřebu. A také my můžeme v tomto smyslu být svatí, být Božím sluchem ve své rodině, ve svém bydlišti a na pracovišti.

21. Milosrdenství vytváří největší blízkost, blízkost tváří, a jelikož chce skutečně pomáhat a najít opravdový lék, hledá pravdu, která nejvíc bolí – pravdu hříchu.

22. Láska daná zdarma je kvasem, který uvádí v pohyb všechno dobré a přetváří zlo v dobro, problémy v příležitosti.

23. Ježíš má moc silou Ducha svatého obnovit srdce. Musíme tomu věřit.

24. Krev mučedníků je semenem křesťanů.

25. Bůh nám dává vždycky pocítit, že ví, že jsme zde, a slibuje nám setkání na hlubší úrovni, v němž jsme hlavní postavou přátelství s ním. Ve vztahu přátelství jsme vždy hlavní postavou.

26. Ježíš nám říká: „Chci přijít na návštěvu do tvého srdce, prosím tě, aby mě přijal v eucharistii.“

27. Jestliže chybí láska, chybí prostor pro život. Bez lásky existuje jen egoismus, člověk se uzavírá do sebe a hýčká jen sám sebe.

28. Tím nejhorším nejsou negativní faktory civilizace, ale nečinnost dobrých.

29. Postní doba nás učí obrácení, které tryská z vděčnosti Bohu za všechno, co nám daroval, co pro nás koná a bude konat ve světě, v dějinách a v našem osobním životě.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc únor.

Navíc připojuji odkazy na:

 • rozhovor z cyklu Mezi slovy vysílaný rádiem Proglas 24.10.2015

Rozhovor je s Iráčanem Salmanem Hasanem, bývalým muslimem, který konvertoval ke křesťanství, jezdí

do Iráku a pomáhá konkrétním křesťanským rodinám v přijetí u nás v ČR. 

 

Bez obav? II. - 2. část – Spustit přehrávání: Poslechnout online

http://www.proglas.cz/audioarchiv/?fulltext=mezi+slovy&cycle=0&autor=&interperet=&date_from=29.10.2015&date_to=

 • film Mrtvolu sprovoďte ze světa

Dokumentární svědectví o pátrání po ostatcích umučeného číhošťského faráře Josefa Toufara.

Po zatčení byl ve Valdické věznici krutě mučen a 25. února 1950 zemřel.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10989869983-mrtvolu-sprovodte-ze-sveta/

 • film Alpy ve 3D BBC

http://www.youtube.com/embed/06CVd-_TEl4

 • lyžování v Dolomitech - nabídka volných míst v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

http://www.pdvelehrad.cz/?page_id=255

 

Přeji krásné zimní dny a ze srdce žehnám.

 P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

Přílohy

Myšlenky únor 2016.doc (58 kB)Zobrazit
František únor 2016.docx (44 kB)Zobrazit |

 

 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  PROSINEC  

JOZEF ŠUPPA, SJ

VYZNAT SE SÁM V SOBĚ

* rozlišování duchů

Vydalo Kartuziánské nakladatelství 2013

 

1. Pamatujme na to, že zlý duch v nás nedokáže nic vykonat bez našeho souhlasu.

2. Každé porovnávání se s druhými nás bude vést buď k pýše, nebo k nervozitě, a ne k tomu, abychom správným způsobem přijali sebe samé.

3. I když stále zklamáváme sami sebe ve svých předsevzetích nebo upadáme do svých hříchů, rozhodující je, abychom nikdy nepropadli nedůvěře.

4. Čím si máme formovat svoje vlastní svědomí? K tomu potřebujeme Boží slovo. Poslouchat Boha, poslouchat jeho slovo, jeho přikázání.

5. Častokrát po určité době zjistíme, že to, co se nám možná někdy zdálo těžké, nepříjemné, skličující, mělo pro nás klíčový význam. Pán Bůh si nás tímto vším připravoval na chvíle, ve kterých jsme dokázali obstát, a poznali jsme, že právě toto bylo pro nás dobré.

6. Člověk je stvořený, aby Pána Boha poznal, miloval, chválil, a tak dosáhl plnosti života.

7. Proč potřebujeme modlitbu? Modlitba nám dává Ducha Svatého, v němž jsme schopni rozlišit, jaké jsou v nás myšlenky nebo hnutí.

8. Ve svém životě se buď k Bohu blížíme, anebo se od Boha vzdalujeme. Nikdy nemůžeme zaujímat postoj, že já nejsem ani pro, ani proti.

9. Cílem působení zlého ducha je člověka falešně uspokojovat nebo mu předkládat falešnou radost a smyslové radosti, takže se člověk stane natolik omámený jako narkoman, který se nechá tak zlákat, že si myslí, že v životě neexistuje nic krásnějšího.

10. Výčitky svědomí, pravého svědomí, jsou darem a přirozeným projevem toho dobra, které Bůh vložil do člověka.

11. Uměním života není se pro něco nadšeně rozhodnout. Uměním života je zůstat věrný svému dobrému rozhodnutí i v těžkých, a temných životních chvílích.

12. Pán Bůh nás nestvořil proto, abychom se porovnávali s druhými. Stvořil nás proto, abychom se navzájem milovali, jako on miloval nás.

13. Je úplně normální a přirozenou součástí každého z nás, když jednoduše přijdou chvíle, že se nám nic nechce, že se nám náhle zdá všechno těžké, nepříjemné atd.

14. Bůh chce, abychom dospěli k opravdové zralosti a moudrosti života, aby nás ani úspěchy nepokazily, ani těžkosti života nám nevzaly klid, radost a důvěru.

15. Po dobu duchovní neútěchy nedělejme žádnou změnu. Naopak, snažme se zůstat při uskutečňování rozhodnutí, jaké jsme udělali předtím v klidu.

16. Boží slovo nás stále ujišťuje, že to, co je nemožné člověku, je možné u Boha.

17. Nikdy nepřestaňme věřit a důvěřovat. Nenechme si od zlého ducha namluvit, že není možné zvítězit.

18. Tam, kde člověk končí, Bůh obyčejně začíná.

19. Bůh nechce, abychom propadli marné pýše. Bůh nechce, abychom se chlubili cizím peřím. Proto nám dává chvíle, ve kterých cítíme a poznáváme, že každý pokoj nebo radost, či schopnost modlit se, není samozřejmostí.

20. Ježíš na pokušení odpovídá, ale s pokušením nediskutuje. Mohli bychom se řídit zásadou: S pokušením, ani se zlým duchem, se nediskutuje, pokušení, zlému duchu, se odporuje.

21. Namísto toho, abychom se zbytečně ptali proč, je mnohem důležitější postoj, jaký ve svém životě ke všemu, co se děje, zaujmeme. Je to důležitá moudrost pro náš život.

22. Nejedna krize, i v manželství i v rodině, i v kněžském životě je vlastně krizí duchovního života. Zapříčiňuje ji nedostatek upřímné, opravdové modlitby a spojení s Bohem.

23. Člověk, který se modlí, bude vždy člověkem, který objeví smysl svého života a objeví ve svém životě to, co je nejdůležitější.

24. Bůh, který se stal člověkem v Ježíši Kristu, nám byl podobný ve všem, kromě hříchu, vzal na sebe i zkušenost pokušení.

25. Modlitba nám pomáhá přijímat Boží lásku; vnímat, že jsme milováni a čerpat sílu, abychom touto láskou žili.

26. Všichni máme slabá místa. Zlý duch často využívá náš nevyřešený problém. Je třeba si svoje slabosti uvědomit, vyznat je ve svátosti smíření před Pánem, a tak je dát pod Boží moc.

27. Častokrát těžkosti, problémy a stavy, ve kterých zkusíme duchovní neútěchu, nás nejednou činí lidmi, kteří umí lépe chápat druhé, jsou milosrdní, umí odpouštět, jsou rozvážní, trpěliví a mají nadhled.

28. Je třeba rozpoznat svá slabá místa. Nutností je tato slabá místa posilovat – silou modlitby a moudrou rozvážností plynoucí z bdělosti.

29. Pokud si člověk chce uspořádat svůj život, musí poznat smysl a cíl svého života.

30. Naděje na věčný život je v křesťanské víře nejkrásnější.

31. Žijte podle svého svědomí.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc prosinec.

Navíc připojuji prezentaci Advent a odkazy:

 • kázání Petra Piťhy z 13.11.2015, v den kdy došlo k teroristickým útokům v Paříži

 https://soundcloud.com/apha-cz/kazani-prof-pithy-z-bohosluzby-13-listopadu-2015

 • hymnus Jubilea milosrdenství, které začne 8. prosince 2015

 http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/hymnus-jubilea-milosrdenstvi/

 • vystoupení Petra Martináka: Klaus a Zeman přednášejí báseň

https://www.youtube.com/watch?v=nSN_8JfPxrg&wide

 

Přeji požehnaný adventní čas a rád ze srdce žehnám.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 Přílohy 

Myšlenky prosinec 2015.doc (60 kB) Zobrazit
František prosinec 2015.docx (43 kB) Zobrazit
Advent.pps (2 MB) Zobrazit

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LISTOPAD  

NICKY GUMBEL

JEŽÍŠŮV ŽIVOTNÍ STYL

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2012

 

1. Naše kultura je přímo posedlá životním stylem. Nejrůznější časopisy se zabývají oblečením, zdravím, hubnutím a dalšími aspekty životního stylu. Zabývají se především stylem, nikoli tedy obsahem. Ježíše ale zajímá mnohem více to, co je pod povrchem.

2. Jsme povoláni i k tomu, abychom vnášeli pokoj mezi lidi. To ovšem neznamená, že jsme ochotni udělat cokoliv, abychom mohli vést pokojný život.

3. Ježíš učil své následovníky, jak žít křesťanský život. Začít žít podle Ježíšova učení je zhola nemožné bez jeho Ducha.

4. Pokud mohu na své cestě někomu pomoci, pokud mohu někoho povzbudit slovem nebo písní, pokud mohu někoho varovat, že je na špatné cestě, pak nežiji nadarmo.

5. Chceme-li řešit hněv, musíme usilovat o smíření. Potřebujeme udělat pozitivní kroky k obnově vztahů.

6. Bůh poslal Ježíše, aby lidskou společnost zasáhl svým působením. Ježíš mohl zůstat mimo, mohl zůstat v bezpečí nebes, ale rozhodl se ušpinit se a ponořit se do našeho světa.

7. Ve chvíli, kdy pociťujeme duchovní zoufalství, kdy máme pocit, že jsme naprosto selhali, můžeme nabýt odvahy.

8. Kdo je dole, nemusí se bát žádného pádu.

9. Bůh nám dává výsadu podílet se na jeho plánech. Z tohoto hlediska modlitba prospívá nám, nikoliv jemu.

10. Ježíš nám říká, že v životě nezáleží na tom, co máme nebo co děláme, ale na tom, kdo jsme.

11. Chápeme-li, jak moc Bůh odpustil nám, nemůžeme neprojevit milosrdenství druhým.

12. Naše uctívání Boha nelze oddělit od našeho jednání. Obojí je neoddělitelně propojeno. Platí i to, že Boha můžeme správně uctívat, jen pokud správně jednáme.

13. Jsme povoláni k tomu, abychom byli solí a světlem v místě svého bydliště, ale i tam, kde trávíme volný čas.

14. Ti, kdo mají čisté srdce, jsou ti, kdo jsou ve svých vztazích zcela upřímní. Ježíš slibuje, že takovým lidem se zjeví. Jednoho dne uvidí Boha tváří v tvář.

15. I jako křesťané si někdy životy velmi zkomplikujeme a potřebujeme plakat podobně jako Petr, když mu došlo, že zradil Ježíše.

16. Nestačí žít křesťanský život, když se nám chce, a jindy si dělat, co se nám zamane. Spravedlivý život je spravedlivý 24 hodin denně.

17. Půst a modlitba nás činí duchovně vnímavějšími na našeho Pána a dodává nám v životě moc pro boj se satanskými silami.

18. Přijmeme-li odpuštění, dostáváme sílu, abychom i my sami odpustili a usilovali o smíření.

19. Všichni jsme povoláni, abychom se vyjadřovali k otázkám, které se bytostně dotýkají křesťanství – abychom bojovali za spravedlnost, svobodu, důstojnost každého člověka, proti diskriminaci a abychom pomáhali těm, kteří se stali oběťmi naší společnosti.

20. Dávání uvolňuje náš charakter ze sevření materialismem, který ničí spoustu lidských životů.

21. Bible učí, že jak Bůh, tak i lidé nesou odpovědnost za tuto zemi, ale i určitá práva: Bůh je majitel, člověk je nájemce. Pokud se zemí zacházíme špatně, proviňujeme se vůči Bohu i vůči lidstvu. Křesťané by měli být zodpovědnými ekologickými správci.

22. Člověk začíná žít až tehdy, když se pozvedne nad úzké meze vlastní existence a přijme za své širší zájmy celého lidstva.

23. Ježíš na mnoha místech zdůrazňuje, že ti, kdo milosrdenství prokazují, se s ním sami setkají. Pokud odpouštíme, je to doklad, že i nám odpustil Bůh.

24. Srdce je to, co Boha zajímá. Jde mu spíše o nitro a o morálku než o vnějšek a obřadnost.

25. Ten, kdo působí pokoj, touží přinést požehnání ostatním.

26. Když se chcete něco naučit opravdu dobře, učte se u odborníka. Chceme-li se naučit modlitbě, nechcem se poučit tím největším odborníkem – Ježíšem Kristem.

27. Mají-li křesťané ovlivnit společnost, je nesmírně důležité, aby se nestáhli do ghetta křesťanské subkultury, ale aby se ve své společnosti angažovali.

28. Pokud plním své povinnosti, jak se sluší na křesťana, pokud mohu světu přinášet zvěst o spáse, pokud mohu šířit poselství svého Pána, pak jsem nežil nadarmo.

29. Křesťané by měli být známi svou pravdivostí, spolehlivostí a důvěryhodností v rodině, v osobních vztazích i na pracovišti. Smyslem Ježíšových slov je, že máme být lidmi, jejichž slovo platí.

30. Chceme-li mít poklady v nebi, musíme je tam zaslat předem.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

 Milí přátelé, 

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc listopad. Zasílám je ještě jednou, jelikož některým nepřišly. 

 

Navíc připojuji:

Prezentaci Amazonka a odkazy na:

 • glosy arcibiskupa Jana Graubnera k uprchlické krizi

http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/glosa-arcibiskupa-graubnera-evropa-a-uprchlici.html

 

http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/glosa-arcibiskupa-graubnera-lhostejnost-k-uprchlikum-neni-mozna.html

 

 • kázání sekretáře Kongregace pro východní církve Cyrila Vasiľa v Šaštíně 15.9.2015
https://www.youtube.com/watch?v=g0zb1IYcMfM

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130915004

 

V modlitbě spojený posílám požehnání.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 Přílohy 

Myšlenky listopad 2015.doc (57 kB)Zobrazit |
František listopad 2015.docx (20 kB)Zobrazit |
Amazonka.pps (3 MB)Zobrazit |

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ŘÍJEN  

ALESSANDRO PRONZATO

365 PROVOKUJÍCÍCH INSPIRACÍ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

 

1. Každé ráno dostáváme z Božích rukou celý den. Bůh nám dává den, který pro nás sám připravil.

2. Právě proto, že žijeme jen jednou, že jak jednou uzavřeme toto pozemské dobrodružství, nebude už čas napravovat chyby a všechno předělat v novém, správném a vylepšeném vydání, musíme věnovat maximální pozornost tomu, zda plníme dobře svůj úkol.

3. Ticho si musíme vydobýt sami s odvahou a svobodou i v pekelném rachotu města. A žárlivě je střežit a nést je v sobě, kamkoli půjdeme.

4. Kde není Bůh, propuká peklo, a peklo spočívá jednoduše v nepřítomnosti Boha.

5. Studené srdce rozhodně nemůže rozumět řeči ohně.

6. Někdo si možná dokáže dát předsevzetí: dnes nechci ztrácet čas. Bylo by ale zapotřebí dodat: …a budu se snažit, aby ho kvůli mně neztráceli ani ostatní.

7. Jestliže nechceme, aby naše slova byla prázdná, staly se z nich dunivé, otravné a prázdné bubny, musíme do nich vrátit mlčení.

8. Žijme přítomný okamžik. Každý den má dost svých starostí.

9. Vždy se najde nějaká radost, která dokáže vyvážit nějakou starost a nastolit rovnováhu. Stačí si jí všimnout.

10. Kdybychom mohli prohledat svět a vidět, jak se tvoří den a vzniká v hlubinách staletí, pochopili bychom, jakou má každý jednotlivý lidský den hodnotu.

11. Čím víc kdo dělá rámusu, tím větší má v sobě prázdno.

12. Proto, že chci dojít k cíli, musím se umět zastavit, musím si udělat pravidelné zastávky. Právě proto, že mám spoustu práce, spoustu povinností, musím „ztrácet čas“ rozjímáním.

13. V každé době je nutné, aby křesťané odložili starou kůži, starou slupku, a znovu nalezli hluboký smysl svého přilnutí k Bohu.

14. Bůh je jedině a pouze tam, kam ho necháš vejít.

15. Na starém dubu seděla stará sova. Čím víc věděla, tím víc mlčela, čím víc mlčela, tím víc věděla.

16. Bůh má ve světě jen sílu naší lásky, a ta může dělat zázraky.

17. Chceme-li jít rychleji, než co noha nohu mine, potřebujeme jiskru, otřes, který by změnil rytmus tlukotu našeho srdce.

18. Mlčení je neomylnou známkou moudrosti. Mlčením tedy narůstá náš kapitál moudrosti.

19. Boží ruce jsou ruce, které hladí. Jeho ruce podpírají, tisknou, dávají sílu, útěchu a uklidňují.

20. Kolikrát se nám stalo, že by nás četba evangelia radikálně proměnila? Máme-li dojem, že na těch stránkách je pořád to stejné, musíme si přiznat, že ve skutečnosti je to tím, že jsme pořád stejní my.

21. Nelze se vydat na cestu za Bohem, pokud nezačneme u Boha. Chceme-li Boha skutečně poznat, musíme ho uznat.

22. Slovo dosahuje svého cíle, když nejprve zapálí svého nositele, a pak skrze něj rozžehne jiskru v nějakém dalším srdci.

23. Když mluví nula, potřebuje mnoho slov, aby nic neřekla.

24. Ten, kdo miluje, se otevírá stále novým obzorům, jaké dosud neviděl.

25. Země je opravdu zřejmě slzavým údolím. Ale Bůh nám dal smích proto, abychom ji alespoň trochu osušili.

26. Dovolte tělu, ať se stane modlitbou, nechejte tvář, ať se naplní smíchem před Pánem.

27. K nápravě chyb a pádů je někdy účinnější žert než rozumování.

28. K moudrosti nelze dojít zkratkou, nelze se vyhnout bolestnému hledání a námaze. Neslučuje se s triky a chytračením.

29. Chceme-li držet krok s dobou, musíme udržovat vztahy nikoli s pomíjivým světem, ale hlavně s věčností.

30. Pravda se dá zradit nejen lží, nýbrž i zakrýváním pravdivých, ale nepříjemných věcí.

31. Jestli chcete skutečně žít, musíte přestat žít ve spěchu.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc říjen.

 

 Navíc připojuji:

 • Rozhovor se sociologem Zygmuntem Baumanem: Migranti jsou pro nás poslové špatných zpráv.

http://technet.idnes.cz/zygmunt-bauman-rozhovor-sociolog-uprchlici-migrace-technologie-modernita-stesti-gjb-/veda.aspx?c=A150826_151023_veda_mla

 

 • Odkaz na petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY".

http://www.petice24.com/petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

 

 •  Prezentaci Měsíční sonáta.

 

V modlitbě spojený posílám požehnání.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

 

 Přílohy

Myšlenky říjen 2015.doc (56 kB)Zobrazit |
František říjen 2015.docx (31 kB)Zobrazit |
Měsíční sonáta Beethoven.pps (5 MB)Zobrazit |

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ  

OSVALDO POLI

MŮJ ŽIVOT BEZE MNE

* hledání vlastní identity

 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014

1. Kdo vidí jako hlavní cíl své realizace úspěch, bude mu chtít obětovat nejlepší část sebe samého: stane se cynickým, všehoschopným jedincem, ochotným „jít přes mrtvoly“, aby dosáhl svého.

2. Člověk objevuje sám sebe nikoli ve chvíli, kdy si uvědomí, že se chce stát lékařem, ale teprve tehdy, kdy pochopí, jakým lékařem chce být.

3. Bude-li vnímání našich problémů pravdivé a moudré, máme naději, že budeme schopni svoje těžkosti řešit.

4. První a rozhodující moc, kterou máme, je pojmenování nepřítele.

5. Budeme-li házet kameny do studny, dříve či později se zanese a vyschne. Stejné je to i s naší duší.

6. Vyrovnaný člověk se nesnaží využívat slabostí svého protějšku. Kdo je sám zralý, hledá rovnocenný vztah, podporuje vzájemnou svobodu, nikoli podrobenost či závislost toho druhého.

7. „Vybarvit se“ neboli vyslovit svůj soud či názor znamená nést následky.

8. Nepřítel nás často zasahuje zbraněmi, které mu sami vkládáme do rukou: Zaslepí nás svou nabídkou, že budeme dobře přijímáni druhými, nebo aspoň že s námi nebudou nespokojeni. Na oplátku požaduje naši duši.

9. Máme-li druhé milovat, musíme být vnitřně svobodní. Potřebujeme svobodu, abychom nebyli vláčeni svými strachy.

10. Nikdo neunikne odpovědnosti za svůj život, protože vnitřně pocítěnou pravdu o sobě není možné vůbec neřešit.

11. Odmítnutí být sebou samým znamená zároveň zradu pravdy, toho, co je dobré a správné.

12. Ďábel nás rád nechává, abychom se považovali za chytřejší, než je on. Rád vytváří iluzi, že podepisujeme smlouvu, která je pro něho nevýhodná.

13. Kdo žil je pro to, aby „dělal dobrý dojem“, zjistí, že je vyhořelý a zklamaný. Kdo stále jen mlčel, i když by bylo třeba zaujmout postoj, nakonec zjistí, že ho v rodině pokládají za vzduch.

14. Nepřítel většinou nevyklízí dobrovolně pozice, z nichž po léta ovládal něčí osobnost. Vyžaduje vysoké výkupné.

15. Je těžké přijmout, že v životě se nelze vyhnout chybám ani situacím, kdy narážíme na vlastní limity a na své špatné stránky.

16. Kdo zůstává vězněm vlastních strachů a nedělá nic pro to, aby si je uvědomil a překonával je, snáší zbytečnou bolest jen proto, že se snaží vyhnout dobrému a konstruktivnímu utrpení.

17. Možná se každého z nás při posledním soudu zeptají: „Co jsi udělal se sebou samým, abys mohl naplnit dané poslání?“

18. Každá proměna vyžaduje určitý proces, často dlouhý a namáhavý, který se uskutečňuje ve skrytosti.

19. Milovat je možné jen svobodně, jsou- li pro oběti a odříkání opravdu dobré důvody. A právě proto, že taková láska je svobodná, neživí v sobě vztek a skryté výčitky.

20. Ten, kdo miluje málo, snaží se zlehčovat výpovědi druhého o bolesti, čím působí, že vypadají jako hloupé, přehnané a hlavně nebezpečné.

21. Řešení problémů přichází často díky něčemu, co jsme mylně považovali za méněcenné, nedůležité, nehodné povšimnutí.

22. Vlastním slabostem je třeba se postavit s rozhodností, musíme opravdu chtít bojovat se svým vnitřním nepřítelem.

23. Má-li nastat změna, je třeba nejprve vstoupit do své bolesti, pocítit ji, nechat se jí proniknout, umožnit jí vstoupit do vědomí, aby bylo možné ji pojmenovat.

24. Aby se housenka stala motýlem, nejprve se uzavře do kukly a mění se uvnitř zámotku, který ji chrání před cizími zraky. To se děje i lidem, když se z ustrašených mění v sebejisté a z vězňů v lidi svobodné.

25. Proměna přichází v okamžiku, když člověk svou bolest přestane umlčovat a rozhodne se ji přijmout. Pojmenování bolesti vyprovokuje změnu, je to první krok, který je třeba vykonat.

26. Láska vyžaduje obětavost, nikoli sebezničení.

27. Vnitřní rozhodnutí milovat pravdu dodává lidem pokornou odvahu a rozhodnost.

28. Vyhýbáme-li se zkouškám, často se za tím skrývá to, že se bojíme případného odhalení, že máme své limity, že jsme nedokonalí, zkrátka že nejsme takoví, jací bychom chtěli být nebo jak si to namlouváme.

29. Láska bez pravdy neexistuje.

30. Jsme to, čemu věříme a stáváme se tím, v co věříme.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci

s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc září.

Zároveň vás prosím o modlitbu za našeho kamaráda. Lékaři u něj objevili nádor, který se dá odstranit jen chirurgicky, což prozatím není z lékařského hlediska možné. Jeho rodina se modlí za dar uzdravení na přímluvu Aničky Bohuslavy Tomanové. Modlitbu zasílám v příloze.

 

Navíc připojuji:

·         Rozhovor s profesorem Josefem Kouteckým: Hřích je ztratit své hranice a odkaz na Show Jana Krause, ve které rovněž vystoupil.

https://www.youtube.com/watch?v=av3wQHDtHEg

 

·         10 lanovek, ze kterých dostanete závrať.

http://www.redbull.com/cz/cs/adventure/stories/1331725151635/10-nej-lanovek

 

Děkuji všem, kteří se připojí k modlitbě za dar uzdravení.

Přeji a vyprošuji Boží ochranu a pomoc.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

Přílohy

Myšlenky září 2015.doc (58 kB)Zobrazit |
František září 2015.docx (36 kB)Zobrazit |
MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ ANIČKY TOMANOVÉ.docx (11 kB)Zobrazit |
Profesor Josef Koutecký.docx (89 kB)Zobrazit |

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  SRPEN  

CARLO MARIA MARTINI, GEORG SPORSCHILL

HOVORY V JERUZALÉMĚ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

 

1. Bůh je dobrý a každému připravuje cestu.

2. Nejvíc se naučíš věřit, když víru přinášíš druhým.

3. Nedokážu-li na otázku utrpení dát zásadní odpověď, mohu přesto zkoumat svůj život: Kde mohu něco vykonat, aby nastal obrat k lepšímu?

4. Láska vychází z tajemství, že nás Bůh bere vážně, jako partnery. Na své odpovědi na Boží lásku musíme tvrdě pracovat.

5. Důvěra vychází ze srdce.

6. Bůh chce, abychom věděli, že je na naší straně. Může nám dát sílu.

7. Zakoušení Boha je tím nejsnazším a zároveň tím nejdůležitějším v životě. Mohu ho nalézt v přírodě, při pohledu na hvězdnou oblohu, v lásce, v hudbě a literatuře, ve slovech Bible a mnoha jinými způsoby.

8. V hledání Boha jde o umění pozorně vnímat, a tomu je třeba se učit stejně jako umění milovat či umění odvádět kvalitní práci.

9. Co musím a mohu udělat? Kdo se takto ptá, stává se Božím spolupracovníkem ve světě, zakouší, že ho Bůh potřebuje, nese a provází.

10. Bez umírání bychom nebyli s to odevzdat se zcela Bohu. Nechávali bychom si pro jistotu otevřená zádní vrátka, a to není žádné sebeodevzdání.

11. Víra probouzí lásku a ta vede k tomu, že se ujímáme druhých. Z oběti povstává naděje – navzdory utrpení.

12. Bůh obdařil člověka svobodou. Nechce žádné roboty ani otroky, nýbrž partnery. Partneři odpovídají na nabídky buď ano, nebo ne, milují anebo nemilují, nic se od nich nevynucuje.

13. Bohatství je nebezpečné; musíme dbát na to, abychom je užívali k růstu štěstí a spravedlnosti a aby se z něho nestávala přítěž.

14. Když ubývá sil, když něco nechápeš, pak se třeba naučíš modlit.

15. Nesmíme se jen ptát: Bože proč se děje zlo? Měli bychom se ptát: Jaký je můj podíl a jak mohu já situaci změnit? Jak jsem já sám ochoten omezit se a čeho se vzdát, aby se něco změnilo?

16. Štěstí je tu proto, abychom se o ně dělili.

17. Bůh po nás chce, abychom měli důvěru, abychom důvěřovali jemu i sobě navzájem.

18. V mlčení, v tichu, v naslouchání je Bůh na dosah ruky.

19. Dobrého křesťana vyznačuje, že věří v Boha, že má důvěru; že zná Krista, poznává ho stále lépe a poslouchá ho.

20. Když nalezneš svůj úkol, úkol, který pro tebe připravil Bůh, budeš mít život bohatší, napínavější.

21. Chceš-li pomoci nevěřícímu příteli, modli se. A přítel po mostě přátelství dospěje k Bohu.

22. Duch vane, kudy chce – nech se Bohem překvapit.

23. Mši potřebuje každý, kdo chce živý vztah k Ježíši a k ostatním křesťanům, vždyť ji ustanovil sám Ježíš. Je to nejdůležitější způsob, jak se s ním setkat.

24. Svědomí nás otevírá směrem k Božím cílům, z nichž se do našeho života vlévá odvaha.

25. Přítel dopomáhá druhému k velikosti. Odhaluje jeho nadání a pomáhá mu, aby je využíval a zdokonaloval.

26. Mám-li rád někoho, kdo trpí nebo s kým se zachází nespravedlivě, začnu být vynalézavý. Tato potřeba podněcuje působení Ducha, ducha rady a síly, ducha útěchy.

27. Kdo se odvažuje, dělá chyby. Pouze odvážní mění svět k dobrému. Odvážným se dostává daru v podobě přátel. Zakoušejí, že síla přichází z Božích rukou.

28. Nikoli povinnost, nikoli naléhání, ani nouzová situace nemohou vést k životnímu rozhodnutí, pouze láska.

29. Křesťan se vyznačuje odvahou, odvahou pramenící z víry. Ví, že ho vede a nese Bůh.

30. Spravedlnost znamená zastávat se těch, kdo jsou bez ochrany, a zachraňovat život, bojovat proti bezpráví.

31. Ježíšův život vrcholí na kříži. Za své nasazení zaplatit životem. Patrně se musíme úspěchu vzdát, chceme-li ho mít. To je víc než moudrá strategie v boji proti zlu.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc srpen.

 

Nabízím ubytování pro několik osob v našem Pastoračním domě Velehrad v italských Dolomitech v termínu 8.-15. srpna 2015. Zájemcům poskytnu bližší informace. 

 

 Navíc připojuji:

 • Projev kněze a profesora Petra Piťhy při slavnostním požehnání sochy  Sv. Anežky České 11. června 2015 v Litomyšli.
 • (Ne)uvěřitelný příběh malého chlapce Coltona Burpa, který při pobytu v nemocnici zažije zkušenost blízkosti smrti a na malou chvilku se dostane do nebe. Colton vypráví o detailech ze svého magického výlet upřímností malého dítěte a o věcech, které se odehrály ještě před jeho narozením, které logicky nemůže znát. Jeho pochybovačný otec mu nevěří, ale Colton vypráví vše do detailů a s celou rodinou prochází význam této pozoruhodné události. Tento dojímavý příběh je natočený podle skutečné události, podle sepsaného románu, který se dostal do čela žebříčku bestsellerů New York Times.
          http://gloria.tv/media/GddMiK4o7n8
 • Chválím tě, země má!

          https://www.youtube.com/watch?v=JLzKrofyrtM

 • Výlety z domova.
          http://www.virtualtravel.cz/vylety.html

 

V modlitbě spojený žehnám a přeji pohodové dny na dovolených.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

Přílohy

Myšlenky_srpen_2015.doc (54 kB)Zobrazit |
František_srpen_2015.docx (97 kB)Zobrazit |
Nádherná logika duchovního dění_P.Piťha.docx (15 kB)Zobrazit |

 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVENEC  

JORGE BERGOGLIO, ABRAHAM SKORKA

O NEBI A ZEMI – Papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století

Vydalo nakladatelství Paseka, Praha – Litomyšl 2013

 

1. Skutečný dialog od nás vyžaduje, abychom se druhého účastníka rozmluvy snažili pochopit a poznat.

2. Boha potkáváme na cestě, když kráčíme, když ho hledáme a on hledá nás. Tak se naše cesty protnou.

3. Modlitba musí být hlubokým ponořením do sebe sama, při kterém člověk rozmlouvá s Bohem.

4. Skutečné přátelství spočívá v tom, že můžeme druhému odhalit pravdy svého srdce.

5. Roztěkanost je prasklinou v nitru každého člověka, která mu znemožňuje setkání se sebou samým, zabraňuje mu pohlédnout do svého srdce jako do zrcadla.

6. Živý Bůh je ten, kterého vidíme očima uvnitř svého srdce.

7. Člověk by nikdy neměl být lhostejný k druhému člověku, vždyť celá Bible možná není nic jiného než volání: nebuď lhostejný k duchovním věcem, Bohu a svému bližnímu.

8. Každý člověk má k Bohu jedinečný vztah. Lišíme se přece svou povahou, zálibami, zkušenostmi.

9. Modlitba znamená mluvit a naslouchat. Zažíváme během ní chvíle hlubokého ticha, úcty a očekávání.

10. Vina bez nápravy nedovoluje člověku růst.

11. Věřící je bytost, která vychází vstříc bližnímu, ať už věřícímu, nebo nevěřícímu, aby mu podal pomocnou ruku.

12. Pokora je zárukou Hospodinovy přítomnosti. Kdykoliv je někdo samolibý a zná odpovědi na všechny otázky, dokazuje to, že Bůh s ním není.

13. Musíte přijmout výzvu žít v tomto světě, čelit všem těžkostem a co nejpevněji se držet neměnných hodnot.

14. Nejhorší, co se ve vztahu k Bohu může stát, není, že se s ním budeme přít, ale že budeme k němu lhostejní.

15. Vše, co Bůh učinil, učinil pro dobro.

16. Modlitbou je také dívat se někomu do očí, dotýkat se něčích rukou, abychom si uvědomili, že trpící je naším bratrem a že se musíme snažit o to, aby nikdo nežil v nouzi.

17. Provinění nás činí pokornými před Bohem a vede nás k tomu, abychom prosili o odpuštění.

18. Pokání znamená předstoupit před Boha, přiznat se ke všem hříchům a pokořit se.

19. Bůh je vždy život. Dává člověku život vezdejší i na onom světě. Je to Bůh života, ne smrti.

20. O svou životní cestu se musíme starat. Na ní objevujeme veškeré své nadání a uskutečňujeme práci, kterou proměňujeme tento svět.

21. Neztrácejte ze zřetele, kam jdete, a nesnažte se si cestu příliš ulehčovat, neboť byste se pro ni příliš nadchli a zapomněli byste na cíl.

22. Moc je něco, co dal Bůh člověku. Je to Boží dar, který umožňuje mít účast na jeho stvoření.

23. Naší pravou mocí musí být služba. Nemůžeme uctívat Boha, jestliže nemyslíme i na potřebného.

24. Právo na život je nejdůležitějším lidským právem.

25. Každý, kdo se považuje za věřícího a dopouští se skutků, které jsou v rozporu s morálkou, je dvojnásob vinen, stejně jako soudce, který nesoudí spravedlivě.

26. Zdrav lidi, když jdeš nahoru, protože je potkáš, až půjdeš dolů. Nebuď namyšlený.

27. Ježíš je v každém trpícím. Vlastním utrpením doplňujeme Kristovo umučení.

28. Oprávněná sebekritika je jediný způsob, jak se posunout kupředu.

29. Proč musel Bůh stvořit svět jako kouli? Protože všechny body ležící na povrchu koule jsou si rovny. Neexistuje lepší postavení, vše je rovnocenné.

30. Dělej jen to, co je dobré v Hospodinových očích.

31. Náboženský život v sobě nese závazek, nikoli únik.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 Milí přátelé,

srdečně všechny pozdravuji z italských hor a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červenec.

 

Navíc připojuji:

 V modlitbě spojený žehnám a přeji krásné letní dny.

 

P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVEN  

MARK HART

CRASH TEST NARAZIT NA BOŽÍ LÁSKU

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009

 

1. Milovat Boha a dovolit mu, aby se stal Pánem vašeho života, jsou dvě velmi odlišné věci. Jste ochotni se změnit?

2. Jenom Bůh může naši budoucnost naplnit nadějí a pokojem.

3. Cesta od hlavy k srdci je ta nejtěžší, kterou kdy musíme ujít.

4. Cílem křesťanského života je mnohem víc než jen přestat s hříšným chováním. Cílem je odevzdat se Bohu.

5. Jsou pro vás svátosti osobní zkušeností s Boží milostí, která přetváří vás život?

6. Abychom byli lidmi pokory, musíme se dostat na zem. Abychom byli proměněni, musíme být sraženi k zemi.

7. Pán nás někdy oslovuje tajemným způsobem, ale většinou používá velmi zjevné každodenní věci.

8. Vypněte počítač, seďte potichu, jděte brzy spát. Najděte si čas na rozjímání o tom, kolika způsoby už se vás Pán pokusil oslovit. Bůh působí ve vašem životě. Jak vnímaví jste vůči jeho návrhům?

9. Kristus nevystoupil na kříž kvůli „lidstvu“, ale kvůli tobě. Vyměnil nádheru nebe za prach země a vzal na sebe hřích a smrt, aby obojí zničil kvůli tobě.

10. Jestli chcete něco, co jste nikdy neměli, musíte být ochotni udělat něco, co jste nikdy neudělali.

11. S každým obrácením přichází možnost vystoupit z kolotoče života, který řídíte vy, a nastoupit na trať horské dráhy, kterou řídí On.

12. Bůh nás stvořil z lásky a s určitým záměrem.

13. Slibte si, že se během dne několikrát zastavíte při tom, co děláte a uvědomíte si Boha kolem vás.

14. Každý má z něčeho strach. I ti největší světci se báli, že nejsou schopni dostatečně se Bohu odevzdat a že po něm netouží tolik, jak by měli.

15. Betlém, což doslova znamená „dům chleba“, není jenom daleké cizí město; je tak blízko jako váš místní kostel. Jesličky najdete ve svatostánku a Spasitel na vás čeká v podobě chleba. Jděte za ním, zavřete oči a nechte anděla říci: „Nebojte se!“

16. Ježíš přišel kvůli tobě – hříšníkovi. Nepřišel kvůli tobě – slušnému člověku, který není tak špatný jako ti ostatní.

17. Nic, dokonce ani hřích, by v nás nemělo vyvolávat takový strach, který by nás odděloval od Boha.

18. Bůh nesestoupil z nebe, aby prodléval jen ve zlatém svatostánku, ale především aby přebýval ve vašem srdci.

19. Vložte veškerý svůj strach do úžasných rukou Boha, v nichž byl Goliáš oloupen a člověk vykoupen, a dostane se vám pokoje a jistoty.

20. Modlete se za větší důvěru. Naprostá důvěra v Boha a v jeho dokonalou lásku ničí strach.

21. Udělejte si na Boha čas. Pokud máte pocit, že nemáte čas, poproste ho, aby váš rozvrh uvolnil.

22. Bůh neustanovil den odpočinku, protože ho potřebuje on – on přece není nikdy unavený, ale protože ho potřebujeme my.

23. Dokonalou lásku lze najít v Nejsvětější Svátosti – v každém městě, zemi a národě. Příležitost milovat a být milován se nám nabízí kdekoliv.

24. Svět nemůže utišit náš hlad, eucharistický chléb ano.

25. Samotné chození na mši z vás světce neudělá. Můžu celý den sedět v garáži a mechanik ze mě nebude. Ale ti, kdo chodí na mši každý týden nebo každý den, mají neuvěřitelnou příležitost růst ve víře a nechat se postupně proměnit k obrazu Božímu.

26. Hlásáme Ježíše – Slovo – beze slov: svým tělem, svým oblečením svým postojem, svou otevřeností, svým přístupem ke světu.

27. Život víry se netýká ani tak toho, co nemáme dělat, jako spíš toho, k čemu jsme povoláni, když rosteme v Boží lásce.

28. Jedinou překážkou, která mi brání stát se svatým, jsem já sám.

29. S chozením ke svátosti smíření je to jako s posilovnou: čím více chodíte, tím viditelněji poroste vaše radost, sebedůvěra a promění se váš pohled na život a na lidi kolem vás.

30. Nezapomínejte, že Bůh nepovolává vybavené, ale vybavuje povolané.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 Milí přátelé,

všechny Vás srdečně zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červen.

 

Navíc připojuji:

Článek shrnující návštěvu arcibiskupa syrské katolické církve v naší vlasti: Věřící opustili kvůli džihádistům domovy.

http://www.denik.cz/zlinsky-kraj/arcibiskup-syrske-katolicke-cirkve-verici-opustili-kvuli-dzihadistum-domovy-20150519-h9r1.html

 

Filmové svědectví desetiletého děvčátka Myriam, které už čtyři měsíce žije v utečeneckém táboře. Svědectví opravdové důvěry a lásky k Bohu i v tak hrozných podmínkách.

http://www.tvlux.sk/archiv/play/7616?hc_location=ufi

 

Prezentaci: Top internetové fotografie.

 

V modlitbě spojený posílám všem Boží požehnání.

P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz

 

Přílohy

Myšlenky červen 2015.doc (54 kB)Zobrazit
Top internetové fotografie.pps (631 kB)Zobrazit

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  KVĚTEN  

WILFRID STINISSEN

MLUV S NIMI O MARII – Matka Boží ve svědectví Bible

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005

 

1. Maria byla od počátku dokonale otevřena Bohu. Proto nebyla ani jediná chvíle jejího života prožita naprázdno.

2. Přál-li si Bůh, abychom měli nejen nebeského Otce, ale také nebeskou matku, ochuzujeme sami sebe, jestliže ji vytlačujeme na okraj.

3. Bůh si přál, aby od ní Ježíš přijal všechno, co dítě obvykle dostává od své matky; nejen fyzické tělo, ale i dědičné rysy, temperament a celou psychiku. Maria byla natolik proniknuta svatostí, že se mohla dát cele svému Dítěti.

4. Když Bůh přichází do našeho světa, vždycky nás vede k tomu, že je třeba opustit náš svět, a to v nás probouzí obavy.

5. Maria je pro každého věřícího velikým příkladem. Z jejího rozhovoru se proto můžeme naučit, jak mluvit s Bohem.

6. Bůh zasahuje takřka vždycky nečekaně. Neohlašuje se předem, ale chce, abychom byli připraveni, abychom bděli a očekávali ho s rozžatými lampami.

7. Každý z nás je nenahraditelný. Stvořitel je umělec, který se neopakuje, nesnižuje se k plagiátům.

8. Neustále pobíháme a nemáme čas zaposlouchávat se do Boha. Musíme realizovat své současné i budoucí záležitosti, ale takřka nikdy nemyslíme na svou věčnou budoucnost. Vidíme pouze zlomek cesty, ale nedíváme se, kam vede, co je cílem a smyslem života.

9. Je hezké snít o svatosti a o dokonalosti, ale pokud nechápeme, k čemu nás to zavazuje v konkrétní situaci našeho života, nic se v nás nezmění.

10. Kdykoliv Pán hovoří s člověkem, jde nakonec vždycky právě o toto: chce přijít a udělat si u něho příbytek.

11. Bůh člověku svěřuje úkol, který by člověk sám nikdy nezvládl. Dává mu poznání, že to sám nezvládne a že mu nezůstane nic jiného, než se mu beze zbytku svěřit.

12. Bůh se nemůže vtělit v srdci jen polovičatě oddaném. Náš život by mohl být mnohem bohatší, kdybychom se od Marie naučili, jak být srdečnější.

13. Naše vzpoura proti Stvořiteli je hloupým a nesmyslným zápasem, protože naše ruce jsou na takový boj příliš malé. Vlastním plánům dáváme přednost před Božími a potom se divíme, že to špatně dopadne a že naše úsilí nepřináší očekávané plody.

14. Maria nikdy nemohla být Bohem zklamána, protože nechávala všechny věci otevřené.

15. Maria pouze dovoluje Bohu, aby v ní konal své dílo.

16. U ničeho si člověk neuvědomí svou nepatrnost tolik, jako když je mu svěřen úkol, který přesahuje jeho možnosti.

17. Je snazší věřit v Boha přebývajícího v nedostupném nebi než v Boha ztotožňujícího se s člověkem.

18. Bůh miluje všechny a dokáže proměnit jakékoli zlo v dobro.

19. Maria poukazuje na potřebu, a potom už ponechává na Bohu, jakou cestou se rozhodne poskytnout svou pomoc.

20. Všechny děti církve se musejí tím či oním způsobem vydat cestou kříže, protože učedník není nad svého mistra.

21. Bůh nás občas nechává čekat a hledat, což není znamením jeho menší lásky, nýbrž právě naopak lásky větší.

22. Mariiným úkolem i úkolem každého křesťana je dát Ježíšovi volnou ruku, aby mohl bez překážek konat to, co chce.

23. Nelze směřovat k cíli, chybí-li jakákoli jeho vize.

24. Bůh má poslední slovo a je to slovo lásky.

25. Maria nestojí mezi Ježíšem a námi proto, aby rozdělovala, nýbrž aby sjednocovala. Obrací se na Ježíše, aby se na nás díval, a obrací se na nás, abychom se zahleděli na něho.

26. Čím více se přibližujeme Bohu, tím větší důraz klademe na první část modlitby Páně. Když se takto modlíme za sebe nebo za druhé, děláme to stále více jako Maria.

27. Ten, kdo jde za Marií, dojde k Ježíšovi, stejně tak jako ten, kdo jde za Ježíšem, dojde k Otci.

28. Boží divy neslouží k ukojení naší touhy po senzaci, ale mají nás učit velké úctě ke všedním maličkostem a vidět, že to, co je malé, je ve skutečnosti velkolepé.

29. Maria stojí pod křížem jako kněz sloužící mši svatou: obětuje svého Syna Otci. Oběť, kterou kněz přináší na oltáři, přinesla ona pod křížem.

30. V okamžiku, kdy život dosahuje svého konečného cíle, je Maria přítomna víc než kdy jindy. Když umíráme, Maria nás bere za ruku a po jejím boku vstupujeme do nebe.

31. Nic z toho, co bylo obětováno Bohu, se neztratí, všechno bude přijato a proměněno.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 Milí přátelé,

srdečně vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc květen.

Navíc připojuji:

 • prezentaci Extrémní oblasti na naší Zemi,
 • úvahu neznámé autorky,
 • odkaz na komentář Fabrice Hadjadja:

        Znamení doby pro apoštolát v apokalypse

        http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21298

 

V modlitbě spojený posílám požehnání.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

Myšlenky květen 2015.doc (55 kB)Zobrazit
Extremni-oblasti-na-nasi-Zemi.pps (7 MB)Zobrazit
ÚVAHA.doc (36 kB)Zobrazit
 
 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  DUBEN  

 

BRIAN DRAPER

VÍRA JAKO VÝZVA

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2008

 

1. Kdo jsem? Jsem dnes někým a zítra zase někým jiným? Ať jsem kdokoli, ty víš, Bože, že jsem tvůj.

2. Bůh říká: Na vybranou vám dávám cestu k životu a cestu k smrti. Při našem hledání je třeba pátrat po cestě života a je třeba vzít na vědomí, že jiné cesty, pokud si nedáme pozor, nás nemusí zavést na ta nejlepší místa.

3. Cesta k Otci vede přes Syna. Je to cesta vlastního života. A třebaže je Bůh naším cílem, v Ježíši Kristu je zároveň naším průvodcem a souputníkem.

4. Jestliže si sami sebe dokážeme představit jako následovníky Krista, pomůže nám to pochopit, že každý krok v našem životě má svůj význam.

5. K tomu, co předcházelo současnému okamžiku, se můžeme postavit čelem a na základě toho se rozhodnout, že vytvoříme lepší budoucnost.

6. Máme naději, a proto nemusíme zůstávat kulturou věčných adolescentů, kteří se bojí dospět a převzít odpovědnost za svůj život, bojí se zestárnout a čelit zdlouhavému umírání.

7. Jestliže si nedáme pozor, nikdy nedospějeme. Nikdy nepůjdeme do hloubky. Nikdy se neposuneme do budoucnosti, kterou můžeme všichni pomáhat vytvářet.

8. Než se vydáme na další cestu, musíme se vyrovnat s minulostí. Nemůžeme se k ní zcela obrátit zády, protože je to náš výchozí bod.

9. Bůh může prominout a odpustit věci, které se nám zdají neodpustitelné.

10. Třebaže se nemusíme obávat fyzického hladu a hladovění, náš hlad po smysluplném životě nemůžeme uspokojit pouze materiálními statky.

11. Existuje víc špatných odpovědí než správných, přičemž je mnohem jednodušší najít ty špatné.

12. Někdy je těžké unést pravdu, protože to vyžaduje oběť, sílu, odvahu a přesvědčení. Avšak pravda vždy obstojí a bylo nám přislíbeno, že nás osvobodí.

13. Otázkou není, co můžeme prostřednictvím Ježíše ze vztahu s Bohem získat; otázkou je, co můžeme do tohoto vztahu vnést.

14. Nabídnutou pomoc nemůžeme přijmout, pokud si sami nepřipustíme, že ji potřebujeme.

15. Potřebujeme víru, abychom mohli uskutečnit změny. Ale než začneme přetvářet svět kolem nás, musíme se změnit my samy.

16. Někdy rosteme nejrychleji, když se setkáme s bolestí nebo smutkem, když čelíme zkouškám a těžkostem.

17. Stejným způsobem, jakým potřebujeme zahnat pocit fyzického hladu, potřebujeme utišit i hlad duchovní.

18. V dnešní konzumní kultuře se říká, že zákazník je pán. Pokud si nedáme pozor, můžeme k životu, můžeme k životu začít přistupovat jako zákazníci, nikoli jako jeho účastníci; jako konzumenti, a nikoli jako lidské bytosti.

19. Někdy si myslíme, že chudoba je pouze, když člověk nemá co jíst, nemá co na sebe a nemá domov. Avšak ta chudoba, když se člověk cítí být nepotřebným, nemilovaným a když na něm nikomu nezáleží, je tou největší chudobou pod sluncem.

20. Musíme si přiznat, že jsme součástí problému – a dokud tak neučiníme, nestaneme se ani součástí jeho řešení.

21. Vztah s Kristem, pokud je plně a intenzivně prožíván, podněcuje radost, protože přináší svobodu, smysl a směr.

22. Když překonáme obtíže a dostaneme se z nich, často neseme jizvy svědčící o našich potížích. A přesto nás takové zkušenosti zcela jistě zocelí a učiní nás moudřejšími a vyzrálejšími.

23. Abychom plně docenili pozitivní hodnoty naší existence, musíme také poznat temné stránky života.

24. Potřebujeme víru, abychom mohli uskutečnit změny. A potřebujeme víru, abychom nalezli pravdu.

25. Nikdo není osamocený ostrov. Nejmenší věc, kterou si myslím, nebo udělám, způsobuje vlny, pozitivní nebo negativní, ve společenství ostatních lidských životů.

26. Čím déle budeme pokračovat bez Boha, tím více zúžíme možnosti prožít tvořivý, dobrý život a změnit svět kolem nás.

27. Bůh na nás nečeká s napřaženou holí. Čeká na nás, aby pro nás uspořádal hostinu.

28. Máme se v první řadě stát člověkem, jakým nás chce mít Bůh. Co člověk může v životě dokázat, je až na dalším místě.

29. Bůh zná naši nejistotu, naše trápení, věci, které snášíme potichu, o kterých ostatní nemají ani tušení.

30. Nejsme povoláni, abychom prchali před nespravedlností, ale abychom se jí zabývali; nejsme povoláni, abychom utíkali před svou vlastní beznadějí, ale abychom se s ní vyrovnali; nejsme povoláni, abychom unikli před nudou, ale abychom ji přeměnili v smysluplný život.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 

 Milí přátelé,

srdečně všechny zdravím a zasílám myšlenky na měsíc duben a prezentaci Extrémní oblasti na naší zemi.

 

Navíc připojuji odkazy na:

· projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě

https://www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ&feature=youtu.be

http://www.apha.cz/nasimi-neprateli-jsme-my-sami

 

· dokument o Anně Bohuslavě Tomanové - Chudobka Bílého Krále

https://www.youtube.com/watch?v=AH6fWI0Wd_8&app=desktop

 Přílohy

Myšlenky duben 2015.doc (55 kB)Zobrazit | Stáhnout
Extremni oblasti na nasi Zemi.pps (7 MB)Zobrazit | Stáhnout

 

Přeji a vyprošuji Boží požehnání do následujících dnů doby postní. 

P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz
 
 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  BŘEZEN  

 

RANIERO CANTALAMESSA

OSM KROKŮ KE ŠTĚSTÍ - Ježíšova blahoslavenství

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2011

 

1. Zázraky se dějí i dnes, před našima očima. Jde jenom o to, abychom předem neodmítali, že jsou možné.

2. Pláč a zármutek jsou prohlášeny za blažené i proto, že člověka činí dospělejšími, hlubšími, pravdivějšími, chápavějšími vůči utrpení druhých. Jedním slovem – lidštějšími.

3. Nejkrásnější slzy jsou ty, které nám vstoupí do očí, když na základě osvícení Ducha svatého zakoušíme a vidíme, jak je Hospodin dobrý.

4. Když miluješ, pak ať napomínáš, nebo ne, bude to pořád láska. Láska nedělá bližnímu nic zlého.

5. Tiší získávají důvěru, přitahují duše.

6. Smích a slavnost se stávají znakem sobectví tehdy, nejsou-li projevem oddechu a přerušení námahy, ale stávají se modlou, čímsi, co je požadováno samo o sobě jako právo a jako setrvalý životní stav, dokonce i na účet utrpení někoho jiného.

7. Zdvořilý člověk za sebou nechává stopu sympatie a obdivu všude, kudy prochází.

8. Z kořene, jímž je láska, se podobně jako u dobrého stromu nemůže urodit špatné ovoce.

9. Matka Tereza z Kalkaty, která poznala tolik chudoby a ubohosti, bez ustání opakovala, že nejhorší chudobou trpí ten, kdo si myslí, že se obejde bez Boha.

10. Člověk může plakat bolestí, ale i pohnutím a radostí.

11. Mírný jazyk je stromem života.

12. První věc, kterou je třeba udělat ve vztahu k chudým, spočívá v tom, že překonáme lhostejnost a necháme se pronikat spásonosným neklidem kvůli strašlivé nouzi, která je na tomto světě.

13. Kristus na kříži zjevuje, že pravé vítězství nespočívá v obětování druhých, nýbrž v obětování sebe.

14. V rodinách by se žilo mnohem lépe, kdyby tam poněkud více panovala právě zdvořilost v oblasti gest, slov a především v oblasti naladění vlastního srdce.

15. Tam, kde lidé žijí v milosrdenství a vzájemném odpuštění, podle slov žalmu – uděluje Hospodin požehnání, život navěky.

16. Mučedník svatý Ignác Antiochijský radil křesťanům své doby, aby vůči vnějšímu světu zaujali následující postoj, který je stále aktuální: „Na jejich hněv odpovídejte mírností, na jejich pýchu pokorou.“

17. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.

18. Buďte jemní, jak jen můžete. Mějte na paměti, že více much se chytí na kapku medu než na sud octa.

19. Tváří v tvář blahoslavenstvím nejsme voláni pouze k jejich napodobování, nýbrž také k tomu, abychom si je osvojovali.

20. Milost vždy přichází jako první a zároveň z toho pro nás vyplývá určitá povinnost: Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.

21. Bohatý poživačník a všichni ostatní boháči, o nichž Ježíš hovoří v evangeliu, nejsou odsuzováni na základě prostého faktu, že jsou movití, nýbrž na základě způsobu užívání svého majetku.

22. Máme prokazovat milosrdenství proto, že se nám milosrdenství dostalo, nikoli proto, abychom milosrdenství obdrželi.

23. Není třeba hledět tolik na skutek jako takový, nýbrž spíše na úmysl, s nímž je konán.

24. Trpělivostí se dosáhne všeho.

25. Kdo má Boha, tomu nic nechybí. Bůh sám stačí.

26. Nelze žít harmonicky v rodině i v každém jiném druhu komunity, aniž bychom si navzájem projevovali odpuštění a milosrdenství.

27. Tajemství pokoje spočívá v bezvýhradném oddání se Boží vůli. Toto oddání ale musíme ustavičně obnovovat.

28. Kdo sám sebe omlouvá, toho obviní Bůh; kdo sám sebe obviňuje, toho ospravedlní Bůh.

29. Země by se stala mnohem důstojnějším místem, pokud bychom se naučili trochu více myslet na neštěstí a utrpení ostatních a poněkud méně na naše vlastní nesnáze a kdybychom se místo vlastního sebelitování naučili upřímnému soucítění s bližním.

30. Všechny naše skutky jsou počestné a příjemné přítomnému Bohu, pokud vycházejí z upřímného srdce, tedy z úmyslu zaměřeného k nebi a k lásce.

31. Mír je zároveň dar i úkol.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 

 Milí přátelé, 

všechny srdečně zdravím a zasílám myšlenky na měsíc březen.

 

Navíc připojuji:

 • Odkazy na písně mladých interpretů, objev soutěže Britains got talent 2012 - Charlotte Jaconelli and Jonathan Antoine duet:

https://www.youtube.com/watch?v=eLSp6bXCw18

https://www.youtube.com/watch?v=M-svz2hujAQ&list=PLl2p_OpxZzamdpuyjmTqQb2b5xzh-kBwm

 

 • Přílohy:

Podnět k zamyšlení nad postní dobou.

Nabídky několika farních poutních zájezdů do zahraničí (Lurdy, Fatima, Belgie, Holandsko, Dolomity,Taizé).

 

V modlitbě spojený žehnám a vyprošuji Bohem naplněnou celou dobu postní.

 
P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz
 

 Přílohy

Myšlenky březen 2015.doc (54 kB)Zobrazit | Stáhnout
Poutní zájezdy Lurdy_Fatima_Belgie_Holandsko_Dolomity.doc (7 MB)Zobrazit | Stáhnout
Zájezd do Taize.pdf (547 kB)Zobrazit | Stáhnout

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ÚNOR  

BENEDIKT XVI.

RADOST Z VÍRY

Vydalo nakladatelství Paulínky 2013

 

1. Čím více člověk roste v pravdě o Bohu, tím zřetelněji setrvává v jeho lásce, tím více je schopen být s Ježíšem, tím jasněji je opravdový a také štědřejší vůči ostatním.

2. Na kříži je to sám Bůh, kdo žebrá o lásku svého tvora. On má žízeň po lásce každého z nás.

3. Příroda je nám k dispozici nikoli jako „hromada náhodně rozházených odpadků“, nýbrž jako dar od Stvořitele, který také určil její vnitřní uspořádání, aby ji mohl člověk střežit a obdělávat.

4. Člověk byl stvořen pro vztah k Bohu, a proto Boha nutně potřebuje.

5. Pro Boha je srdce člověka, které mu odpovídá, důležitější než celý nesmírný materiální kosmos, který nám umožňuje spatřit něco z nezměrné Boží velkoleposti.

6. Člověk má napodobovat Mariinu prostotu, pokornou a odvážnou víru, díky níž se stává „Božím příbytkem“.

7. Vydávat svědectví živoucímu Bohu je naším společným úkolem, který máme uskutečňovat v právě probíhajícím okamžiku.

8. Svátosti jsou vstupní branou k víře i k životu církve.

9. Ježíš stojí stále před Otcem a přimlouvá se za nás, také v této hodině je mezi námi a chce nás vtáhnout do své modlitby.

10. Žízeň po nekonečnu je v člověku přítomna a nelze ji ničím vykořenit ani nahradit.

11. Existuje jen jeden Bůh, jenž je Stvořitelem nebe a země, a proto je také Bohem všech lidí.

12. Bůh je skutečně Stvořitelem, může nám dát život navěky. Radost ze stvoření, vděčnost za stvoření a odpovědnost za ně kráčejí společně ruku v ruce.

13. Pokud by byl člověk jen nahodilým produktem evoluce na nějakém odlehlém místě v kosmu, pak by jeho život neměl žádný smysl.

14. Jedině služba bližnímu mi otvírá oči, abych byl schopen vnímat to, co Bůh dělá pro mne, a to jak mne Bůh miluje.

15. Bůh učinil svět, aby existovalo nějaké místo, kde by on mohl rozdávat svou lásku a odkud by mohla zaznívat láskyplná odpověď na tuto jeho lásku.

16. Pravou, velkou nadějí člověka, která obstojí při setkání s jakýmkoli zklamáním, může být jedině Bůh.

17. Bůh nás miluje a vede nás k tomu, abychom jeho lásku vnímali a zakoušeli.

18. Láska roste prostřednictvím lásky.

19. Všechno, co člověk jako tvor je a co má, je Božím darem. Je to tudíž tvor, kdo ve všem potřebuje Boha.

20. Kristus mě přitahuje k sobě, abych se tak naučil milovat bratry jeho láskou.

21. Svobodu může člověk nalézt jedině tehdy, když se jeho bohatstvím stane sám Bůh.

22. Nad zlem můžeme zvítězit jedině silou dobra, a nikoli oplácením zla dalším zlem.

23. Žít ve víře v Ježíše Krista, prožívat pravdu a lásku, to s sebou přináší každodenní odříkání a utrpení.

24. Na stvoření musíme nahlížet jako na dar, který nám byl svěřen ne proto, abychom ho zlikvidovali, nýbrž proto, abychom z něho učinili Boží zahradu.

25. Neseme v sobě pečeť Otcovy lásky vůči Ježíši Kristu, jíž je Duch svatý.

26. Eucharistie je Kristus, jenž se nám daruje, a tak nás ustavičně utváří jako svoje tělo.

27. Člověk potřebuje velkou naději, aby mohl prožívat svou přítomnost. Onou velkou nadějí je Bůh, jenž má lidskou tvář a který nás miloval až do konce.

28. Laici jsou povoláni vydávat svědectví evangeliu v každodenním životě, ať už se nacházejí kdekoli.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 Milí přátelé,

všechny srdečně zdravím a zasílám myšlenky na měsíc únor.

 

Navíc připojuji:

Přednášku P. Vojtěcha Kodeta: Když Tě to v kostele nebaví.

https://www.youtube.com/watch?v=weB412WEl_0

 

Opravu sochy Krista Spasitele. „Synku, nemůžu mluvit, opravuji Krista.“

https://www.youtube.com/embed/VxlKZereog0

 

Nabídku last minute: Lyžování v Dolomitech. 20 volných míst v Pastoračním domě Velehrad v Itálii v termínu: sobota 31. ledna – sobota 7. února 2015. Je možné přijet i ve zkráceném termínu.

 

V modlitbě spojený rád všem ze srdce žehnám. 

P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz
 

Přílohy

Myšlenky únor 2015.doc (53 kB)Zobrazit | Stáhnout

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LEDEN  

DANIEL ANGE

PRAMEN RADOSTI

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2012

 

1. Křesťanství není snadné, ale je radostné. Je totiž založeno na nekonečné radosti Boží.

2. Život vítězí pouze tam, kde je radost.

3. Bůh je radost a svatost spočívá v přebývání ve stálé radosti.

4. Krása radosti je stejně důležitá jako krása lásky.

5. Bůh nemůže jinak než milovat. A nemůže jinak než z této lásky čerpat radost.

6. Velkou mocí bylo vše stvořeno z ničeho, s velkou moudrostí bylo vše stvořeno krásné, s velkou laskavostí bylo vše stvořeno užitečné.

7. Abychom získali radostný dar Ducha svatého, je nezbytné milovat církev.

8. Člověk je skutečným člověkem jen díky radosti, stejně jako potok je potokem jen díky prameni.

9. Neodkládejte odhodlání vydat se po cestě svatosti, až budete starší!

10. V jednom úsměvu je víc kilowattů než ve všech elektrických proudech světa (a navíc zadarmo).

11. Když člověk dosáhne pokoje, může vylévat na ostatní světlo, které osvěcuje jeho ducha.

12. Radost se nedá zadržet, nedá se žárlivě střežit. Nemůže než se rozdávat, rozlévat, stejně jako světlo nemůže jinak než zářit.

13. Když se radost nesdílí, postupně vyschne a zmizí. Buďte apoštoly radosti!

14. Neusiluj než o věci, kterými uděláš radost Bohu.

15. Skutečná radost je výhra, které nedosáhneme bez dlouhodobého a těžkého boje. Tajemství vítězství vlastní Kristus.

16. Buďte odleskem Božího světla na zemi!

17. Nestanete se zítra dospělými, kteří jsou šťastní, pokud nebudete dnes dětmi, které si, jak vyrůstají, dokážou uchovat tajemství radosti.

18. Boží radost nám byla dána do vínku při křtu, ale musíme si ji pomalu osvojovat. Po celou dobu svého života.

19. Abych mohl svůj život prožít v Duchu svatém, musím ho znát, objevit ho, milovat ho. Jak bychom mohli žít s někým, koho nemilujeme.

20. Snadněji se světlo stane tmou, než aby skutečný křesťan přestal zářit.

21. Ticho a modlitba nám dávají Boží odpověď na tolik starostí dneška.

22. Bůh chce štěstí každého člověka. Osvobozuje svůj lid a shromažďuje ho v radosti. Křesťanský život je povoláním k opravdovému slavení.

23. Je-li prvním darem Ducha svatého láska, pak z toho logicky vyplývá, že žít v Duchu svatém znamená prostě žít v lásce.

24. Je potřeba pořádné dávky svatosti, abychom dělali všechny věci z lásky.

25. Pokud pokání není radostným pokáním, čistota radostnou čistotou, chudoba radostnou chudobou, poslušnost radostnou poslušností, modlitba radostnou modlitbou, pak už to nejsou křesťanské hodnoty.

26. Bůh je tichý. Utišuje vše. Pokojně na něj hledět přináší pokoj do duše.

27. Duch svatý spočine jen v radostném srdci. Pouze když přinesete své dary s radostí a když žádná znepokojivá myšlenka nezkalí vaši radost.

28. Svatost znamená z lásky žít obyčejné věci s Bohem, pro Boha.

29. Napájej se po celý život z pramene Trojice, aby ses díky tomuto prameni stal naplněnou nádobou, jež přetéká, a nikoliv řečištěm, které se nešetrně vyprázdní.

30. Je třeba se stále namáhat, po celý náš život až do smrti, pro budoucí štěstí, pro sjednocení se s Bohem.

31. Jestli chcete být krásní, milujte.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 Milí přátelé, 
všechny vás srdečně zdravím. 
V příloze zasílám vánoční přání a myšlenky na měsíc leden. 
 
Navíc ještě připojuji: 
Odkaz úvahy papeže Františka ze setkání se Schönstattským hnutím - Církev bez Marie je sirotčincem

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21001

 

Daniela de Santos - Ave Maria

 
Last minute nabídku autobusového zájezdu a lyžování v Dolomitech v termínu od 27.12.2014, s ubytování v našem Pastoračním domě Velehrad. Více informací naleznete v příloze. 
 
Přeji a vyprošuji všem požehnaný vánoční čas a šťastný Nový rok 2015. 
 
P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz

Přílohy

Vánoční přání.docx (217 kB)Zobrazit |
Myšlenky leden 2015.doc (53 kB)Zobrazit |
St.Martin plakátek14.pdf (252 kB)Zobrazit |
 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  PROSINEC  

PAPEŽ FRANTIŠEK

LUMEN FIDEI – SVĚTLO VÍRY

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

 

1. Světlo víry má jedinečnou povahu, neboť dokáže osvěcovat celou lidskou existenci.

2. Víra obohacuje lidskou existenci ve všech jejích dimenzích.

3. Víra, pokud je spojena s obrácením, je opakem modloslužby: zříká se model, aby se v osobním setkání navrátila k živému Bohu.

4. Jen v lásku, která se nevyhýbá smrti, a tím prokazuje, jak moc mě miluje, je možné věřit.

5. Věřící člověk získává svou sílu z důvěryplného odevzdání se do rukou věrného Boha.

6. Náboženský člověk je na cestě a musí být připraven nechat se vést, vyjít ze sebe, aby hledal Boha, který vždy překvapuje.

7. Bůh se nám ukazuje nikoliv jako Bůh pečující o nějaké místo, ani jako Bůh vázaný na zvláštní posvátnou dobu, nýbrž jako osobní Bůh, schopný vstoupit do lidského příběhu a uzavřít s ním smlouvu.

8. Víra přijímá Boží Slovo jako bezpečnou skálu, na níž může budovat s pevnými základy.

9. Věrný člověk je ten, který věří Bohu, jenž slibuje; věrný je Bůh, který dává to, co člověku slíbil.

10. Kdo se nechce svěřit Bohu, musí naslouchat hlasům četných model.

11. Věřit znamená svěřit se milosrdné lásce, která vždy přijímá a odpouští, udržuje život a dává mu směr.

12. Víra je Bohem zdarma daný dar, který vyžaduje pokoru i odvahu důvěřovat a svěřit se.

13. Křesťanská víra má svůj střed v Kristu, je vyznáním, že Ježíš je Pán a Bůh jej vzkřísil z mrtvých.

14. Bez lásky se pravda stává pro konkrétní lidský život chladnou, neosobní a tíživou. Kdo miluje, ten chápe, že láska je zkušenost pravdy, která otevírá naše oči.

15. Bůh k nám promluvil skrze Ježíše a to nikoli slovem, jež je jedním z mnoha, nýbrž věčným Slovem.

16. Položit život za přátele je nejvyšším důkazem lásky a Ježíš zemřel za všechny, i za nepřátele, aby tímto způsobem proměňoval srdce.

17. Víra v Božího Syna, jenž se stal člověkem, nás neodděluje od reality, ale umožňuje nám pochopit její nejhlubší význam a objevit, jak moc Bůh miluje tento svět a nepřetržitě ho vede k sobě.

18. Pokud si člověk myslí, že odloučením se od Boha najde sám sebe, jeho život ztroskotá.

19. Víra v Krista nás zachraňuje, protože v něm se život radikálně otevírá Lásce, která nás předchází a proměňuje zevnitř, jedná v nás a s námi.

20. Víra není soukromá záležitost. Rodí se z naslouchání a je určen k tomu, aby byla formulována a stala se zvěstí.

21. Jedině když je láska založena na pravdě, může přetrvávat v čase, přesahovat prchavý okamžik a zůstat neotřesitelná, aby mohla podpírat společnou cestu.

22. Bůh je plný světla a může být nalezen těmi, kdo ho hledají s upřímným srdcem.

23. Čím víc křesťan proniká do Kristova světla, tím víc je schopen chápat cestu každého člověka k Bohu a doprovázet ho na ní.

24. Boží Syn přijal naše tělo, abychom ho mohli poznat, přijmout a následovat.

25. Kdo se vydá na cestu, aby konal dobro, už se přibližuje Bohu a dostává se mu jeho pomoci.

26. Pravá víra vede rozum k tomu, aby se otevřel světlu přicházejícímu od Boha a mohl tak Boha hlouběji poznávat.

27. Kdo se otevřel Boží lásce, slyšel její hlas a přijal její světlo, nemůže si tento dar nechat pro sebe.

28. Ten, kdo věří, není nikdy sám, proto se víra šíří a zve do této radosti druhé.

29. Staví-li člověk víru na Bohu, který je Bůh pravdy, sám se stává pevným.

30. Víra není útočiště pro lidi bez odvahy, nýbrž povznesení života.

31. Utrpení nemůže být odstraněno, může však dostat smysl, stát se úkonem lásky, svěřením se do rukou Boha, jenž nás neopouští, a tak se stát etapou růstu ve víře a lásce.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 Milí přátelé, 
 

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc prosinec.
 
Navíc připojuji: 
Přeji a vyprošuji požehnaný adventní čas. 
 
P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz

 

 Přílohy

Myšlenky prosinec 2014.doc (53 kB) Zobrazit
Úvahy v ranní mlze.pps (3 MB) Zobrazit

 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LISTOPAD  

ANDRÉ DAIGNEAULT

CESTA NEDOKONALOSTI

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

 

1. Opravdová svatost se neobejde bez pokory.

2. Žádné zranění životem nebude nikdy větší než Boží láska. Nikdy.

3. Každý člověk, ať je jakkoliv zbídačený a zraněný, může usilovat o svatost právě v té situaci, v níž se nachází.

4. Každý člověk může být svatý právě v tom okamžiku, kdy po tom zatouží, ačkoli navenek, v očích světa, zůstává neřestnou bytostí ze dna společnosti.

5. Láska Boží zaplavuje srdce hned, jak se v něm otevře nepatrná skulinka, kudy může Boží milost proniknout dovnitř.

6. Bůh se narodil v chudobném chlévě a chce se s námi setkávat ve smetí a bídě naší ubohosti.

7. Jen jeden žebřík do Božího království je správný, žebřík pokory, po němž se stoupá sestupem. Člověk po něm šplhá tak, že se ponižuje, a slézá tak, že se povyšuje. Pro křesťany není jiné cesty, ani jiné ctnosti, než snížení se do nepatrnosti a chudoby.

8. Bolest nás vede na práh věčného života. Bolest není konečným určením našeho života, tím je blaženost.

9. Čím je nádoba prázdnější, tím víc vody se do ní vejde. Čím je duše prázdnější, tím víc ji Ježíš zahrnuje svými dary.

10. Bůh dovolí, aby některé duše, jež se považují za duchovně pokročilé, upadly do smrtelného hříchu, aby je odřízl od jejich připoutanosti k vlastním ctnostem.

11. Bůh může sestoupit do bláta, aby člověka přetvořil ve svatého.

12. Čím horší zranění člověk nese, tím spíš ho jeho utrpení a tíha vrhnou na Boží srdce.

13. Mohu ztratit všechno kromě naděje v tvé milosrdenství.

14. Bůh v nás nemůže působit, pokud se ve své slabosti vzpouzíme nebo ji popíráme.

15. Světec přiznává, že je hříšník, kterému je neustále třeba obrácení. A každý hříšník, byť by byl sebeslabší, musí přiznat, že se může stát svatým.

16. Ježíš ukazuje skutečnou tvář Boha, původce všeho dobra a veškeré milosti. V jeho očích je spása darem zdarma nabízeným všem lidem, především však ubohým, a uděleným každému, kdo se otevře a přijme ho jako dítě.

17. Křesťan musí následovat Krista i v jeho ponížení. Člověk stoupá pokorou a ponížením své bytosti.

18. Modlitba musí tryskat z hlubin naší tísně.

19. Člověk, který nemůže zakoušet největší potěšení na světě, totiž být milovaný, tento nedostatek kompenzuje výkonem moci. Ten pak v sobě vždycky zahrnuje prvek pomsty: Nemilujete mne, proto vás ovládám.

20. Okamžik, kdy se všechny lidské opory jedna po druhé zhroutí, bude požehnanou hodinou našeho duchovního putování.

21. Nemůžeme vykročit k nebi, směr vzhůru je nepřístupný. Budeme-li však tady dole křičet, Bůh sestoupí a pozvedne nás.

22. Cesty, jež jsou skutečně od Boha, mají tu vlastnost, že člověka pokořují. Skutečná cesta svatosti spočívá v pokoře a chudobě.

23. Tím, že se Ježíš vřazuje mezi zločince, že umírá mimo hradby města jako vyděděnec, že ze sebe činí otroka otroků a nechává se pověsit na kříž, staví se po bok těm, kteří jsou na samém dne, po bok těm nejchudším, nejslabším a nejopuštěnějším bratřím a sestrám.

24. Člověk, který se ocitl na dně a není k ničemu, se stává nejužitečnějším nástrojem, neboť Bůh jedná prostřednictvím jeho chudoby a slabosti.

25. Pouze v temnotě noci bude moci zazářit světlo vzkříšení.

26. Nesmíme ztrácet naději, neboť Bůh často jedná právě v hodině úzkosti.

27. Ti, kdo jednají v zájmu opravdového dobra svých bratří, netouží na rozdíl od ostatních po vlastní slávě.

28. Bez pokory a chudoby není skutečné radosti.

29. Bohu se staneme skutečně podobní jedině bezmezným sebedarováním.

30. Abychom mohli vykročit k chudému, potřebujeme pokornou lásku, kterou nelze získat jinak než poznáním vlastní ubohosti.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

Milí přátelé,
srdečně všechny zdravím ze Sv. Martina a zasílám myšlenky na měsíc listopad. 
 
Navíc ještě připojuji: 
 • prezentaci Paradoxy dnešní doby,
 • rozhovor mezi Bohem a sv. Františkem,
 • odkazy na rozhovory P. Marka Orka Váchy na téma eutanazie a otázek vědy a víry
http://video.aktualne.cz/dvtv/etik-je-obrovsky-rozdil-jestli-zabiji-nemoc-nebo-lekar/r~425743bc2e0211e4bf0e0025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=B&utm_term=position-7
 
 
Přeji a vyprošuji Boží požehnání a blízkost. 
 
 
P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz
 
Myšlenky listopad 2014.doc (50 kB)Zobrazit |
Rozhovor mezi Bohem a sv. Františkem z Assisi.docx (13 kB)Zobrazit |
Paradoxy dnešní doby.pps (2 MB)Zobrazit |

 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ŘÍJEN  

JASCQUES PHILIPPE

VOLÁNÍ K ŽIVOTU

Vydala Komunita Blahoslavenstiev Liptovský Mikuláš 2010

 

1. Každé Boží volání je voláním žít.

2. Nenechme minout jediný den bez alespoň několikaminutové četby nějakého úryvku z Písma.

3. Bůh přebývá ve svém Slově.

4. Pod množstvím výzev, jež k nám život vysílá, je ve skutečnosti volání jediné: volání od Boha.

5. Bůh velice nevtíravě, často nepostřehnutelně, ale účinně zasahuje do života každého svého dítěte.

6. Člověk nemůže plně existovat sám ze sebe, pouhým nasazením svého fyzického, rozumového, duševního, citového potenciálu. Může se dovršit jedině tak, že bude odpovídat na volání, která mu Bůh trvale adresuje po celý život.

7. Tomu, kdo se otevírá Božímu zavolání, se Bůh dává a postupně ho uvádí do pravé svobody.

8. Kdo se uzavírá lásce k druhým, připravuje se o krásné příležitosti milovat, rozvinout to nejlepší v sobě, a tudíž růst v důvěře v sebe.

9. Otevřenost Božím voláním vysvobozuje z pýchy, pomáhá dostat se z pastí žádostivostí a vysvobozuje nás ze strachu.

10. Když necháme slova Písma s vírou přebývat ve svých myšlenkách a dáme si jimi proniknout srdce, začne se do nás tajemně vlévat Boží přítomnost.

11. Božím záměrem s námi je život v hojnosti.

12. Šťastné události jsou pozváními k děkování. Události nešťastné jsou výzvami k víře, k naději, k určitému obrácení.

13. Rozhodněme se pro život ne vysněný a smyšlený, ale pro ten, který nám Bůh den po dni nabízí, a objevíme v něm všechna skrytá bohatství.

14. Slovo Boží je jako zrcadlo, které člověku dává pravdivé poznání sebe, v dobrém i ve zlém.

15. Otevřít se volání vždy znamená přijmout nádavek síly, protože Bůh je věrný a slovy svatého Augustina, co žádá, také dává.

16. Každý dar od Boha je výzvou, abychom se naprosto poddali jeho konání.

17. Písmo svaté je silou v boji, protože nese zvláštní milost povzbudit víru, posílit naději, sytit lásku.

18. Prvním darem od Boha je dar života a tento dar už je sám o sobě povoláním.

19. Když upřímně hledáme Boží vůli, nakonec se vždy ukáže.

20. Časté čtení Písma není luxus vyhrazený jen některým lidem. Je naprostou životní nutností pro všechny křesťany – a v současném světě zejména.

21. Bůh nás vyzývá k naději – očekávat pomoc od Něj, a ne jen od své vlastní dovednosti. Vkládat svou jistotu v Něj, a nikoli v námi povyráběné jistoty.

22. Křesťan, který se nemodlí, je křesťan v ohrožení.

23. Boží slovo uchopené ve víře má moc ukončit naši nerozhodnost a kolotoč nejistých úvah a přinést nás k pravdě a pokoji.

24. Bůh je přítomen v každé věci a vše může obrátit v naše dobro, i ty nejtěžší a nejvíce pohoršující události.

25. Přijímat je radost, ale ještě větší radost je za obdržený dar děkovat.

26. Když jsme v obtížné situaci, nejdůležitější a nejosvobodivější není ji vyřešit, ale pochopit ji a následovat výzvu, která k nám v ní zaznívá.

27. Když Bůh koná pro nás, nikdy nekoná bez nás.

28. První výzva, kterou nám Bůh adresuje v každé situaci, je výzva k víře: věřit, že Bůh je přítomen, je věrný, má vše v rukou, nezapomíná na nás.

29. Naše schopnost milovat se rychle vyčerpá, jestliže ji nebudeme modlitbou a svátostmi stále obnovovat v tom, který je její Zdroj.

30. Musíme ulevovat od každé bolesti, kterou jsme schopni odstranit. Nezachraňuje utrpení, ale láska.

31. Chválení a děkování je mocný prostředek růstu v pokoře. Když chválíme a děkujeme, nepřipisujeme si za nic zásluhu.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 

 

 Milí přátelé,

všechny srdečně zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc řijen. 

 

Navíc připojuji:

 • odkaz na rekolekci: „Lidská rodina je obrazem Nejsvětější Trojice“, kterou vedl P. František Petrík z Olomouce; http://www.farnost-malamoravka.cz/,
 • prezentaci Účet v bance,
 • prosbu o pomoc rodině, kterou znám, a která se ocitla ve finanční nouzi; zasílám i text, který mně zaslal provinciál bratří františkánů P. Jeroným Jurka.
Pomoc rodině v nouzi – č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201301

http://www.ofm.cz/chleb-sv-antonina

 

Jedná se o pomoc rodině se dvěma nezaopatřenými dětmi, paní je nemocná. Bez vlastní viny (kvůli ručení příbuznému) se dostali do dluhů, které nejsou schopni splatit. Díky pomoci a angažování jednotlivců, řeholních společenství i ČKCH se podařilo zabránit vyhlášení exekuce a smazání jedné dlužné částky. Na druhou dlužnou částku už exekuce vyhlášena je a kvůli úrokům stále narůstá, bylo by však možné jednat o její snížení a následné smazání druhé části dluhu. 

V současné době to znamená:

 

-          do tří měsíců získat ještě částku zhruba ve výši 50 tisíc Kč,

-          do roka dalších 150 tisíc Kč.

Rodina, i přes těžkou situaci je schopna přispívat částkou 2000 Kč měsíčně, ovšem to na smazání dluhu nestačí.

S pomocí vašich darů by mohli dokázat to, kam by sami nikdy nedosáhli - zrušení hrozící exekuce a svobodný start do života pro jejich děti. 

Děkujeme za každou pomoc, i sebemenší, každá je důležitá! 

P. Jeroným Jurka, OFM

 

Myšlenky říjen 2014.doc (53 kB)Zobrazit |
Účet v bance.pps (3 MB)Zobrazit |

 

V  modlitbě spojený rád žehnám a přeji krásné podzimní dny. 

P. Antonín Hráček

 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ  

 

BENJAMIN BOISSON

V KRVI JE ŽIVOT – NEOBYČEJNÁ CESTA KE KNĚŽSTVÍ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013

 

1. Opravdový humor je takový, který dokáže i utrpení přivést na cestu radosti.

2. Jak je život krásný, když ho dokážete brát z té lepší stránky.

3. Život stojí za to žít, i když je nalomený.

4. Ježíš se chce sklonit nad každým z nás, kdo jsme nemocní na těle či na duchu, aby nám skrze svou Krev daroval uzdravení do života věčného.

5. Láska uzdravuje všechny naše rány.

6. Utrpení je vlákno, z něhož je utkán šat radosti.

7. Každý den je novým darem z nebe.

8. Období nemoci není nikdy ztracený čas. Učí nás například trpělivosti.

9. Přátelství je vzácný klenot, který uchováš jen v srdci.

10. Život je jako rostlina, která roste rychleji než nemoc a smrt. Láska je silnější než smrt.

11. Smíchem proti smrti, úsměvem proti pouhému přežívání.

12. Bůh nás podpírá, vrací nám odvahu a pomáhá nám najít i uprostřed utrpení dobrou náladu.

13. Svět potřebuje více svědky než učitele.

14. Život je příliš krátký, než abychom ztráceli čas.

15. Člověk roste jen skrze utrpení.

16. Co je důležité, je očím neviditelné.

17. Bůh jako náš Otec nás zadržuje, abychom nespadli do prázdnoty.

18. Milovat bez poznání je moc málo. Láska a poznání jdou ruku v ruce.

19. Utrpení je užitečné, protože nás učí žít a pak také pomáhat ostatním snášet jejich zkoušky.

20. Bůh se postará o všechno, když ho necháme jednat podle jeho vůle.

21. Boží povolání je v nás odjakživa. Je v našem nitru, jako cesta s porůznu rozesetými značkami, které nám pomůžou najít správnou cestu.

22. Maria je přítomná na každé mši a skrze kněze stále vydává svého Syna v Eucharistii.

23. Pro společný život je třeba velmi mnoho lásky a špetka humoru.

24. Příčinou, proč se sluší milovat Boha, je Bůh sám, a pokud jde o způsob – milovat bez jakékoli míry.

25. Ježíš je přímost a spravedlnost, když skrze Ducha svatého narovnává, co je zkřivené.

26. Dar slz očišťuje a obměkčuje naše srdce a smývá naše hříchy.

27. Zlo a nemoc nemají nikdy poslední slovo. Bůh umí i z nemoci a zla vytáhnout ještě větší dobro.

28. Je úžasné objevit, že Bůh je zde pro mě, že v záplavě hvězd myslí i na mě.

29. Ježíš tak miloval svět, že mi jako můj Spasitel dal své probodené paže na kříži, a že ještě dnes dává i tu poslední kapku krve mně ubohému, nehodnému.

30. Dokonale uzdravující svátost je svátost eucharistie. Otcové církve ji ostatně nazývali lékem nesmrtelnosti.

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 
 
 Milí přátelé, 

srdečně vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc září.

 

 Navíc připojuji:

- prezentaci Každé ráno začíná život... 

- odkazy:

Komentář Martina Fendrycha: Papež vyhlásil desatero antikonzumní revoluce. 

http://nazory.aktualne.cz/komentare/papez-vyhlasil-desatero-antikonzumni-revoluce-provokuje/r~2b85ad301d5511e4807c002590604f2e/?utm_content=papez-desatero&utm_source=atlasHP&utm_medium=nas-tip&utm_term=position-3

 

Píseň Jsi má naděje.
 http://youtu.be/Fl3dnfg9_d4
 
Myšlenky září 2014.doc (52 kB) Zobrazit |
Každé ráno začíná život...pps (1 MB) Zobrazit |
 
 
V modlitbě spojený rád vyprošuji Boží požehnání.
 
P. Antonín Hráček

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  SRPEN 

HANS BUOB

RŮST V MODLITBĚ – CESTA OBRÁCENÍ

Vydalo nakladatelství Portál 1985

 

1. Modlitba je bytostné setkávání se s Bohem ve víře, důvěře a lásce.

2. Mějte odvahu každý den postupovat krok za krokem blíž k Bohu.

3. Bůh miluje originály. Každý z nás musí jít svou vlastní osobní cestou.

4. Modlitba vyžaduje pravdivost. Když nejsem v modlitbě pravdivý, potom je má modlitba stále povrchnější a ztrácím k ní víc a víc chuť, protože nevědomky pociťuji, že lžu.

5. V duchovním životě nejsou žádné lanovky, kde člověk dole zaplatí, nastoupí a nechá se vytáhnout nahoru. Při určitých stupních obtížnosti je třeba průvodce.

6. Naslouchejme stále víc tomu, o kterém tak často mluvíme.

7. Bez usebranosti, bez soustředěnosti se trvale žádná modlitba nedaří. Nejprve se musíme soustředit na Boží tajemství v nás. A ponořen do tohoto tajemství pak hledám slova.

8. Proč v modlitbě nerosteme? Protože nejsme vytrvalí.

9. Odevzdanost do Boží vůle znamená: plně s Bohem souhlasím.

10. Modlitba je ve své největší hloubce klaněním, a to i když prosíme. Je to naprostá odevzdanost. Ve vytrvalé prosbě se náš postoj mění v odevzdanost.

11. Když jste vyprahlí, nemodlete se méně, spíše více, déle. Věnujte Bohu více času, i když ze sebe nemůžete dostat žádná slova. Zůstaňte jednoduše zde – před Bohem!

12. Opravdové obrácení spočívá v tom, že již sami nechceme vůbec nic.

13. V trápeních, jež provázejí moji modlitbu, vidím, co je teď pro mě potřebné. Je důležité se jim nevyhýbat.

14. Na naší duchovní cestě je nejvíce rozhodující větší láska, ne větší poznání. Kdo hledá v prvé řadě poznání, přijde lehce k touze být jako Bůh.

15. Mějte odvahu denně přijmout vše, co se teď ve vašem životě děje- žít svůj život.

16. Čím dál nás Bůh chce vést, tím víc musí rozbíjet naši ješitnost.

17. Proste každý den o trpělivost. Tato prosba o trpělivost nesmí nikdy umlknout, smí a má se osvědčit vytrvalostí.

18. Když se Bohu odevzdáme, dopouští na nás utrpení, aby nás postupně očišťovalo. Bůh ví, co je právě pro mne potřebné, aby se mé srdce osvobodilo od svého sobectví a aby se připodobňovalo jemu.

19. Kdo zůstává věrný ve vyprahlosti, obdrží trvalé štěstí.

20. Boží vedení je zcela individuální, zcela osobní. Nezáviďte sousedce, která „září“ jako jarní den, zatímco vy bojujete o vzduch. Řekněte si: „To je moje osobní cesta a ty, Pane, chceš jít touto cestou se mnou.“

21. Následování Ježíše je připravenost k cestě. Je to protiklad k pohodlnému sezení za pecí.

22. Musím Bohu dát svůj život. Nesmím být pouhým samozásobovatelem, který chce i u Boha jen čerpat, ale nic nedávat.

23. Místo abychom se trápili, máme své slabosti prostě přijmout z Otcových rukou. Tak to také dělali svatí.

24. Kdo není připraven zříci se všeho, co vlastní, svého hmotného majetku, svých zvyklostí, svých úspěchů, nejde po cestě následování Ježíše.

25. Když nám Bůh něco bere, je to jen proto, že nám chce dát něco většího.

26. Ve fázi vyprahlosti se stává zřejmým, zda Boha milujeme pro něho samého. Utíkáme-li od toho, protože nám Bůh nedává žádné sladkosti, nejsme Boha hodni.

27. Otec skrze mne miluje Syna. Skrze mne miluje Syn Otce. Poutem lásky je Duch svatý. A já jsem vztažen do vnitřního života trojjediného Boha.

28. Cíl znáte, neztrácejte ho z očí. Dělejte vědomě své kroky víry. Bůh jde s vámi a rychle vás povede kupředu, jste-li ochotni se mu přenechat.

29. Následování Ježíše znamená nasazení se pro Ježíše, nasazení se během celého Ježíšova života, od narození až po oslavení.

30. Bůh na cestě mého obrácení jasně požaduje moje rozhodnutí. Nechce žádné otroky. Chce, abych mu sloužil ve svobodě. Jakmile řeknu „ano“, začne mě ihned vést jeho milost. Díky této zkušenosti je nám pak umožněno pomáhat druhým.

31. Mnozí z nás jsou duchovně zcela shrbeni, protože s sebou vlečou příšerné množství zavazadel. Vlečou toho s sebou tolik, protože to potřebují kvůli svému egoismu. Musíme se stát dětmi a žít zcela v důvěře v našeho Pána a v odevzdanosti jemu.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 Milí přátelé, 
všechny srdečně zdravím a zasílám myšlenky na měsíc srpen. 
 
Ještě připojuji: 
 
Prezentaci SIJDNÁJA - o druhém největším ženském klášteře na Blízkém Východě

Zamyšlení: Jak se modlíme?

 
Odkaz na panoramatické pohledy na hory i města (v levém spodním okraji jsou další místa):
 
P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz
 
Myšlenky srpen 2014.doc (35 kB)Zobrazit
SIJDNÁJA-MÁALULA-Sýrie.pps (6 MB)Zobrazit

 

 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVENEC  

Charles Whitehead

Letnice jsou pro život

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2008 v edici Orientace

 

1. Bůh jedná s každým z nás jiným způsobem. Musíme mít na paměti, že pro nás chce jen to nejlepší a že se s námi setkává právě tam, kde jsme.

2. Bůh chce, abychom poznávali jeho přítomnost, moc a lásku, chce, aby ostatní lidé viděli, že on působí v našich životech.

3. Žít v Duchu znamená plně se podílet na životě těla Kristova. Může to proměnit naše farnosti ve skutečná společenství lásky, ze kterých neseme výzvy evangelia do prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.

4. Máme-li se plně účastnit poslání církve, potřebujeme dary Ducha. Přicházejí k nám prostřednictvím křtu Duchem svatým, Boží milosti, zdarma nabízené každému.

5. Svatý Pavel nám říká, že Bůh své dary nikdy zpět nebere. Pokud se tedy znovu ztrácejí, musí to být proto, že jsme je přestali používat.

6. Dary Ducha svatého jsou znamení, která nás vedou k Bohu, jsou to nástroje ke splnění úkolu, ne cíle samy pro sebe.

7. Jestliže se rozhodneme číst s novým nadšením Písmo, jestliže uvěříme, že Slovo je skutečně živé a aktivní, pak se naše životy změní tím, co čteme.

8. Bůh v nás může působit jenom úměrně naší víře. Nedostatek víry Boha omezuje v jeho činech a z nás dělá pasivní křesťany, zatímco pro dynamickou víru je možné téměř všechno.

9. Ježíš je kvádrem nárožním, na kterém mají být postaveny naše životy, a eucharistie nemá téměř žádný smysl, pokud ho neznáme osobně.

10. Bůh k nám mluví prostřednictvím svého slova a svého Ducha. Jsme-li naplněni Duchem, budeme hladovět po jeho slově, jsme-li utvářeni slovem, budeme více otevření působení Ducha.

11. Naše víra musí být zaměřena na Boží lásku k nám, na Ježíšovo dílo na kříži, na pokračující dílo Ducha svatého v našich životech.

12. Musíme radikálněji svěřit své životy jemu, začít žít vírou a modlit se s vírou. Možná, že pak začneme věřit neuvěřitelnému, vidět neviditelné, a dokonce i dělat nemožné – vírou.

13. Máme-li pochopit, co Bůh říká prostřednictvím svého slova, potřebujeme být otevřeni jeho vedení.

14. Pán má svůj plán pro každého z nás, ale málokdy nám hned na začátku ukáže celý obraz. Chce, abychom postupovali krok za krokem.

15. Jestliže Bůh zaujímá první místo v našem životě, jestliže svůj vztah k němu myslíme opravdu vážně, pak musí být Písmo tím prvním, co budeme číst.

16. Nejsme voláni k tomu, abychom žili a pracovali v izolaci. Jsme všichni součástí společenství víry. Naše dary a služby mohou být různé, ale všichni se podílíme na společném poslání žít podle evangelia.

17. Jestliže chceme být vedeni, musíme zůstat blízko tomu, kdo nás vede. Jestliže má jakýkoliv vztah růst, musíme na tom pracovat – nestane se to jen tak samo od sebe.

18. Na každé cestě je snadné zabloudit, a tak potřebujeme mapu a kompas. Naší mapou je Bible a Duch svatý je naším kompasem.

19. Když nás Duch svatý doprovází, očekává, že budeme používat svoji inteligenci a svůj selský rozum.

20. Rozlišování je rozeznávání toho, co přichází od Boha. Je to podstatný Boží dar pro naši ochranu. Máme-li být prorockým lidem v tomto zmateném světě, potřebujeme být lidem, který je schopný rozlišovat.

21. Je obtížné rozpoznat Boží činy v dnešním světě, pokud nejprve nepochopíme, jak se Bůh projevoval v dějinách.

22. Ježíš nás učí, že křesťanská autorita je pro službu druhých, ne pro to, aby se člověk, který ji vykonává, vyvyšoval. Ten, kdo je největší, je ten, kdo ostatním ochotně slouží, kdo věrně plní úkoly, které mu byly svěřeny.

23. Důvěřujeme-li Bohu, může v nás pracovat Duch. Svoboda i poslušnost jsou znameními přítomnosti Ducha v nás.

24. Pravým středem celého křesťanského života je eucharistie.

25. Lidé jsou ochotnější naslouchat těm, kdo svědčí svým příkladem.

26. Evangelium není abstraktní záležitostí – ožívá, když mým nebo tvým prostřednictvím naplňuje Ježíš Kristus potřeby lidí. Je to poslání, ke kterému je povolán každý křesťan.

27. Naše tvrzení, že jsme naplněni Duchem, jsou jen prázdná slova, pokud z našich postojů a chování není vidět láska.

28. Bůh očekává, že ve správný čas rozkveteme a že přineseme ovoce. Někdy to dlouho trvá, než dobré ovoce dozraje, ale to nás nesmí odradit.

29. Není větší radosti než být na správném místě ve správnou dobu a dělat správnou věc.

30. Každý křesťan je povolán k životu ve svatosti. To je příkaz, ne nějaký návrh!

31. Jestliže Boha skutečně známe, můžeme ho nacházet všude a celý náš život bude vyjadřovat klanění se Bohu, které bude vyrůstat z poznání toho, co pro nás náš Otec v Ježíši vykonal.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 Milí přátelé, 
všechny vás zdravím z Dolomitů a zasílám myšlenky na měsíc červenec. 
 
Ještě připojuji:
- prezentaci o rodině a o radosti s myšlenkami nedávno svatořečených papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII.
- prezentaci Edelweiss (Protěž alpská)
- odkaz na různé rady a návody do domácnosti:   http://www.rady-navody.cz/(http:/www.rady-navody.cz/)
 
V modlitbě spojený všem žehnám a přeji krásné dny dovolených a prázdnin. 

P. Antonín Hráček, rodák z Kunovic.
www.pdvelehrad.cz
 
Sv._Jan_Pavel_II._o_rodině_a_sv._Jan_XXIII._o_radosti.pptx (2 MB) Zobrazit
Edelweiss.pps (5 MB)  Zobrazit

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ČERVEN  

JOSEF MAUREDER

POROZUMĚT BOŽÍMU VOLÁNÍ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007

 

1. Jsem Bohem milován, ať jsem dobrý nebo špatný, známý či nevýznamný, nadaný či nechápavý, zdravý či postižený, černý či bílý, věřící či nevěřící.

2. Dokladem toho, že mě Stvořitel miluje, je, že mě chtěl a chce. V každé chvíli mě Boží milující vůle nese a udržuje – ještě dřív, než na ni odpovím.

3. Bez mé odpovědi Boží láska přijít nemůže. A tak je každý okamžik v ruce Boha odpouštějícím a uzdravujícím dotykem, pokud ho člověk přijme.

4. Jsme posláni do světa – být svědky.

5. Žiju, protože mě Bůh vždy miloval, nezávisle na mém výkonu a na mých morálních kvalitách.

6. Dokud se domníváme, že se musíme zachránit sami, že si Boží lásku a náklonnost musíme zasloužit nebo získat prací, jsme otroky svého morálního a duchovního „výkonu.“

7. Moje první a nejhlubší povolání je nechat se obejmout Boží láskou, nechat se nést Boží rukou.

8. Základní Boží úmysl se mnou a s mým životem je dobrý, protože Bůh je přítelem života.

9. Bůh nechce, abychom pouze vegetovali nebo bojovali o holý život, ale abychom nalezli život v plnosti.

10. Základním povoláním každého člověka, na něž samozřejmě může svobodně odpovědět ano či ne, je spoluzodpovědnost za zdar vlastního života, za to, aby se plně a radostně stal člověkem, jak ho – totiž jako svůj obraz – zamýšlel Bůh.

11. Vydávat svědectví o Boží lásce je možné v jakémkoliv životním stavu a povolání.

12. Každý člověk je nenahraditelným Božím poselstvím a má darovat světu něco zcela osobního.

13. Bůh nepřestává při mnoha příležitostech vést naše srdce, aby bylo více odevzdáno jemu i lidem.

14. Bůh se natolik ztotožňuje s člověkem, že se s ním setkáváme vždy, když se setkáváme s druhým člověkem.

15. Miluj celé Boží stvoření, potom také pochopíš Boží tajemství ve všech věcech.

16. Zvol si takovou podobu života a takovou životní úlohu, v níž bys mohl být více milujícím člověkem.

17. Čím jsme starší, tím zřetelněji si uvědomujeme křehkost života.

18. Člověk je stvořen, abych chválil Boha, sloužil mu a prokazoval mu úctu.

19. Nelze ani domyslit, co dokáže udělat Bůh ze zlomků našeho života, jestliže mu je zcela přenecháme.

20. Boží jednání je zpravidla tiché a nenásilné. Pouze ten, kdo naslouchá, bude vnímat slovo, pouze pozorný si všimne ukazatele.

21. Úhelným kamenem je osobní vztah ke Kristu, bez něhož nelze kráčet cestou povolání.

22. Žiji-li skutečně pro Boha a bližní, nezávisí můj život nadále na úspěchu.

23. Bůh žízní po tom, aby se s ním člověk čím dále tím úžeji spojoval a nezištněji se rozdával druhým.

24. Zkušenost ukazuje, že člověk postupuje kupředu lépe a jistěji, jestliže se někomu pravidelně svěřuje, jestliže si vyhledá někoho, kdo jej doprovází, rozumí mu a povzbuzuje ho, je-li třeba.

25. Alespoň jednou za den, třeba večer, si vyhraď čas k tomu, abys předložil Bohu vše, co jsi ten den prožil.

26. Zkoušky jsou normální součástí našeho života, teprve věrnost umožňuje naplněný život a odevzdání.

27. Pouze to, co se děje z lásky a v lásce, má trvalou hodnotu.

28. Milost staví na přirozenosti. Bůh člověka nepřetěžuje. To, čeho někdo není schopen, nemůže být Boží vůle.

29. Chceš-li, aby se tvůj život vydařil, musíš mu dát smysluplnou náplň, hodnoty, pro které bys chtěl žít, a odpovídající formu.

30. Svatost není ani tak výsledkem našeho výkonu, nýbrž plodem milosti, kterou člověk přijímá a na niž odpovídá.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

Milí přátelé, 
 
všechny zdravím a zasílám myšlenky na měsíc červen. 
 
Ještě připojuji: 
Prezentaci Chybí-li nám Bůh
Zamyšlení Babi... kolik ti je vlastně let?
 
V modlitbě spojený všem žehnám 

--
P. Antonín Hráček, rodák z Kunovic.

www.pdvelehrad.cz

CHYBÍ-LI NÁM BŮH.pps (5 MB)  Zobrazit |
Babicka.pdf (160 kB)  Zobrazit |

 

 

 

 

  MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  KVĚTEN  

ELIAS VELLA

JEŽÍŠ – LÉKAŘ TĚLA I DUŠE

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2006

 

1. Když přicházíme za Pánem Bohem, většinou ho o něco žádáme. Skutečné uzdravení v našem životě nastává tehdy, když za Pánem nepřicházíme proto, abychom ho o něco prosili, ale spíše se ho ptáme, co máme dělat.

2. Žádná lidská bytost nás nemůže změnit. Změnit nás může jedině Ježíš mocí svatého Ducha.

3. Podstatné je, abychom přijímali Boží lásku a dávali ji druhým lidem.

4. Musíme si uvědomit, že jsme všichni originály. Jsme natolik originální, že každý z nás je mistrovským dílem.

5. Opusťte své představy a dovolte Bohu, aby jednal tak, jak chce on.

6. K tomu, abychom se modlili, nemusíme být svatí, protože v takovém případě by se nemohl modlit nikdo. Ale musíme být na cestě k dokonalosti. Musíme být rozhodnuti následovat Ježíše.

7. Ježíše můžeme potkat v modlitbě, ale také v upřímném a pravdivém kontaktu s bratry a sestrami. Miluj Boha a miluj bližního.

8. Modlitba je důvěrný vztah s Bohem. Modlit se neznamená něco dělat, ale s někým být.

9. Když přicházíme před Eucharistii a setrváváme před ní, měníme se. Čím méně v modlitbě mluvíme, tím lépe se modlíme.

10. Pravý přítel není ten, kdo za námi přichází proto, aby od nás něco žádal. Pravý přítel je ten, kdo se těší z naší přítomnosti.

11. Nejsilnější jsou ti lidé, kteří nejvíce trpěli. Nebojte se neúspěchů. Naopak, musíte je umět využít ve svůj prospěch.

12. Žádný hřích, kterého se dopustíme, nemůže zmenšit Boží lásku k nám. Není to tak, že by mě už Bůh nemiloval, ale jsem to já, kdo není schopen Boží lásku zakusit.

13. Je nutné se modlit k Bohu, aby nám pomohl nést náš kříž, protože bez něho se žít nedá. Tak se nehněvejme na kříž, ale přijměme ho.

14. Na světě neexistuje zlo, které by Bůh nemohl využít k tomu, aby nám ukázal, že nás miluje.

15. Děkujme Bohu i tehdy, když nevidíme výsledek. Během modlitby se musíme úplně odevzdat do Božích rukou. Nemáme mu říkat, co má dělat, ale přijmout to, co činí.

16. Utrpení může působit dvěma směry: buďto nás vrhne do beznaděje, nebo z nás vytvoří zralé lidi.

17. Čím více jste otevřeni Ježíšově lásce, tím více jste připraveni být milováni a milovat, tím účinnějším prostředníkem se pro druhé můžete stát.

18. Ani problémy a těžká práce nás nevyčerpávají tak, jako nevyužité příležitosti, kdy jsme mohli přijmout a dávat lásku.

19. Pravá radost spočívá v tom, že umíme přijmout právě tu situaci, ve které se nacházíme.

20. Přijmi to, co nedokážeš změnit.

21. Co je pokora? Pokora není pohrdání sebou, ale pevné rozhodnutí sloužit druhým.

22. Jestliže chcete vědět, který člověk je zralý, který člověk je svatý, všimněte si, jak prožívá neúspěch.

23. Každý z nás má dary, které mu Bůh dal. Využívejme je a pomáhejme v růstu i druhým.

24. Když se v životě setkáme s křížem, jsme ve stresu, jsme deprimovaní a nevíme, jak se k němu postavit. Přijměte realitu, že každý musí nést svůj kříž.

25. Dělejme malé věci s velkou láskou, buďme pokorní v tom, co děláme, a ďábel od nás bude muset utéct.

26. To, co nemáme rádi na sobě, nemáme rádi ani na druhých. Bližního dokážeme milovat jen tehdy, když milujeme sebe.

27. Smíření jako svátost je překrásná zkušenost. Je to setkání s Otcem, který nás objímá. Nesmíme na ni pohlížet jako na něco, co musíme.

28. Kdo chce sloužit Bohu, nemusí být zdravý, nepotřebuje ani vysokou inteligenci, ani zkušenosti. Potřebuje jen jedno – pokoru.

29. Jen když uznáme svůj hřích, vydáváme se na cestu svatosti.

30. Každý z nás má originální povahu. Když následujeme Ježíše, Ježíš nechce, aby se náš charakter změnil. Chce jen proměnit negativní sklony naší povahy v pozitivní.

31. Ve svátosti smíření se setkáváme s odpouštějícím Bohem, který nás miluje i v každé bezvýznamné okolnosti našeho života.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 

 

 

  MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN   

VALENTINO SALVOLDI

BŮH JE VĚTŠÍ NEŽ TVÉ SRDCE

(O svátosti smíření trochu jinak)

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v edici Orientace 2010

 

1. Pojďte slavit! Svátost smíření je radostným setkáním s Pánem života, jenž nás noří do své smrti, abychom tak mohli mít účast na jeho vzkříšení.

2. Právě tehdy, když se konfrontujeme s nesmírnou silou Božího milosrdenství, vystupuje na povrch stále více velikost našeho hříchu a nedbalosti a opomíjení.

3. Světec dobře ví, že bez Boží milosti a lásky by byl jedním z nejhorších hříšníků. K tomuto milosrdenství se utíká vždycky, když si uvědomí, že může v každém okamžiku padnout.

4. Kristova přítomnost v nás přemáhá hřích a vykořeňuje zlo.

5. Bůh je větší než naše srdce, a využívá dokonce i našeho hříchu, aby se projevil triumf jeho milosrdenství, když člověka pozvedá z prachu, aby jej povýšil k ještě větší důstojnosti, než byla ta, kterou měl dříve, než zakusil zlo.

6. Kristus přišel na svět nejenom proto, aby nás vysvobodil od hříchu, ale především proto, aby nás proměnil podle své podoby.

7. Bible nám nepřipomíná hříšnost proto, aby nás tím pokořovala, ani proto, aby nám to drtilo kosti, nýbrž proto, aby nám pomohla uvědomit si čirou milostivost odpuštění.

8. Znám tři způsoby, jak pečovat o svou spásu: jako otrok, jako kupec, jako syn. Otrok jedná ze strachu před trestem. Kupec myslí na svůj zisk. Ty se ale povznes na úroveň syna, a proto uctivě miluj nebeského Otce.

9. Svatý je ten, kdo dobře ví, že Bohu dluží velmi mnoho, neboť nebeský Otec ho zaplavil svou milostí, a proto ho uchránil od mnoha pádů.

10. Ten, kdo zakouší Boží milosrdenství, proměňuje přijaté odpuštění v pohnutku k tomu, aby se stal sám darem pro bližní.

11. Jedním z nejzávažnějších a nejrozšířenějších hříchů, do něhož s různou intenzitou upadáme, je hřích opomenutí a nedbalosti o dobro, které bychom mohli a také měli vykonat.

12. Kristus před tím, než vykoná zázrak, vyžaduje po dotyčném člověku, aby vyznal, že ho potřebuje, aby i navenek svým hlasem projevil přijetí pravdy o sobě samém, protože odvaha přiznat se veřejně a vyznat svou touhu po proměně života je již prvním krokem na cestě k uzdravení.

13. Bůh stvořil všechno dobré a krásné. Člověk to vše ničí tím, že sám sebe destruuje. Kristus přichází jako Spasitel a všechno zase dává do pořádku.

14. Je velmi pravděpodobné, že většinu utrpení si působíme my sami, protože nedokážeme odpustit, nejsme s to smířit se se svou vlastní minulostí, s pamětí, s afektivitou, s tělem a se smrtí.

15. Když se zahledíme před sebe do budoucnosti, můžeme, za předpokladu, že milujeme život, milovat také svou smrt, což bude hodina našeho definitivního narození.

16. Když se všichni obrátíme k Bohu, nalezneme zde svobodu a nový startovní bod.

17. Smířit se s minulostí znamená zároveň léčit vlastní paměť, aby se nestala podobnou odpadkovému koši, protože se v ní má uchovávat především to pěkné a krásné, abychom za ně mohli vzdávat díky, což nás uvádí na pole eucharistie.

18. Kdo si připomíná zázraky Lásky, které zakusil v minulosti, ten se sám stává eucharistií, tedy díkůčiněním a díkůvzdáním.

19. Boží láska je výzvou. Nepočítá podle lidských měřítek, pouze hledá příležitost k tomu, aby rozlila vodu z přehrady do pouště, aby mohla rozkvést.

20. Žít začínáme doopravdy teprve tehdy, když díky zkušenosti se smrtí nějaké blízké osoby učiníme rozhodnut, že smrt budeme vnímat jakou součást života, což nám pak dovolí naplno milovat svůj vlastní život.

21. Čím víc člověk chybuje, tím více ho Bůh zahrnuje svým milosrdenstvím.

22. Být spravedlivý obnáší jednat s lidmi podle toho, co si zasluhují, a podle toho, co kdo učinil. Milovat naproti tomu znamená zahrnovat osobu dobrem, které ji vykupuje a vede ji k životu.

23. Ve zpovědnici se obnovuje tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení, což je pro kajícníka pravý zdroj života, neboť není souzen a zavrhován, nýbrž je zahrnut milostivou láskou našeho Vykupitele.

24. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.

25. Milovat znamená chtít dobro druhému.

26. Nebeský Otec jako lék na hřích nabízí smíření, k tomu však ještě připojuje možnost, abychom ze zla vytěžili alespoň něco dobrého.

27. Jakmile si křesťan uvědomí, co všechno v jeho životě působí Bůh, spontánně to v něm vyvolá touhu, aby Bohu vzdával díky a velebil ho.

28. Eucharistie je pokrmem naší víry, posiluje naše kroky při putování k dokonalosti, osvobozuje nás od hříchů, dává pokoj duši.

29. Kristus je při eucharistické hostině současně tím, kdo zve, i tím, kdo se nám nabízí jako pokrm.

30. Eucharistie je svátost Božího milosrdenství, která se ukrývá pod způsobami chleba a vína, a tak se toto milosrdenství stává naším pokrmem a snímá z nás naše hříchy.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

Milí přátelé, 

všechny vás srdečně zdravím. 
 
Zasílám myšlenky na měsíc duben a zároveň ještě připojuji:
Rok s papežem Františkem - Texty pro společenství manželů 2014.
Pravidla radostného křesťanství.
Odkaz na krátký film o svátosti smíření: http://vimeo.com/39528313
 
Vám všem vyprošuji Boží požehnání.  
P. Antonín Hráček
 

Přílohy

fPravidla radostného křesťanství - L. Wolker.pdf (39 kB)Zobrazit |
fTexty_pro_spol_manzelu_2014.pdf (568 kB)Zobrazit |
 
 
 

image

Milí přátelé, 
 
všechny srdečně zdravím a zasílám myšlenky na každý den měsíce března. 
 
Navíc připojuji:
 
Podněty k výchově svědomí, které v době postní mohou být zvlášť užitečné.
 
Prezentaci k zamyšlení - Vlak "život".
 
Odkaz na záběr laviny, která se sesula minulý týden v Itálii.  
 
 
 
V modlitbě spojený všem žehnám a přeji duchovně plodné dny doby postní. 
 

--
P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

wOtázky pro výchovu svědomí.DOC (18 kB)Zobrazit |
pVLAK.pps (770 kB)Zobrazit |
 

 

 

   MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  ÚNOR  2014  

 

JÓZEF AUGUSTYN

V JEHO RANÁCH

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2000

 

1. Nejhlubším smyslem Ježíšova utrpení není především fyzické strádání, ale absolutní poslušnost Otce.

2. Abychom mohli být po vzoru Ježíše poslušní Boha, musíme ho nejprve objevit jako milujícího Otce. Bez uvědomění si jeho nekonečné lásky může vést naše poslušnost snadno k závislosti živené pouhým strachem.

3. Dokážeme milovat jedině tehdy, jsme-li skutečně svobodní.

4. Svolíme-li, aby nás Bůh vedl, budeme znovu a znovu překvapováni nečekanými událostmi.

5. Vyřčením jména povolává Bůh člověka k bytí, tvoří ho. Jméno je vždy prvním slovem, jímž se Bůh na člověka obrací.

6. V našem životě nastávají chvíle, kdy musíme přinášet velké oběti a konat velké činy. Pokud se v důležitých a velikých chvílích svého života neosvědčíme, je to možná právě proto, že jsme úsilí o věrnost v maličkostech nepřijali za své.

7. Dopouští-li Bůh v našem životě zlo, pak výlučně z toho důvodu, abychom poznali, kým je a na čem se zakládá náš vztah k němu.

8. Prosme, abychom v následování Ježíšova postoje s pokorou přijímali nespravedlivé soudy a mínění, s nimiž se ve svém životě můžeme setkat.

9. Skutečná svoboda nás nevzdaluje od lidí a od života. Právě naopak nám dává stále větší citlivost, jemnost, otevřenost.

10. Prosme o vnitřní přesvědčení víry, že má Bůh pro nás i v té nejtěžší situaci východisko.

11. V dnešním světě nenávisti, odplaty a násilí se mají Kristovi učedníci odlišovat. Křesťan má svým životem ukazovat, že láska – jakkoli nesnadná a obětavá – je možná.

12. Modleme se za kněze, aby bylo svědectví jejich slova v souladu se svědectvím jejich života a aby celým životem odpovídali na své povolání.

13. I samého zla může Bůh využít jako místa setkání, jako zvláštní příležitosti k dalšímu prohloubení pouta důvěry a lásky.

14. Pouze hluboké přesvědčení víry, že se v každé Boží vůli skrývá naše štěstí, může působit, že se Boží vůle stane předmětem naší touhy a našich přání.

15. Skutečná láska je vždy pokorná. Nikdy nevyužívá převahy a násilí, nikdy nezotročuje. Pravá láska vždycky osvobozuje.

16. Ježíš mi chce posloužit bez ohledu na to, co se ukrývá v mém srdci, ať je nevinné a věrné jako srdce Janovo, nebo sebejisté a ustrašené jako Petrovo, ať je nevěřící jako Tomášovo, či dokonce se sklonem ke zradě jako Jidášovo.

17. Abychom Boží lásku mohli přijmout, je třeba jí nejprve důvěřovat. Lásku začínáme chápat v okamžiku, kdy ji přijmeme a začneme jí důvěřovat.

18. Pouze Bůh sám má bezprostřední přístup k lidskému srdci a jedině on ví, co se ve skutečnosti v každém skrývá.

19. Ježíš nás zve k nesení kříže spolu s ním a jedním dechem přislibuje, že spolu s ním také vstaneme z mrtvých a budeme s ním navěky kralovat.

20. Prosme o velkou touhu po modlitbě, protože pouze ta nám zajistí konečné vítězství nad všemi silami, které se v našem nitru staví proti Bohu.

21. Uvědomujeme-li si své nevěrnosti, Pán na nás hledí naplněn milosrdenstvím vždy, kdykoli je před ním uznáme a vyznáme – tak jako hleděl na Petra a ostatní své zmatené učedníky.

22. Děkujme Ježíši za to, že se nám stal podobným ve všem, i v pokušení. Prosme, abychom uprostřed našich nejrůznějších pokušení následovali jeho vroucné přání plnit ve všem Otcovu vůli.

23. Každý člověk dozná chvíle pochybností, zmatků a nejistoty. Pokud je člověk poctivý sám k sobě a snaží-li se být poctivý vůči Bohu – navzdory svým zmatkům i morální bídě -, vždycky nalézá správnou cestu k Bohu.

24. Pravda zůstává pravdou bez ohledu na to, zda je lidmi přijímána nebo odmítána. Ježíš vydává svědectví pravdě – za cenu vlastního života.

25. Dokud nedokážeme odevzdávat život pro své bližní, nebudeme schopni položit život pro Ježíše.

26. Prosme Boha o důkladné poznání vlastního srdce a nejhlubších motivů, jimiž se naše srdce řídí. Budeme-li Ježíši a jeho slovům skutečně naslouchat, pak své srdce objevíme.

27. Každá zlá vášeň člověka zaslepuje, takže není s to správně užívat svého rozumu a srdce.

28. Svědomí, Boží hlas, promlouvá k člověku osobně – hlasem Otce, Syna a Ducha svatého. Svědomí je hlasem lásky i tehdy – a snad právě tehdy – když napomíná, požaduje pravdu, poctivost, uznání hříchu a obrácení.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 Milí přátelé, 

srdečně Vás zdravím a zasílám myšlenky na měsíc únor. 
 
Připojuji oznámení o úmrtí Mons. Karla Fořta a článek o jeho životě. 
Zesnulý otec Karel byl rovněž štědrým podporovatelem a dobrodincem našeho Pastoračního domu Velehrad.
Ať je Pán jeho odměnou za všechno dobré, co vykonal ve svém životě. Pamatujme na něho v  modlitbě. 
 
V modlitbě spojený rád posílám požehnání. 
 

                                                    P. Antonín Hráček
                                                                http://www.pdvelehrad.cz
 
 
       Mons_Fort.pdf (2 MB)   Zobrazit | Stáhnout
      Zatklo ho gestapo.docx (14 kB)   Zobrazit | Stáhnout
     Ohnivý_vodopád.pps (4 MB)    Zobrazit | Stáhnout

 

 

 

 

   MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LEDEN  2014  

 

JOHN HENRY NEWMAN

I POKUS SE POČÍTÁ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2010

 

1. Když nás Boží hlas pobízí, abychom povstali z prachu, v němž ležíme, povolává nás k důstojnosti ještě vyšší, než jaká nám náležela na počátku.

2. Jsem součástí velikého díla, jsem článkem řetězu, pojítkem mezi lidmi. Bůh mě nestvořil bezdůvodně.

3. Moje nemoc, zmatek či utrpení mohou být nezbytnými kroky na cestě k velikému cíli, který nás zcela přesahuje. Bůh nic nedělá zbytečně, on může prodloužit můj život nebo jej zkrátit, on sám ví, co je třeba.

4. Všechno, co je dobré, pravdivé, krásné a blahodárné, ať už velké či malé, dokonalé či částečné, přirozené či nadpřirozené, mravní či hmotné, to vše pochází od Boha.

5. Jen tehdy, budu-li dodržovat Boží přikázání a sloužit mu podle svého povolání, mohu – i nevědomě – činit dobro, konat jeho dílo, být andělem pokoje a hlasatelem pravdy na svém místě.

6. Život pomíjí, bohatství se rozplyne, oblíbenost je vrtkavá, smysly se opotřebí, svět se mění, přátelé umírají. Jen jeden je neměnný, jen jeden vůči nám je a vždy může být pravdivý, jen jeden pro nás může znamenat všechno, jen jeden nás může přetvářet a vlastnit.

7. Bůh mě stvořil proto, abych pro něj vykonal určitou službu. Svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný. Mám své poslání.

8. Děkuj církvi, že spolehlivě uchovala víru po tolik pokolení, a splň svůj úkol předávat tuto víru pokolením, jež přijdou.

9. Modlitba je pro duchovní život tím, čím je tep pro srdce a dýchání pro život tělesný.

10. Ať jsem čímkoliv a ať se nacházím kdekoliv, nikdy nebudu odvržen. Jsem-li nemocen, má nemoc může Bohu sloužit, nacházím-li se ve zmatku, může mu sloužit můj zmatek, a trpím-li, může mu sloužit mé utrpení.

11. Nenáležíme sami sobě, stejně jako nám nenáleží nic z toho, co vlastníme. Sami sebe jsme nestvořili a nemáme sami nad sebou svrchovanou moc, nemůžeme být svými pány.

12. Důvěřuj bezvýhradně Boží církvi, i když se tvůj přirozený úsudek od jejího učení liší a svádí tě k tomu, abys zpochybnil to, že učí rozumně a správně.

13. Je Bůh trvale přítomen v našich myšlenkách? Čekáme na to, až nás jeho milost osvítí, obnoví a posílí?

14. Velmi se liší způsoby, kterými lze dosáhnout dokonalosti, a na každou duši je vhodný jiný lék.

15. Bůh nás vede zvláštními cestami. Víme, že si přeje, abychom byli šťastní. Musíme to tedy nechat na něm.

16. Být zbožný znamená jinými slovy mít zvyk modlitby neboli neustále se modlit. Jen tak se vše, co konáme, stane jedním tělem, poslušným a neustálým svědectvím o tom, který nás stvořil a kterému sloužíme.

17. Pokud pro Krista měla tvá spása cenu nesmírné oběti dobrovolného utrpení, neměla by pro tebe mít cenu nepatrné oběti, jakou představuje úsilí naučit se rozjímat o jeho utrpení?

18. Bůh ví, v čem spočívá mé největší štěstí, já to však nevím. Můj Bože, bezvýhradně se odevzdávám do tvých rukou.

19. Každá pravda má svůj vlastní řád a nemůžeme se k cestě životem přidat v bodě, který se nám zalíbí. Nelze pochopit náročnější pravdy, aniž bychom napřed poznali ty základní.

20. Kořeny lásky ve svých srdcích pěstujeme tak, že usilujeme o to, abychom milovali své blízké a přátele, podřizujeme se jejich přáním, která se mohou rozcházet s našimi, a snášíme jejich slabosti.

21. Kristus je velikým cílem naší víry, a když hledíme na něj, učíme se zapomínat na sebe.

22. Je samozřejmě nemožné milovat v pravém smyslu slova všechny lidi. Láskou se v tomto případě myslí přátelská náklonnost, ochota být nápomocen a jednat se všemi, kdo nám přijdou do cesty, jako bychom je milovali.

23. Jakkoliv je špatné být vlažným a apatickým ve světských povinnostech a tyto vlastnosti projevovat v náboženství, je ještě mnohem horší stát se otrokem tohoto světa a jeho zájmům dát své srdce.

24. Sami se změnit nemůžeme. Jen Bůh nás může proměnit, jen on nám může dát touhy, city, zásady, názory a chutě, které proměna vyžaduje.

25. Jedinou cestou, jak uniknout utrpení za hříchy v životě budoucím, je trpět za ně nyní. Bolest zde nebo utrpení tam, jednomu či druhému není možné utéci.

26. Co chybí nám věřícím? Ochota nechat se proměnit, ochota strpět, aby nás všemohoucí Bůh proměnil.

27. Náš Pán je víc než kdy jindy přítomen právě tehdy, když se zdá, že své vyvolené ponechává napospas opuštěnosti a osiření.

28. K dokonalosti neexistují zkratky.

29. Svatí lidé nám říkají, že chceme-li být dokonalí, stačí nám jen dobře konat své všední povinnosti. Je to krátká cesta k dokonalosti – krátká ne proto, že je snadná, ale protože je přiměřená a srozumitelná.

30. Chceš-li být velikým? Pak se umenšuj.

31. K pravdě se přibližujeme zkušeností omylu a postupujeme s pomocí neúspěchu. Nevíme, jak něco dělat správně, dokud to neuděláme špatně.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

   MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  PROSINEC  2013  

PIERPAOLA TACCALITI

SE SRDCEM POKORNÝM

ÚRYVKY Z KORESPONDENCE A PROMLUV JANA XXIII.

Vydaly Paulínky 2002

 

1. Cele patřím Bohu, a tak nemohu ani nesmím konat nic, co by se Bohu nelíbilo a co by nesloužilo k jeho větší oslavě.

2. Jsem křesťan, a proto musím vždy a v každém svém úkonu reprezentovat Ježíše Krista.

3. Skrytost, modlitba a práce. Modlit se a pracovat, modlit se prací. Pracovat, být stále soustředěný při studiu, stále. To je má povinnost.

4. Nikdy se nenechte odradit od konání dobra.

5. Postupně si navykněte nikdy neztrácet trpělivost. Vaše mlčení, vaše úplná odevzdanost Bohu od vás odejme jakékoliv brblání.

6. I kdybyste právě znovu upadli do vašich předešlých chyb, hledejte posilu u Pána, jenž vám promine. Začněte opět od začátku.

7. Nikdy se nesmíme nechat přemoci smutkem kvůli nedobrým okolnostem a situacím, v nichž se nacházíme. Naopak je zapotřebí trpělivosti, upírat pohled vzhůru a mít na mysli ráj.

8. Myslete na to, kolik toho vykonal a kolik toho vytrpěl dobrý Ježíš. Učme se od něj tomu, abychom si stále nestěžovali, abychom se nerozčilovali, abychom neztráceli trpělivost ve styku s ostatními.

9. Každý z nás má své nedostatky, musíme se vzájemně snášet.

10. Člověk není nikdy tak veliký, jako když poklekne. Stále si to připomínejme.

11. Zdraví těla, dobré svědomí, láska a práce a touha po pokoji spolu s očekáváním nebeských dober, to je pravá radost života.

12. Důvěra v Boha a velkodušnost srdce budou tvojí ochranou a tvojí záchranou.

13. Je skutečně pravda, že stačí plně se spolehnout na Pána, abychom zakoušeli, že je o nás ve všem postaráno.

14. Dodávejme si odvahy. Každý z nás nese své vlastní slabosti, od nichž se musí očišťovat. Těmi nejsilnějšími v životních zápasech jsou ti trpěliví, oni vítězí.

15. Modleme se za všechny a probuďme v sobě radost z toho, že můžeme v životě vykonat nějaké to pokání. Jedině tak si můžeme zasloužit mír.

16. Na tomto světě jsme pouze jako poutníci. Někdo dorazí brzy, jiný zase později. Často je nutné změnit vlak nebo vagón. Opravdu záleží na tom, abychom dříve nebo později dospěli ke kýženému cíli.

17. Doba, již věnuji práci, musí být souměrná s dobou, již věnuji „Božímu dílu“, tedy modlitbě.

18. Modleme se, mějme trpělivost, přinášejme oběti a společně si dodávejme svaté odvahy, abychom byli připraveni na jakoukoli událost.

19. Lék na všechno opravdu máme ve svém domě. Je to láska k chudobě, spokojenost s málem, práce a důvěra v Boha.

20. Pravda je pouze jediná a stále stejná, je to pravda evangelia: umět odpouštět a zapomínat a odplácet dobrem za zlo.

21. Základ svatosti spočívá v naprosté odevzdanosti do svaté vůle Páně, a to i v nepatrných záležitostech.

22. Snažme se o to, abychom nabyli přesvědčení, že všechno zlo není v druhých a že všechno dobro není v nás.

23. Mějte trpělivost, pracujte a nenechte se znepokojovat, pamatujte na ráj, který nás očekává, čiňte všechno, abyste měli zásluhy před Ježíšem.

24. Pokora a láska stačí, a pak ať se děje to, co chce Bůh.

25. Pokračuj v modlitbách k Pánu. To, co zaséváš dnes, vypadá, jako kdyby mělo přijít vniveč. Nic se ale neztratí. Až přijde čas, přinese to plody.

26. Mnohem platnější je láska v srdci a v jednání než konat zázraky a vracet k životu zesnulé.

27. S pomocí Páně, jehož musíš neustále vzývat, je třeba postupovat každodenně o jeden krok kupředu, a právě tak dojdeš velmi daleko.

28. Někdy s tebou nejednají dobře, ale ty odpovídej s větší trpělivostí a dobrotivostí. Budeš mít velké, opravdu velké požehnání.

29. Každého dne, který prožíváš, si musíš dodávat odvahu, musíš si zvykat na námahu, radovat se z dosažených úspěchů a toužit po ještě lepších výsledcích.

30. Především usiluj o to, abys pečoval o svůj dobrý charakter, musíš být upřímný, otevřený a stále nakloněný dobrému a k omlouvání pochybení těch druhých.

31. Služme Pánu v lásce k němu a v lásce k bližnímu. A Pán nedopustí, aby nám chybělo to, čeho máme zapotřebí, stejně jako to činí s nebeským ptactvem.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

____________________________________________________________________________________________

 

 

   MYŠLENKY  NA  MĚSÍC  LISTOPAD  2013  

 

  WILFRID STINISSEN  

  I DNES JE DEN BOŽÍ  

  Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2004  

 

1. Smyslem života je sám Kristus: máme stále hlouběji vrůstat do jeho života, a až nadejde náš čas,

odejít k Otci a v Synu vstoupit do života věčného.

2. Svým utrpením se smíme podílet na utrpení Kristově: vždyť on je podstoupil z lásky za spásu světa.

Od okamžiku, kdy byl přibit na kříž s probodeným tělem i duší, neexistuje žádná bolest beze smyslu.

3. Chceme-li najít Boha, musíme jít cestou, kterou nám vyznačil on sám.

4. Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřní člověk v nás zestárne a unaví se. Máme-li však cíl pořád před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest.

5. Spasitel přichází na svět, aby zhojil naše rány a aby nás vysvobodil z hříchu. Nikdy ho nepoznáme, neodhalíme-li mu své viny.

6. Ježíš je Beránek Boží, jenž na sebe vzal naše hříchy, a právě tím, že je vzal, je z nás sňal. Dovolíme-li mu,

aby vzal naše viny, nemusíme se s nimi více vláčet.

7. Pán si přeje, aby se celý náš život změnil v lásku. Znamená to vyjít ze sebe, což dokážeme pouze za předpokladu, že věříme v Boha a důvěřujeme mu.

8. Pán je nekonečně větší než my – převyšuje všecko, co dokážeme pochopit -, avšak nehledejme ho mimo sebe, někde na nebesích. Nalezneme ho v hloubi své duše.

9. Naučíme-li se poznávat Boha, naučíme se poznávat i sebe, a najdeme-li jeho, najdeme sebe.

10. Lidská opatrnost činí život nudným a jednotvárným. Evangelijní moudrost se svými radikálními požadavky mu dodá zajímavosti a krásy.

11. Věřit znamená upustit od sebejistoty a v dobrém i zlém se svěřit Bohu do rukou. Ten bude naší jedinou zárukou.

12. Boží povolání se neomezuje na pár velkých událostí našeho života. Každým okamžikem zaznívá jeho hlas: opusť to, co bylo, důvěřuj mi a vstup do nového života, který jsem pro tebe připravil.

13. Do všeho, co děláš, jdi celým srdcem. Pracujme pro věčnost a nespokojme se s tím, co pomíjí.

14. Každý člověk dostává individuální milost a svou cestu, kterou mu určil Bůh.

15. Jestliže nás Bůh povolává, abychom všecko opustili a následovali ho, nebudeme šťastni, dokud to neuděláme.

16. Věřit znamená riskovat – skočit do nekonečného prostoru lásky. Poroste-li naše odvaha přijímat riziko,

stane se nám Boží láska pevnou skálou.

17. Bůh vybavil člověka schopnostmi pro úkol, k němuž ho povolal.

18. Uspěchaný člověk nikdy neposkytne svým činům čas dozrát. Tím, kým máme být, se můžeme stát

pouze za předpokladu, že zachováme tempo, které nám určil Bůh.

19. Existuje svatost přítomného okamžiku, dostupná právě teď. Ta předpokládá, že odevzdáme Bohu právě teď to, co máme. Možná je to málo, téměř nic, jenže ono „téměř nic“ ho nesmírně potěší.

20. Toužíme-li žít v lásce, nemůžeme začít milovat celé lidstvo. Začněme svým bližním. Láska začíná jedním konkrétním „ty“.

21. Pšeničné zrno nepadá do země a neumírá pro své osobní štěstí – umírá proto, aby vydalo úrodu

a stalo se potravou pro druhé.

22. Svobodný je jen ten, kdo si uvědomuje, že nežije sám pro sebe; jen ten je schopen milovat a být milován.

23. Modlitba je cestou od hříchu a vzpoury. Díky ní se dokážeme stále dokonaleji odevzdávat Pánu.

24. Člověk je Božím spolupracovníkem. V tom spočívá jeho důstojnost a zároveň jeho nesmírná odpovědnost.

25. Bez utrpení a bolesti bychom se nikdy nenaučili chápat, kdo je Bůh.

26. Eucharistie je nejlepší školou, jak se naučit být k dispozici pro druhé.

27. Kdybychom častěji hleděli na kříž, upustili bychom od jakéhokoli pomyšlení na to, abychom Boha obviňovali, že se o nás nestará. Nikdy bychom nemohli tvrdit, že nás opustil.

28. Začínáme-li třídit události a dělit je na ty, za něž můžeme poděkovat, a na ty druhé, které odmítáme,

bereme život do vlastních rukou. Nedovolujeme Bohu, aby se o všecko postaral.

29. Mezi nejtěžší práce na tomto světě patří umění naslouchat. Kdo se tomuto umění naučil,

našel nevyčerpatelný zdroj štěstí.

30. Modlitba a život patří k sobě. Neodpovídá-li náš život modlitbě, pak se nemodlíme správně a nelze očekávat,  že se dočkáme odezvy.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

 

 

 

 

TOPlist